1529/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Förordning om ändring av förordningen om tekniska läroanstalter

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 30 april 1987 om tekniska läroanstalter (500/87) 10, 12-14 §§, 24 § 3 mom., 28 § 4 mom. och 49 a §,

av dessa lagrum 10 och 13 §§ sådana de lyder i förordning av den 25 januari 1991 (160/91), 14 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning och 49 a § sådan den lyder i förordning av den 17 juni 1988 (555/88),

ändras 5, 6, 8 och 9 §§, 11 § 1 och 3 mom., 15 §, 18 § 2 mom., 21 § 1 mom., 24 § 2 mom., 28 § 2 mom., 29 § 4 mom., 30, 34, 46 och 48 §§, samt 49 §, [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: 30, 34, 41, 46 och 48 §§, samt 49 §, ]

av dessa lagrum 5, 9, 15, 46, 48 och 51 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda förordning av den 25 januari 1991, 6 §, 11 § 3 mom., 24 § 2 mom., 29 § 4 mom. och 41 § och 49 § sådana de lyder i sistnämnda förordning, 21 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 15 juni 1990 (576/90), 11 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 17 juni 1988 och 34 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning och nämnda förordning av den 25 januari 1991, samt

fogas till 26 § ett nytt 4 mom. i stället för det 4 mom. som upphävts genom nämnda förordning av den 25 januari 1991 och fogas till förordningen en ny 45 a § som följer:

5 §

Länsstyrelsen utser minst fem medlemmar och för var och en av dem en personlig suppleant i direktionen för en statlig teknisk läroanstalt för högst fyra år åt gången. Bland dem som har utsetts utnämner länsstyrelsen direktionens ordförande och vice ordförande. I direktionen skall sakkunskap om arbetslivet inom de områden som läroanstalten företräder vara tillräckligt representerad.

Representanter för lärarna, den övriga personalen och studerandena samt suppleanter för dem utses till direktionen för en statlig läroanstalt vid möten som sammankallas av rektor. Representanter för studerandena och deras suppleanter utses för ett kalenderår åt gången, de övriga för direktionens mandattid.

Om en kommunal eller privat läroanstalt har en direktion enligt 7 § lagen om yrkesläroanstalter till vilken hör representanter för lärarna, den övriga personalen och studerandena, utses dessa och deras suppleanter bland de personer som föreslås vid möten som rektor sammankallar. Om medlemmarnas mandattid gäller vad som stadgas i 2 mom.

6 §

Utöver vad som stadgas i lag och i denna förordning har direktionen för en statlig läroanstalt till uppgift att

1) godkänna läroanstaltens verksamhets- och ekonomiplan samt göra upp förslag till budget för läroanstalten,

2) besluta om läroanstaltens arbetsordning, grunderna för bildande av undervisningsgrupper och arbetsfördelningen mellan lärarna, om inte detta i instruktionen har ålagts rektor,

3) fastställa elevkårens stadgar, samt

4) behandla de övriga ärenden som ålagts direktionen eller på grund av sakens natur ankommer på direktionen.

8 §

Till en delegation vid en statlig läroanstalt väljs bland personer som representerar läroanstalten, lärarkåren, de centrala arbetsmarknadsorganisationerna på området och annan sakkunskap för utvecklandet av läroanstalten, högst tio medlemmar för högst fyra år åt gången.

9 §

Lärarkåren, elevkåren och läroanstaltskommissionen vid läroanstalten har till uppgift att sköta de ärenden som hör till deras lagstadgade uppgiftsområde och som särskilt åläggs dem i denna förordning eller i instruktionen eller som på grund av sakens natur ankommer på dem.

11 §

Om en biträdande rektorstjänst eller biträdande rektorsbefattning inte inrättats vid en läroanstalt, kan för läroanstalten inom lärarkåren för högst fyra år åt gången utses en biträdande rektor som är underställd rektor och sköter en del av hans uppgifter. Om läroanstalten har en biträdande rektor är han också rektors vikarie.


Biträdande rektor och prorektor förordnas i en statlig läroanstalt av direktionen samt i en kommunal och en privat läroanstalt av läroanstaltens huvudman. Direktionen eller det kollegiala organ som avses i 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning (706/92) kan återkalla förordnandet om det finns skäl därtill.

15 §

Av instruktionen för en statlig och för en privat läroanstalt skall framgå

1) huvudmannens namn och hemort,

2) läroanstaltens namn och förläggningsort,

3) undervisningsspråket,

4) läroanstaltens utbildningsuppgift,

5) behövliga bestämmelser om läroanstaltens förvaltning, samt

6) andra ärenden som med stöd av lag eller förordning eller på grund av sakens natur skall bestämmas i instruktionen.

18 §

I en läroanstalt som har en statlig eller privat huvudman fattar direktionen beslut om den enskilda läroanstaltens läroplan i enlighet med de i 1 mom. angivna riksomfattande grunderna efter att ha hört lärarkåren.


21 §

Vid en statlig läroanstalt får inom den grundläggande yrkesutbildningen för en årskurs, särskilt enligt skolunderbyggnad och utbildningsnivå, användas 25 timmar per vecka till undervisning, elevhandledning, stödundervisning och planering samt högst 1,62 timmnar i veckan per varje studerande. Läroanstalten har dock för varje undervisningsvecka till sitt förfogande minst det timantal som fås då totalantalet årskurser vid läroanstalten multipliceras med talet 35.


24 §

Förslag om valet av studerande framläggs av läroanstaltens lärarkår eller dess sektion, och ifall valet sker via gemensam elevansökan, efter det att kåren eller sektionen mottagit det förslag som uppgjorts av länsstyrelsen. Studerandena intas av läroanstaltens huvudman. Den beslutanderätt som avses i detta moment utövas vid en statliga läroanstalt av direktionen, om inte annat bestäms i instruktionen.

26 §

Om studerandenas vitsord på betygen beslutar lärarkåren eller dess sektion.

28 §

Om rektor anser att en anmärkning inte räcker skall ärendet i en läroanstalt som har en statlig eller privat huvudman föreläggas direktionen och i en kommunal läroanstalt det kollegiala organ som avses i 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning. Direktionen eller det kollegiala organet kan, efter att ha hört studeranden och hans vårdnadshavare samt lärare, tilldela studeranden en varning eller avstänga honom från läroanstalten för viss tid, högst för ett år.


29 §

Är en studerande på grund av brott föremål för undersökning, kan i en läroanstalt som har en statlig eller privat huvudman direktionen och i en kommunal läroanstalt det kollegiala organ som avses i 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning avhålla honom från skolgång, om det med hänsyn till det brott studeranden misstänks ha begått eller omständigheter i samband med det är motiverat.

30 §

Vid en statlig teknisk läroanstalt kan finnas en rektorstjänst samt biträdande rektors-, överlärar-, lektors-, laboratorieingenjörs- och praktikingenjörstjänster. Vid läroanstalten kan dessutom finnas timlärare i tjänsteförhållande samt andra nödvändiga tjänster, tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Vid en kommunal läroanstalt kan finnas en rektorstjänst samt biträdande rektors-, överlärar-, lektors-, laboratorieingenjörs- och praktikingenjörstjänster. Dessutom kan vid läroanstalten finnas timlärare i tjänsteförhållande samt andra nödvändiga tjänster, tillfälliga tjänsteinnehavare och personal i arbetsavtalsförhållande.

Vid en privat läroanstalt kan finnas en rektorsbefattning samt biträdande rektors-, överlärar-, lektors-, laboratorieingenjörs- och praktikingenjörsbefattningar. Dessutom kan vid läroanstalten finnas timlärare och annan behövlig personal i arbetsavtalsförhållande.

34 §

Rektor för en statlig läroanstalt utnämns och beviljas tjänstledighet av direktionen.

Om utnämning och anställning av samt tjänstledighet för annan personal än den som avses i 1 mom. beslutar direktionen, rektor eller någon annan tjänsteman enligt vad som bestäms i instruktionen.

41 §

Beträffande läroplanerna för den tilläggsutbildning som ges i form av påbyggnadslinjer och annan långvarig tilläggsutbildning gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 18 §. I en läroanstalt som har en statlig eller privat huvudman beslutar direktionen om läroplanerna för kortvarig utbildning och annan utbildningsverksamhet.

45 a §

Läroanstalten skall upplåta behövliga utrymmen för elevkårens verksamhet.

46 §

En läroanstalt kan med tillstånd av utbildningsstyrelsen anordna försöksverksamhet som behövs för utvecklande av yrkesutbildningen. Med tillstånd av undervisningministeriet kan vid försöksverksamheten undantag göras från stadgandena i lagen om yrkesläroanstalter och i den förordning som givits med stöd av den samt från bestämmelser som statsrådet och undervisningsministeriet utfärdat med stöd av dem.

48 §

Ändring i ett beslut som fattats av ett förvaltningsorgan samt av en tjänsteinnehavare eller befattningshavare vid läroanstalten med stöd av lagen om yrkesläroanstalter och denna förordning får inte sökas genom besvär, om beslutet gäller

1) läroanstaltens eller ett elevhems ordningsregler eller elevkårens stadgar,

2) användning av en fastighet eller lösöre vid en statlig eller privat läroanstalt,

3) studerandenas vitsord på betygen, eller

4) anmärkning eller varning som tilldelats studerande.

49 §

De ärenden som gäller en studerande och som avses i 40 § 3 mom. i lagen om yrkesläroanstalter är intagning av studerande, avhållande från skolgång, avständing av en studerande för viss tid och indragning av möjligheten att bo i elevhem.

Ändring i ett beslut av länsstyrelsen, genom vilket besvär över ett beslut av direktionen eller det kollegiala organ som avses i 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning har avgjorts eller som gäller ett ärende som avses i 27 § 3 mom. får inte sökas genom besvär.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.