261/1993

Utfärdat i Helsingfors den 11 mars 1993

Statsrådets beslut om sysselsättningspolitiskt strukturstöd

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 45 § 2 mom. sysselsättningsförordningen av den 29 januari 1993 (130/93) beslutat:

1 §
Allmänna principer för beviljande av sysselsättningspolitiskt strukturstöd

Sysselsättningspolitiskt strukturstöd som avses i 45 § 1 mom. sysselsättningsförordningen (130/93) beviljas i första hand för sådana i momentet nämnda projekt där syftet är att

1) främja regionala samarbets- och utvecklingsprojekt för åstadkommande av bestående arbetsplatser samt anpassa områden till strukturomvandlingen,

2) förhindra betydande förluster av arbetsplatser eller lindra de menliga verkningarna av förluster av arbetsplatser eller

3) främja sysselsättande av arbetslösa arbetssökande i internationella uppgifter.

Regionala samarbets- och utvecklingsprojekt är i synnerhet projekt som är gemensamma för statliga myndigheter eller kommuner eller samkommuner samt privata sammanslutningar, företag eller stiftelser och som avser att göra områdenas näringsstruktur mångsidigare.

Projekt som avser att förhindra betydande förluster av arbetsplatser eller lindra de menliga verkningarna av förluster av arbetsplatser är i synnerhet åtgärder för anpassning av produktionsverksamheten till konkurrensläget.

2 §
Strukturstöd för investeringskostnader

Sysselsättningspolitiskt strukturstöd kan inte beviljas för investeringskostnader, med undantag för nödvändiga mindre anskaffningar av maskiner och anordningar i anslutning till ett utvecklingsprojekt för vilket stöd beviljas. Härvid får anskaffningskostnaderna inte överstiga tio procent av de godkända totalkostnaderna för utvecklingsprojektet.

3 §
Särskilda förutsättningar för beviljande av strukturstöd

Sysselsättningspolitiskt strukturstöd kan beviljas företag endast om företaget har förutsättningar för en bestående, företagsekonomiskt lönsam verksamhet och beviljandet av strukturstöd uppenbarligen inte inverkar på konkurrensläget mellan företagen inom branschen.

Sysselsättningspolitiskt strukturstöd kan inte beviljas för projekt för vilkas kostnader har ansökts om bidrag ur anslaget för länsutvecklingspengar i statsbudgeten. Utbetalningen av stödet skall upphöra, om mottagaren senare ansöker om statsunderstöd ur det anslag för länsutvecklingspengar som avses i detta moment.

4 §
Strukturstödets belopp och varaktighet

Det sysselsättningspolitiska strukturstödet kan utgöra högst 50 procent av de godkända totalkostnaderna för ett projekt som får stöd.Om ett projekt genomförs inom en i 19 § sysselsättningslagen (275/87) avsedd pendlingsregion där den genomsnittliga arbetslösheten på årsnivå väsentligt överstiger eller hotar överstiga den genomsnittliga nivån i landet, kan sysselsättningspolitiskt strukturstöd dock beviljas för högst 70 procent av den godkända kostnadskalkylen för projektet.

Sysselsättningspolitiskt strukturstöd kan för samma projekt beviljas för högst två år.

Det sysselsättningspolitiska strukturstödet får inte heller tillsammans med statens övriga finansiering överstiga de maximibelopp för stödet som stadgas i 1 momentet.

5 §
Ansökan om strukturstöd

Sysselsättningspolitiskt strukturstöd söks genom en till arbetsministeriet riktad ansökan i fri form. Av ansökan skall framgå åtminstone utvecklingsplanen, kostnadskalkylen och finansieringsplanen för projektet samt en utredning om sökandens egen samt övrig statlig finansieringsandel och hur den skall ordnas.

Ansökan lämnas till arbetskraftsdistriktbyrån.

Arbetskraftsdistriktsbyrån skall avge sitt utlåtande om projektet och utan dröjsmål sända ansökningshandlingarna och utlåtandet till arbetsministeriet.

6 §
Beviljande av strukturstöd

Det sysselsättningspolitiska strukturstödet beviljas av statsrådet vid föredragning från arbetsministeriet.

Om det strukturstöd som skall beviljas uppgår till högst 2 miljoner mark, beslutar arbetsministeriet om beviljandet.

Beslut om eventuella ändringar i tiden för genomförande av projektet fattas av arbetskraftsdistriktsbyrån på ansökan av stödtagaren.

7 §
Utbetalning av strukturstöd

Arbetskraftsdistriktsbyrån betalar på det sätt som anges i beslutet ut det sysselsättningspolitiska strukturstödet i efterhand på basis av en av arbetskraftsbyrån godkänd utbetalningsansökan, om inte något annat bestäms om utbetalningen i beslutet om beviljande.

Om utbetalningsansökan inte lämnas till myndigheten på det sätt som anges i beslutet om beviljande av strukturstöd eller inom den i beslutet utsatta tiden, kan strukturstödet inte betalas ut. Arbetsministeriet kan dock av synnerligen vägande skäl och inom ramen för de anslag som står till förfogande besluta att strukturstöd kan betalas.

8 §
Avbrytande av utbetalning

Arbetskraftsdistriktsbyrån skall avbryta utbetalningen av det sysselsättningspolitiska strukturstödet, om det är skäl att misstänka att stödtagaren inte längre uppfyller kraven för beviljande av strukturstöd eller de villkor för utbetalning av strukturstödet som ställs i beslutet om beviljande.

Arbetskraftsdistriktsbyrån skall utan dröjsmål underrätta arbetsministeriet om avbrytande av utbetalningen och om den omständighet som föranlett avbrottet. Arbetsministeriet beslutar om utbetalningen skall upphöra eller fortsätta.

9 §
Återbetalningsskyldighet

I beslutet om beviljande av sysselsättningspolitiskt strukturstöd skall ingå ett villkor enligt vilket arbetsministeriet kan ålägga mottagaren av strukturstöd att till staten helt eller delvis återbetala stöd som har betalats utan grund, om det senare framgår att som grund för ansökan har lagts fram felaktiga uppgifter eller undanhållits uppgifter som påverkat avgörandet av saken eller att stödet har använts i strid med villkoren i beslutet om beviljande.

Strukturstödet skall alltid återbetalas, om det har använts för något annat ändamål än det som anges i beslutet om beviljande.

På ett strukturstöd som skall återbetalas skall räknat från betalningsdagen betalas en årlig ränta på 16 procent. På betalning som sker efter den återbetalningsdag som bestämts i återbetalningsbeslutet skall dessutom betalas en årlig dröjsmålsränta på 16 procent räknat från den utsatta återbetalningsdagen.

10 §
Återkrav

Arbetskraftsdistriktsbyrån vidtar de åtgärder som behövs för återkrav av strukturstödet.

11 §
Bestämmelser som tillämpas på strukturstöd

På ansökan om samt beviljande, användning och övervakning av användningen av sysselsättningspolitiskt strukturstöd tillämpas i övrigt vad som som bestäms i statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (490/65).

12 §
Ikraftträdande och ikraftvarande

Detta beslut träder i kraft den 18 mars 1993 och är i kraft till den 31 december 1993.

Helsingfors den 11 mars 1993

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Byråchef
Pertti Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.