251/1993

Given i Helsingfors den 19 februari 1993

Lag om försäkringsmäklare

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Försäkringsmäklare

Med försäkringsmäklare avses i denna lag var och en som yrkesmässigt till sina uppdragsgivare förmedlar försäkringar från flera från varandra fristående försäkringsgivare.

Endast en fysisk person eller en sammanslutning som inte är beroende av försäkringsgivare och som har antecknats i social- och hälsovårdsministeriets register över försäkringsmäklare (försäkringsmäklarregistret) får vara försäkringsmäklare.

Endast en mäklare som har antecknats i försäkringsmäklarregistret får i sin firma eller i övrigt som beteckning för sin verksamhet använda benämningen försäkringsmäklare.

Denna lag gäller inte försäkringsförmedling som bedrivs av försäkringsgivare eller förmedling av återförsäkringar. På fysiska personer som förmedlar försäkringar enbart för en sammanslutning som är registrerad som försäkringsmäklare tillämpas inte 2, 4 och 6-14 §§, 15 § 3 och 4 mom. och 18 §.

2 §
Driftställe

En försäkringsmäklare skall för sin rörelse ha ett fast driftställe i Finland.

2 kap.

Registrering av försäkringsmäklare

3 §
Förutsättningar för registrering av en fysisk person

Social- och hälsovårdsministeriet skall på begäran som försäkringsmäklare registrera en fysisk person som

1) råder över sig själv och sin egendom och inte har meddelats näringsförbud,

2) har sådan utbildning och praktisk erfarenhet som anses tillräcklig för bedrivande av försäkringsmäklarverksamhet,

3) inte på grund av sin tidigare verksamhet eller av någon annan orsak är uppenbart olämplig som försäkringsmäklare,

4) har en av social- och hälsovårdsministeriet godkänd försäkring för ersättande av sådan skada för vilken försäkringsmäklare enligt denna lag ansvarar samt

5) inte på grund av arbets-, ombuds- eller annat avtal eller förhållande är beroende av en eller flera försäkringsgivare.

En försäkring enligt 1 mom. 4 punkten behövs inte om personen förmedlar försäkringar enbart för en sammanslutning som avses i 4 §.

4 §
Förutsättningar för registrering av en sammanslutning

Social- och hälsovårdsministeriet skall på begäran registrera en sammanslutning som försäkringsmäklare om,

1) sammanslutningen har antecknats i handelsregistret,

2) sammanslutningen enligt lag och enligt sin bolagsordning eller sina stadgar har rätt att som näring bedriva försäkringsmäklarverksamhet,

3) sammanslutningen har en av social- och hälsovårdsministeriet godkänd försäkring för ersättande av sådan skada för vilken försäkringsmäklare enligt denna lag ansvarar,

4) ministeriet med beaktande av arten och omfattningen av sammanslutningens rörelse anser att ett tillräckligt antal personer som är anställda hos sammanslutningen har registrerats som försäkringsmäklare enligt 3 §, och en av dessa har utsetts till ansvarig föreståndare för rörelsen samt

5) sammanslutningen inte på grund av ägarskap, ombudsavtal eller något annat avtal eller förhållande är beroende av en eller flera försäkringsgivare.

5 §
Anteckningar i försäkringsmäklarregistret

I försäkringsmäklarregistret skall antecknas

1) för en fysisk person som registrerats som försäkringsmäklare hans fullständiga namn, nationalitet, boningsort, adressen till hans driftställe i Finland samt, om han förmedlar försäkringar enbart för en sammanslutning som avses i 4 §, sammanslutningens firma,

2) för en sammanslutning som registrerats som försäkringsmäklare sammanslutningens firma, hemort, adressen till sammanslutningens driftställe i Finland samt den ansvariga föreståndarens fullständiga namn, nationalitet och boningsort,

3) om försäkringsmäklaren förmedlar personförsäkringar eller skadeförsäkringar eller båda slagen av försäkringar samt

4) registreringsdatum samt återkallande av registrering, orsaken till det och tidpunkten.

Social- och hälsovårdsministeriet skall utan dröjsmål underrättas om ändringar i registeruppgifterna.

Var och en har rätt att få upplysningar om anteckningarna i registret och de därtill anslutna handlingarna.

6 §
Näringsanmälan

Innan försäkringsmäklaren inleder sin rörelse skall han göra grundanmälan enligt handelsregisterlagen (129/79).

3 kap.

Idkande av rörelse

7 §
Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal skall uppgöras skriftligen i två exemplar, det ena för uppdragsgivaren och det andra för försäkringsmäklaren. Mäklaren får inte åberopa avtalsvillkor som inte har tagits in i uppdragsavtalet eller i något annat skriftligt avtal.

Av uppdragsavtalet skall framgå uppdragets innehåll, avtalets giltighetstid och grunderna för bestämmande av försäkringsmäklarens provision eller arvode.

8 §
Försäkringsmäklarens skyldigheter

Försäkringsmäklaren skall utföra sina uppgifter med yrkeskunskap och omsorg samt i all sin verksamhet iaktta god försäkringsmäklarsed. I den omfattning som uppdragsavtalet anger skall han särskilt klarlägga uppdragsgivarens behov av försäkringsskydd och utgående från detta föreslå hur försäkringsbehovet skall täckas på ett sätt som motsvarar uppdragsgivarens intressen.

9 §
Upplysningar om försäkringar

Försäkringsmäklaren skall i sitt uppdrag sörja för att uppdragsgivaren innan försäkringsavtalet ingås får alla de upplysningar som behövs för bedömningen av uppdragsgivarens försäkringsbehov och för valet av försäkring, såsom upplysningar om tillgängliga försäkringsformer, försäkringspremier och försäkringsvillkor. När upplysningarna lämnas skall mäklaren även fästa uppmärksamhet vid väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet.

Upplysningarna behöver inte lämnas om uppdragsgivaren inte önskar dem eller om det medför oskäligt besvär att lämna dem.

10 §
Avskiljande av tillgångar

Uppdragsgivarens eller försäkringsgivarens pengar och andra tillgångar skall hållas avskilda från försäkringsmäklarens egna tillgångar, förvaras på ett säkert sätt och utan dröjsmål vidarebefordras till mottagaren.

För säkerställande av att skyldigheterna enligt 1 mom. fullgörs skall försäkringsmäklaren teckna en av social- och hälsovårdsministeriet godkänd försäkring eller ställa en av ministeriet godkänd säkerhet.

11 §
Provision eller arvode från försäkringsgivaren

Försäkringsmäklaren skall underrätta sin uppdragsgivare huruvida försäkringsgivaren betalar provision eller arvode för förmedling av försäkringen samt på uppdragsgivarens begäran även uppge provisionens eller arvodets belopp.

För förmedling av sådana lagstadgade försäkringar för vilkas premier social- och hälsovårdsministeriet fastställer beräkningsgrunderna får försäkringsgivare betala provision eller arvode till försäkringsmäklare endast på försäkringsgivarens ansökan och enligt de grunder som ministeriet fastställer. Social- och hälsovårdsministeriet kan dock vid behov bestämma de grunder som tillämpas på de provisioner och arvoden vilka avses i detta moment.

12 §
Tvingande stadganden

Ett avtalsvillkor som avviker från 7-11 §§ till uppdragsgivarens nackdel är ogiltigt.

13 §
Skadestånd

Om försäkringsmäklaren har handlat i strid med uppdragsavtalet eller uppsåtligen eller genom vårdslöshet försummat vad som åligger honom enligt kontraktet eller 7-11 §§, är han skyldig att ersätta den skada som detta orsakat.

Om försäkringsmäklaren har underlåtit att ge uppdragsgivaren behövliga upplysningar om försäkringen eller givit honom felaktiga eller vilseledande upplysningar om den, skall försäkringsmäklaren ersätta den skada som orsakas av att försäkringsavtalet inte har det innehåll som uppdragsgivaren enligt de upplysningar han fick hade skäl att förstå.

Uppdragsgivaren samt den vars rätt uppdraget eller försäkringen annars berör och som lider skada på grund av mäklarens felaktiga förfarande har rätt till skadestånd enligt denna paragraf.

Avtalsvillkor som avviker från denna paragraf till nackdel för uppdragsgivaren eller den som enligt 3 mom. har rätt till skadestånd är utan verkan mot en konsument samt en sådan näringsidkare som med hänsyn till arten och omfattningen av hans näringsverksamhet samt omständigheterna i övrigt kan jämställas med en konsument.

14 §
Tid för väckande av talan

Talan om skadestånd enligt 13 § skall väckas inom tre år efter att den skadelidande fick vetskap om skadan, dock senast inom tio år efter att skadan inträffade.

4 kap.

Tillsyn och tvångsmedel

15 §
Tillsyn över försäkringsmäklare

Social- och hälsovårdsministeriet utövar tillsyn över försäkringsmäklarna och har rätt att granska deras verksamhet.

Försäkringsmäklaren skall på begäran ge ministeriet alla de handlingar, upplysningar och utredningar som behövs för tillsynen.

När rörelse inleds eller upphör skall detta utan dröjsmål anmälas till ministeriet.

Försäkringsmäklaren är skyldig att årligen tillställa ministeriet en berättelse över sin rörelse enligt ett formulär som ministeriet uppgjort.

Ministeriet har rätt att för registrering av försäkringsmäklare enligt 1 § få uppgifter ur straffregistret.

16 §
Närmare föreskrifter

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om registrering av försäkringsmäklare och förutsättningarna för registrering samt om de försäkringar som försäkringsmäklarna skall ha och de säkerheter som de skall ställa.

17 §
Tvångsmedel

Om en försäkringsmäklare inte följer lag eller stadganden och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller om det har framkommit missbruk i mäklarens verksamhet kan social- och hälsovårdsministeriet tilldela försäkringsmäklaren anmärkning, uppmana mäklaren att inom en viss tid rätta till saken eller förbjuda honom att fortsätta ett förfarande som ministeriet anser vara felaktigt.

Ministeriet kan förena en uppmaning eller ett förbud som avses i 1 mom. med vite. Vitet döms ut av länsstyrelsen på försäkringsmäklarens hemort. Om försäkringsmäklaren inte har hemort i Finland, döms vitet ut av länsstyrelsen i Nylands län.

Om en uppmaning eller ett förbud som avses i 1 mom. inte iakttas, kan ministeriet förbjuda försäkringsmäklaren att fortsätta med sin verksamhet tills förhållandet har rättats till och, om denne grovt har försummat sina skyldigheter, återkalla registreringen.

Om de förhållanden som rådde när försäkringsmäklaren registrerades har förändrats så att han inte längre kunde registreras som försäkringsmäklare enligt denna lag, eller om förutsättningarna för inledande av verksamheten inte längre uppfylls, kan ministeriet återkalla registreringen.

18 §
Ersättning för tillsynskostnader

Försäkringsmäklaren skall för ersättande av de kostnader som tillsynen enligt denna lag orsakar årligen betala en tillsynsavgift som social- och hälsovårdsministeriet fastställer med iakttagande av vad som stadgas i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

5 kap.

Särskilda stadganden

19 §
Tystnadsplikt

Den som vid fullgörandet av uppgifter som nämns i denna lag har fått veta något om försäkringsmäklares, hans uppdragsgivares eller någon annans ekonomiska ställning eller om någons hälsotillstånd eller en affärs- eller yrkeshemlighet är skyldig att hålla det hemligt, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att saken yppas.

Utan hinder av 1 mom. har social- och hälsovårdsministeriet rätt att lämna upplysningar som omfattas av tystnadsplikten till åklagar- och polismyndigheter för utredning av brott, till myndigheter som annars i lag berättigas att få sådana upplysningar samt, om upplysningarna i en annan stat omfattas av tystnadsplikt, till den myndighet som där utövar tillsyn över försäkringsmäklarverksamhet.

20 §
Olovligt yppande av försäkringshemlighet

Den som olovligen röjer uppgifter som avses i 19 § 1 mom. skall dömas till straff enligt vad lagen om försäkringsbolag (1062/79) stadgar om olovligt yppande av försäkringshemlighet.

Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott som avses i 1 mom., om inte målsägande har anmält brottet till åtal.

21 §
Tvivelaktiga affärstransaktioner

Försäkringsmäklaren skall utan hinder av 19 §, innan han slutför en affärstransaktion eller, om förhandsanmälan skulle medföra oskäligt besvär, ofördröjligen efter det att affärstransaktionen slutförts underrätta social- och hälsovårdsministeriet, om han har anledning att betvivla det lagliga ursprunget av de medel som används till de tjänster som försäkringsmäklaren betts om. Föremålet för anmälan får inte underrättas om saken.

Försäkringsmäklare skall dessutom uppbevara och på begäran till ministeriet överlämna alla de tillgängliga uppgifter och handlingar som kan vara av betydelse då saken utreds.

Ministeriet skall underrätta om saken vidare till behörig förundersökningsmyndighet, om ministeriet på basis av försäkringsmäklarens anmälan eller de uppgifter som det fått i samband med tillsynsverksamheten anser att det finns motiverad anledning att misstänka att försäkringsmäklarens tjänster används eller planeras bli använda för att dölja eller utplåna den verkliga arten, det verkliga ursprunget eller den verkliga förvaringsplatsen för medel som åtkommits genom brott eller dispositioner eller rättigheter som gäller medlen.

Ministeriet har i det fall som avses i 3 mom. rätt att meddela försäkringsmäklaren ett förordnande att under högst sju dagar avstå från att utföra transaktionen, om ett sådant avhållande behövs för förundersökningsåtgärderna.

För ministeriet, försäkringsmäklaren eller för de personer som i god tro har vidtagit åtgärder på deras vägnar uppstår inte ansvar för den ekonomiska skada som eventuellt föranleds av åtgärderna enligt denna paragraf.

Ministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av EG-rådets direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (91/308/EEG) i fråga om försäkringsmäklaren.

22 §
Olovligt bedrivande av försäkringsmäklar- verksamhet

Den som utan att vara antecknad i social- och hälsovårdsministeriets försäkringsmäklarregister bedriver försäkringsmäklarverksamhet enligt denna lag eller i strid med 1 § i sin firma eller annars såsom beteckning för sin verksamhet använder benämningen försäkringsmäklare skall, om gärningen inte är ringa, för olovligt bedrivande av försäkringsmäklarverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

23 §
Verkställighet av social- och hälsovårds- ministeriets beslut

Ett beslut eller förordnande som social- och hälsovårdsministeriet har givit med stöd av 15 § 1 eller 2 mom., 17 § 1, 3 eller 4 mom. eller 21 § 1, 2 eller 4 mom. kan verkställas även om besvär har anförts.

24 §
Statistik över försäkringsmäklare

Utan hinder av 19 § får social- och hälsovårdsministeriet publicera sådan statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet, ställning och utveckling som har gjorts upp på enhetliga grunder för alla försäkringsmäklare.

25 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

26 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt om vilken bestäms genom förordning.

Den som bedriver verksamhet som avses i 1 § 1 mom. skall inom sex månader från det lagen trätt i kraft göra en registreringsanmälan enligt denna lag. Anmälan om registrering som försäkringsmäklare kan tas upp till behandling innan lagen träder i kraft. Social- och hälsovårdsministeriet kan på begäran såsom försäkringsmäklare registrera en person som innan lagen trädde i kraft bedrev försäkringsmäklarverksamhet, även om han inte helt uppfyller förutsättningarna enligt 3 § 1 mom. 2punkten.

RP 323/92
EkUB 56/92
Bilaga IX till EES-avtalet: rpdets direktiv(77/92/ETY)

Helsingfors den 19 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.