286/1993

Given i Helsingfors den 26 mars 1993

Lag om ändring av 5 och 6 §§ lagen om konsumentklagonämnden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 1 mom. lagen den 20 januari 1978 om konsumentklagonämnden (42/78) samt

fogas till 6 § ett nytt 3 mom. som följer:

5 §

De ärenden som anges i 1 § behandlas i konsumentklagonämndens plenum eller sektioner. Konsumentklagonämndens ordförande och sekreterare vardera ensam samt en föredragande vid nämnden tillsammans med ordföranden för en sektion kan dock under de förutsättningar som närmare bestäms i arbetsordningen genom förenklat förfarande avgöra ett ärende,

1) om ärendet har liten betydelse,

2) om konsumentklagonämnden har hävdvunnen praxis beträffande avgörandet av det ärende som tvistefrågan gäller,

3) om det beträffande tvistefrågan finns ett sådant tidigare avgörande av konsumentklagonämndens plenum eller sektion på basis av vilket nämndens ståndpunkt i samma tvistefråga har klargjorts, eller

4) om det är uppenbart att någon rekommendation om avgörande inte kan ges i ärendet.


6 §

Framgår det av besvärshandlingarna att det har förflutit över sex månader från den tidpunkt då konsumenten senast har underrättat näringsidkaren om felet i fråga till den tidpunkt då besvären anlände till nämnden, ger nämnden inte rekommendation om avgörande, om det inte finns vägande skäl för det.


Denna lag träder i kraft den 1 april1993.

RP 372/92
EkUB 2/93

Helsingfors den 26 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.