187/1993

Given i Helsingfors den 12 februari 1993

Förordning om ändring av 2 och 16 §§ förordningen om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 § 3 mom. och 16 § 2 mom. förordningen den 13 augusti 1976 om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn (673/76), sådana de lyder i förordning av den 15 februari 1991 (323/91), som följer:

2 §

Den som avger utlåtandet skall tillställa rättsskyddscentralen för hälsovården en avskrift av utlåtandet.

16 §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer anvisningar för avgivande av medicinskt sakkunnigutlåtande enligt 2 §.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

De anvisningar som social- och hälsostyrelsen har meddelat med stöd av stadganden som gällde när denna förordning trädde i kraft gäller fortfarande, tills social- och hälsovårdsministeriet upphäver dem.

Helsingfors den 12 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.