268/1993

Given i Helsingfors den 19 mars 1993

Förordning om ändring av 1 och 22 §§ växtskyddsförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 1 § och 22 § 1 mom. växtskyddsförordningen av den 11 juni 1982 (442/82), av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 4 januari 1985 (5/85), förordning av den 13 januari 1989 (16/89) och förordning av den 20 december 1991 (1564/91) och 22 § 1 mom. sådant det lyder i sistnämnda förordning, som följer:

1 §

Begränsningar, förbud och åtgärder enligt växtskyddslagen får utfärdas och vidtas för bekämpande av nedan nämnda växtförstörare och för förhindrande av deras spridning:

Bakterier
Ljus ringröta på potatis Corynebacterium sepedonicum
Brunröta Pseudomonas solanacearum
Virus
Tomatens bronsfläckvirus Tomato spotted wilt virus
Svampar
Rödröta på jordgubbar Phytophthora fragariae
Tomatkräfta Didymella lycopersici
Klumprot Plasmodiophora brassicae
Svartrost på säd Puccinia graminis
Svartröta på krysantemum Didymella chrysanthemi
Potatiskräfta Synchytrium endobioticum
Lökvitröta Sclerotium cepivorum
Nematoder
Gul potatisnematod Globodera rostochiensis
Vit potatisnematod Globodera pallida
Betnematod Heterodera schachtii
Stjälknematod Ditylenchus dipsaci
Jordgubbsnematod Aphelenchoides fragariae
Rotgallnematoder Meloidogyne spp.
Kvalster
Vinbärsgallkvalster Cecidophyopsis ribis
Insekter
Koloradoskalbagge Leptinotarsa decemlineata
Krysantemumfluga Liriomyza trifolii
Kalifornisk trips Frankliniella occidentalis
Mjöllus Bemisia tabaci
Liriomyza huidobrensis
Övriga växtförstörare
22 §

Växter som är behäftade med tomatkräfta, svartröta på krysantemum, vinbärsgallkvalster, klumprot, krysantemumfluga, Liriomyza huidobrensis, tomatens bronsfläckvirus eller rödröta på jordgubbar får inte transporteras bort från brukningsenheten eller förrådsplatsen. De smittade växterna skall förintas.Denna förordning träder i kraft den 24 mars 1993.

Helsingfors den 19 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.