296/1993

Utfärdat i Helsingfors den 25 mars 1993

Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd avsedda belopp

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 3, 4, 5, 7, 8 och 10 §§ lagen den 14 januari 1972 om studiestöd (28/72) beslutat:

Studiestödets maximibelopp
1 §

Under studieåret 1993-94 är studielånets maximibelopp per månad och de i 1993 års statsbudget fastställda maximibeloppen för studiepenningens grunddel följande:

Studiepennings grunddel mk/mån Statsborgen för studielån mk/mån Sammanlagt mk/mån
1) temporära yrkeshögskolor, yrkesläroanstalter, folkhögskolor och idrottsutbildningscentrer 505 1 700 2 205
2) de läroanstalter som har avgiftsfri undervisning och utökade studiesociala förmåner 505 1 440 1 945
3) de yrkesläroanstalter eller de studielinjer, som inte omfattas av studiesociala förmåner 505 1 850 2 355
4) gymnasier
- de som inte bor hos sina föräldrar 485 1 700 2 185
- de som bor hos sina föräldrar 340 1 130 1 470
5) läroanstalter utomlands som följer
a) yrkesläroanstalter 505 2 400 2 905
b) folkhögskolor 505 1 900 2 405
c) gymnasier
- de som inte bor hos sina föräldrar 485 2 400 2 885
- de som bor hos sina föräldrar 340 1 260 1 600

Studiestöd beviljas enligt hela studiemånader. Av studiernas begynnelse- och avslutningsmånader räknas en hel stödmånad, såvida antalet dagar som ingår i terminen under dessa månader är sammanlagt minst 16.

Utan hinder av vad som stadgas i 2 mom., kan studiestöd beviljas studerande vid tekniska läroanstalter för en tid av 9 månader.

Studiestöd kan beviljas högst för en tid av 9 månader, om nedan inte annorlunda stadgas.

Studerande inom yrkesinriktad utbildning i Finland kan dock beviljas studiestöd för högst nio och en halv månad, om antalet arbetsdagar under studieåret är minst 190, för 10 månader, om antalet arbetsdagar under studieåret är minst 200 och för 11 månader om antalet arbetsdagar är minst 220 samt för 12 månader om antalet arbetsdagar är minst 240.

2 §

Studiepenningens bostadstillägg enligt lagen om studiestöd är 75 procent av månadshyran. Bostadstillägget för studerande som studerar på avgiftsbelagda linjer vid folkhögskola och idrottsutbildningscentrer är dock 200 mark i månaden när studeranden bor i elevbostad. Bostadstillägg beviljas inte om hyra uppbärs enbart för veckoslutsboende.

Bostadstillägg beviljas inte om den studerandes boendekostnader understiger 200 mark i månaden.

Då bostadstillägg beviljas beaktas inte den del av månadshyran som överstiger 1 275 mark.

Bostadstilläggets maximibelopp för studerande utomlands uppgår till 950 mark i månaden.

Beloppet av det bostadstillägg som har beviljats kan justeras om ändringen i månadshyran är minst 50 mark.

3 §

Ovan i 1 § stadgade maximibelopp för studiepenning kan höjas som följer:

1) På grund av försörjningsplikt beviljas i försörjartillägg utöver studiepenningens grunddel 380 mark per månad för minderårigt barn som den som ansöker om studiestöd har att försörja. Försörjartillägg betalas för maximalt tre barn. Ett barn betraktas inte som försörjt av sökanden, om sökanden på grund av avtal eller dom är skyldig att betala underhållsbidrag för barnet.

2) På grund av kostnaderna för skötseln av studielån höjs studiepenningens grunddel med en procent av det enligt lagen om studiestöd beviljade studielånebelopp som förelegat vid utgången av mars månad året före studieåret, ifall sökandens studielån då utgjort minst 48 000 mark och han har beviljats studiepenning för hela studieåret 1993-94.

4 §

Studiestöd beviljas inte den som

1) har fyllt 65 år,

2) får förtida ålderspension, individuell förtidspension eller ålderspension på basis av tjänsteår som berättigar till full pension enligt folkpensionslagen (347/56) eller arbetspensionslagarna,

3) som får invalidpension enligt folkpensionslagen eller annan förmån på basis av full invaliditet med stöd av annan lag,

4) som får arbetslöshetspension,

5) som får rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/91) eller motsvarande tidigare rehabiliteringsförmån,

6) får arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84),

7) som deltar i utbildning enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90),

8) som fullgör militärtjänst eller civiltjänst, eller

9) som avtjänar fängelsestraff och studerar i straffanstalt.

5 §

Ovan i 1 § fastställda maximibelopp för studiestöd nedsätts som följer:

1) Om studeranden erhåller annan än i 4 § avsedd pension eller annat stöd som tryggar utkomsten kan studiestödets maximibelopp nedsättas eller stödet förvägras i enlighet med vad statens studiestödscentral särskilt bestämmer.

2) Om de studerande vid en läroanstalt på basis av studier eller arbete som utförs i samband därmed erhåller lön, dagpenning eller bidrag eller annat stöd som motsvarar studiepenning beviljas inte studiepenning. Härvid beviljas statsborgen för studielån så nedsatt som statens studiestödscentral särskilt bestämmer.

3) Om studeranden under studieåret bor hos sina föräldrar är studiepenningens grunddel dock hälften av det fastställda maximibeloppet.

4) Om studeranden under studieåret bor hos sina föräldrar eller adoptivföräldrar, är maximibeloppet för studielån 70 procent av det i 1 § fastställda beloppet.

Studiestödets maximibelopp nedsätts dock inte på grund av 3) och 4) punkterna, om studeranden i början av studieåret är 24 år, är eller har varit gift eller är underhållsskyldig.

Studiestödets maximibelopp nedsätts inte på grund av 3) och 4) punkterna eller beloppet är 75 procent av det i 1 § fastställda beloppet om den sökandes möjlighet att erhålla stöd av sina föräldrar är nedsatt på grund av föräldrarnas medellöshet. De inkomst- och förmögenhetsgränser som skall tillämpas har fastställts i 10 §.

6 §

Statsborgen och räntestöd för studielån beviljas inte om storleken på den rat som beviljas för en hel månad understiger 200 mark. Studielåneratens månadsbelopp skall avrundas till närmaste belopp delbart med 10.

Studiepenning beviljas inte, om storleken på den rat som beviljas för en hel månad understiger 50 mark. Studiepenningens månadsbelopp skall avrundas till närmaste jämna mark.

I 3 § 2 mom. lagen om studiestöd avsedda gränser för inkomst och förmögenhet
7 §

En studerande är berättigad till fullt studiestöd om hans inkomster under studieårets studiemånader är i genomsnitt högst 2 400 mark i månaden eller 5 000 mark, om den sökande är ensamförsörjare. Om inkomsterna är högre, nedsätts studiestödet med 10 procentenheter för varje helt belopp på 300 mark som överstiger denna gräns.

8 §

En studerande är berättigad till fullt studiestöd om makens inkomster under studieåret är i genomsnitt högst 7 100 mark i månaden. Inkomstgränsen är 9 200 mark och vid beviljande av studiepenningens bostadstillägg 20 300 mark i månaden om studeranden till följd av studierna tvingas vistas på annan ort än sin familj. Om inkomsterna är större, nedsätts studiestödet med 5 procentenheter för varje helt belopp på 400 mark som överstiger denna gräns.

9 §

Överstiger studerandens eller makens beskattningsbara förmögenhet vid den senast verkställda inkomst- och förmögenhetsbeskattningen 250 000 mark, jämställs en tjugofjärdedel av den överskjutande delen med förvärvsinkomst i månaden.

10 §

Skall i enlighet med 5 § förordningen om studiestöd studerandens föräldrars eller adoptivföräldrars inkomster och förmögenhet beaktas vid beviljande av studiestöd, förfars som följer:

1) Berättigade att erhålla studiepenningens grunddel och bostadstillägg till fullt belopp är studerande, vilkas föräldrars sammanlagda beskattningsbara inkomst vid den senaste inkomst- och förmögenhetsbeskattningen i statsbeskattningen är högst 162 000 mark. Om den beskattningsbara inkomsten överstiger 162 000 mark avdras från studiepenningen 5 procentenheter för varje helt belopp på 4 000 mark varmed inkomsten överstiger denna gräns.

2) Berättigade att erhålla statsborgen för studielån till fullt belopp är studerande, vilkas föräldrars sammanlagda beskattningsbara inkomst vid den senaste inkomst- och förmögenhetsbeskattningen i statsbeskattningen är högst 250 000 mark. Om den beskattningsbara inkomsten överstiger ovannämnda gräns, avdras från studielåneraten 5 procentenheter för varje helt belopp på 4 000 mark varmed inkomsten överstiger gränsen.

3) Studerande som bor hos sina föräldrar är berättigade att erhålla statsborgen för studielån och studiepenningens grunddel till fullt belopp om föräldrarnas sammanlagda beskattningsbara inkomst i statsbeskattningen är högst 82 000 mark och att erhålla 75 procent av studiepenningens grunddel och statsborgen, om föräldrarnas sammanlagda beskattningsbara inkomst vid den senast verkställda statsbeskattningen har varit högst 123 000 mark.

4) Om studerandens föräldrars sammanlagda beskattningsbara förmögenhet vid senast verkställda inkomst- och förmögenhetsbeskattningen överstiger 500 000 mark, jämställs 50 procent av den överstigande delen med föräldrarnas beskattningsbara inkomst. Vid beslut om en med sina föräldrar boende studerandes rätt till höjt studiestöd enligt 3) punkten jämställs 50 procent av den del av föräldrarnas sammanlagda beskattningsbara förmögenhet som överstiger 250 000 mark med föräldrarnas inkomst.

Den högsta räntan för studielån samt räntegottgörelse och förvaltningsersättning som staten erlägger samt låntagarens ränteandel
11 §

Den högsta räntan för studielån är 11,55 procent. Maximiräntan justeras den 1 april 1994 med det antal procentenheter, med vilket den genomsnittliga räntan för bankernas markdepositoner under den 12 månaders period som har utgått i slutet av september föregående år har ändrats jämfört med den genomsnittliga räntan för en motsvarande 12 månaders period dessförinnan ökad med det nu uppskjutna räntebeloppet.

12 §

Beloppet av den räntegottgörelse som av statsmedel skall erläggas till kreditinrättningarna för studielån med räntestöd är den högsta räntan för studielån minskad med 4,25 procentenheter.

13 §

Förvaltningsersättningen enligt 8 § lagen om studiestöd ingår i maximiräntan enligt 11 § som en del av helhetsuppgörelsen om räntan och förvaltningsersättningen för studielån.

14 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1993, 11-13 §§ dock redan den 1 april 1993. Beslutet tillämpas från den 1 april 1993 vid beviljandet av studiestöd för studieåret 1993-1994.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 15 april 1992 om fastställande av vissa i lagen om studiestöd avsedda belopp (348/92).

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter för vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 25 mars 1993

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Yngre regeringssekreterare
Antti Vuorinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.