12/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Förordning om ändring av förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen

På föredragning av trafikministern

upphävs 18 § 2 och 3 mom. i förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (724/91),

ändras 1 § 1 mom. 3 punkten, 3 § 1, 2 och 4 mom., 5 § 3 mom., 6 § 1 mom., 7 § 1 och 2 mom., 8 § 5 mom., 9 §, 10 § 2 punkten, 11, 12, 14, 16 §§, rubriken för 17 §, 1 och 2 mom. och 19 § 1 mom., samt

fogas till 1 § ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom. samt till förordningen en ny 2 a § som följer:

1 §
Krav på körtillstånd

Förare av motorfordon eller motorfordon med släpvagn (nedan transportenhet) som transporterar sådana farliga ämnen på väg som avses i 2 § 1 mom. lagen om transport av farliga ämnen på väg (510/74) skall utom körkort ha tillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen (nedan TFÄ-körtillstånd), om de transporterar


3) explosiva varor i större mängder än de mängder som avses i marginalnummer 10 011 (nedan begränsade kvantiteter) i bilaga B i trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg (147/92), oberoende av fordonets största tillåtna totalmassa.


TFÄ-körtillstånd gäller också för internationella transporter av farliga ämnen på väg för transportdelen som händer i Finland.


2 a §
Definitioner

Med enheten för fordonsförvaltning avses i denna förordning Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning. Med mottagare för körtillståndsprovet avses i denna förordning det Bilregistercentralens verksamhetsställe som mottar körtillståndsprovet och med övervakare av utbildning för körtillstånd avses den mottagare för körtillståndsprov som Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning har befullmäktigat.

3 §
Utbildare

Utbildning för körtillstånd får ges endast av sammanslutningar som godkänts av enheten för fordonsförvaltning.

Enheten för fordonsförvaltningen beviljar tillstånd, om sökanden anses ha förutsättningar att ge utbildning. För undervisningsverksamheten skall den som ger utbildning ha en av enheten för fordonsförvalningen godkänd föreståndare som ansvarar för utbildningen samt tillräcklig undervisningspersonal och tillräckliga hjälpmedel med hänsyn till verksamhetens omfattning.


Utbildningen övervakas av den övervakare av utbildning för körtillstånd inom vars verksamhetsområde utbildningen ges. Är avsikten att utbildning skall ges inom flera sådana områden, behövs inte något särskilt tillstånd, om sökanden har tillstånd inom något sådant område.

4 §
Återkallande av utbildningstillstånd

Enheten för fordonsförvaltning kan helt och hållet eller för en viss tid återkalla ett tillstånd för förarutbildning, om

1) tillståndsinnehavaren inte längre har förutsättningar för att ge utbildning,

2) de stadganden, föreskrifter eller tillståndsvillkor som gäller förarutbildningen inte iakttas eller

3) undervisningen inte sköts på behörigt sätt.

5 §
Förutsättningarna för deltagande i körtillståndsprov

En i förordningen om laddare (409/86) avsedd laddare som erhållit kompetensbrev för laddare och som innehar körkort av minst klass B får delta i körtillståndsprov förutsatt i 8 § 2 mom. utan att delta i utbildningen.

6 §
Körtillståndsprov

Körtillståndsprovet skall avläggas inom verksamhetområdet för den mottagare för körtillståndsprov inom vars verksamhetsområde personen har deltagit i utbildningen eller har sin hemort om inte enheten för fordonsförvaltning bestämmer annat. Provet kan avläggas även under uppsikt av en innehavare av utbildningstillstånd som övervakaren av utbildning för körtillstånd har godkänt.


7 §
Sökande och beviljande av körtillstånd

Körtillstånd och ändring av körtillstånd skall sökas skriftligen hos den övervakare av utbildning för körtillstånd inom vars verksamhetsområde utbildningen har mottagits.

Körtillstånd beviljas den som blivit godkänd högst sex månader tidigare i körtillståndsprovet och som har ett gällande lämpligt körkort.


8 §
Innehållet i körtillstånd

På basis av grundkurs och specialkurs för transporter av sådana i kollin eller i andra föremål inneslutna explosiva varor av klass 1 a och 1 b som till sin nettomängd sammanlagt överstiger ett tusen kilo och på basis av prov beviljas körtillstånd för styckegodstransporter av alla klasser även för transport av i kollin eller i andra föremål inneslutna explosiva varor av klass 1 a och 1 b som till sin nettomängd sammanlagt överstiger ett tusen kilo.

9 §
Ändring av körtillstånd

Övervakaren för utbildning av körtillstånd kan på ansökan ändra ett körtillstånd så att det gäller även andra klasser, ämnesgrupper eller ämnen än det ursprungliga körtillståndet. Ett villkor för att ett körtillstånd skall ändras är att sökanden uppfyller kraven för det körtillstånd som beviljas för dessa klasser, ämnesgrupper eller ämnen. Ett ADR-körtillstånd som ändrats får vara giltigt högst fem år räknat från den dag då det ursprungliga körtillståndet beviljades eller från den dag då det senast förnyades.

10 §
Förnyande av körtillstånd

Giltighetstiden för ett ADR-körtillstånd kan förlängas med fem år, om sökanden


2) på tillförlitligt sätt kan bevisa för övervakaren av utbildning för körtillstånd att han från den dag körtillståndet beviljades eller från den dag då det senast förnyades utan avbrott har arbetat med inhemska eller internationella transporter av sådana ämnen som nämns i körtillståndet.

11 §
Återkallande av körtillstånd

Polisen eller övervakaren av utbildning för körtillstånd kan för viss tid eller tills vidare återkalla ett körtillstånd som det beviljat, om innehavaren inte längre uppfyller villkoren för erhållande av körtillståndet eller om han på grund av sina personliga egenskaper inte kan anses vara lämplig att transportera farliga ämnen. Innan körtillståndet ges tillbaka kan polisen eller övervakaren av utbildning för körtillstånd bestämma att innehavaren av körtillståndet skall delta i en kompletteringskurs om högst åtta timmar eller genomgå ett körtillståndsprov.

Om en innehavare av körtillstånd meddelas körförbud eller temporärt körförbud, skall polisen även omhänderta körtillståndet för den tid för vilken körkortsinnehavaren meddelats körförbud eller temporärt körförbud. Polisen skall underrätta Bilregistercentralen om att körtillståndet har omhändertagits eller återkallats.

12 §
Körtillståndregister

Övervakaren av utbildning för körtillstånd underrättar Bilregistercentralen och polisen på tillståndshavarens hemort om att körtillstånd har beviljats.

Enheten för fordonsförvaltning för register över dem som beviljats körtillstånd. I registret antecknas körtillståndets nummer, giltighetstid och vilka till transportklasserna av farliga ämnen hörande ämnen eller vilken ämnesgrupp eller vilket ämne körtillståndet berättigar att transportera. Angånde registret tillämpas vad som i 1 § lagen om ändring av lagen om ett datasystem för vägtrafiken (7/93) stadgas om uppgiftsfördelning mellan Bilregistercentralen och dess enhet för fordonsförvaltning.

Angående offentligheten hos de uppgifter som finns i körtillståndsregistret tillämpas vad som i 12 och 16 §§ lagen om ett datasystem för vägtrafiken stadgas om utlämnande av uppgifter ur körkortsregistret.

14 §
Använding av körtillstånd

Körtillståndet skall medföras under färd och vid anfordran uppvisas för polisen eller annan trafikövervakare.

16 §
Undantag i fråga om TFÄ-körtillstånd

Enheten för fordonsförvaltning kan i enskilda fall medge undantag från det körtillståndsprov som är en förutsättning för erhållande av TFÄ-körtillstånd, om sökanden på grund av annan utbildning eller sin erfarenhet på området anses ha de kunskaper som krävs för erhållande av TFÄ-körtillstånd.

Övervakare av utbildning för körtillstånd kan i enskilda fall medge undantag från de utbildningskrav som är en förutsättning för erhållande av TFÄ-körtillstånd, om sökanden på grund av annan utbildning eller sin erfarenhet på området anses ha de kunskaper som ges vid utbildningen.

17 §
Rättelse, överförning av ärende och ändringssökande

Om rättelse av i beslut som mottagare för körtillståndprovet eller övervakare av utbildningen för körtillstånd har meddelat med stöd av denna förordning gäller vad som stadgas i lagen om Bilregistercentralen (988/92). Om överföring av ärende gäller vad som stadgas i lagen om transport av farliga ämnen på väg.

Om sökande av ändring i beslut som enheten för fordonsförvaltning har meddelat med stöd av denna förordning gäller vad som stadgas i lagen om Bilregistercentralen.


19 §
Temporärt körtillstånd

Trots att sökanden inte har deltagit i utbildning för förare av fordon som transpoterar farliga ämnen och inte har avlagt körtillståndsprov kan enheten för fordonsförvaltning bevilja en förare temporärt TFÄ-körtillstånd, om han ansöker därom inom sex månader innan 1 § 1 mom. 2 punkten träder i kraft. Sökanden skall visa att han utfört transport av farliga ämnen åtminstone fem år innan denna förordning träder i kraft. Sådana säsongartade permitteringar, semestrar och avbrott som pågått högst sex månader under varje 12 månaders period och som till sin sammanlagda längd är högst 18 månader under hela perioden är tillåtna vid uträkning av den föreskrivna tiden.Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1993.

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.