1336/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas när sådana myndigheter som avses i 2 § beviljar och betalar understöd, ersättningar, premier och andra understöd av statens medel, om inte något annat stadgas särskilt genom lag eller i en förordning som utfärdas med stöd av den. Denna lag tillämpas dock på stöd som beviljas för byggande och andra investeringar endast om så stadgas i lag eller med stöd därav.

2 §
Myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, landsbygdsnäringsdistrikten och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter sköter uppgifter enligt denna lag samt övervaknings- och andra uppgifter i anslutning till dem.

Med kommunens landsbygdsnäringsmyndighet avses ett sådant organ, en sådan tjänsteinnehavare och en sådan förtroendevald som avses i 3 § lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna (1558/91).

Sådana uppgifter som avses i 1 mom. och som enligt 27 § 15 punkten självstyrelselagen för Åland (1144/91) hör till rikets lagstiftningsbehörighet sköts på Åland av länsstyrelsen och kommunstyrelserna eller av kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter.

3 §
Beslut

Då sådant stöd som avses i 1 § har beviljats enligt ansökan, betraktas det brev som sänds till sökanden om att stödet har beviljats som ett beslut av den myndighet som har beviljat stödet.

Om kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller landsbygdsnäringsdistriktet har beviljat stöd med avvikelse från ansökan eller om ansökan har avslagits, ges sökanden som beslut ett utdrag ur protokollet eller ett separat beslut.

Ett beslut som avses i 2 mom. får delges sökanden i ett rekommenderat brev.

4 §
Uppgifter från skattemyndigheter

Då det beror på den inkomst eller förmögenhet som sökanden eller dennes make eller delägaren i ett dödshus eller en sammanslutning har eller på storleken av sökandens lägenhet eller boskap eller på någon annan omständighet som ligger till grund för fastställandet av stödet om stöd skall fås, skall skattemyndigheten utan avgift lämna de myndigheter som avses i denna lag behövliga uppgifter ur beskattningshandlingarna.

5 §
Delgivning

Om delgivning av ett beslut av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet gäller 4 § lagen om översändande av handlingar (233/66).

6 §
Rättelse

Har sökanden fått stöd till ett mindre belopp än han borde ha fått eller har hans ansökan utan grund helt avslagits, kan den myndighet som har avgjort saken, om det finns medel för ändamålet, utan särskild ansökan rätta sitt felaktiga beslut.

Om tilläggsstöd betalas till sökanden med stöd av ett rättelsebeslut enligt 1 mom. och detta inte beror på sökanden betalas på tilläggsbeloppet en årlig ränta på 9 procent räknat från den dag då beslutet om att stödet beviljas eller ansökan avslås fattades fram till den dag då ett rättelsebeslut enligt 1 mom. ges.

Vad som stadgas i 2 mom. tillämpas även på ett beslut som ges med anledning av ändringssökande och med stöd av vilket tilläggsstöd betalas till sökanden. Härvid beslutar besvärsmyndigheten om betalning av ränta.

7 §
Återkrav

Har sökanden fått stöd enligt denna lag utan grund eller till ett högre belopp än vad som hade kunnat beviljas honom, kan den myndighet som har beviljat stödet utan hinder av att det tidigare beslutet har vunnit laga kraft besluta att det belopp som har betalts utan grund eller till ett för högt belopp skall återkrävas.

Återkravet får verkställas i den ordning som stadgas för indrivning av skatter i utsökningsväg. Återkravet kan även verkställas så att från stöd enligt denna lag vilket samma eller någon annan myndighet som avses i 2 § senare betalar till sökanden avdras det belopp som skall återkrävas.

Om ett belopp som med stöd av 1 mom. beviljats utan grund eller till ett för högt belopp återkrävs av den som har mottagit stödet, kan det bestämmas att ränta skall betalas på det belopp som återkrävs. Räntan räknas enligt en årlig ränta om 9 procent från den dag då beslutet om återkrav av det belopp som beviljats utan grund eller till ett för högt belopp fattades eller, om det är fråga om en sådan situation som avses i 4 mom., från den dag då stödet betalades.

Har sökanden när han ansökt om stöd uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat en bristfällig, vilseledande eller oriktig uppgift eller handling eller hemlighållit en uppgift eller handling, kan det belopp som återkrävs höjas med högst 20 procent eller, om det är fråga om synnerligen grovt förfarande, med högst 100 procent.

8 §
Övervakning

De myndigheter som nämns i 2 § eller representanter för dem har rätt att granska sökandens bokföring, produktionsinrättningar, husdjursbyggnader, förädlingsanstalter, lager, odlingar och andra omständigheter som utgör en förutsättning för beviljande och betalning av stödet.

Den som ansöker om eller får stöd skall på begäran lämna de myndigheter som nämns i 1 mom. sådana uppgifter som behövs vid övervakningen av de omständigheter som utgör en förutsättning för erhållande och betalning av stödet.

På uppmaning av en myndighet som nämns i 1 mom. skall var och en för övervakning enligt denna lag lämna uppgifter som framgår av handlingar i hans besittning. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller dock inte ett sådant ärende i fråga om vilket han enligt lag har rätt att vägra vittna på andra grunder än att en affärs- eller yrkeshemlighet skulle röjas.

Kontrollcentralen för växtproduktion, anstalten för veterinärmedicin och livsmedel och andra inrättningar som lyder under jord- och skogsbruksministeriet samt sådana fiskeriorganisationer som nämns i 6 § lagen om prisstöd för fiskfångst (621/75) kan anlitas vid övervakning enligt denna lag enligt vad som stadgas närmare genom förordning.

Polisen skall lämna behövlig handräckning vid övervakning som avses i denna paragraf.

9 §
Tystnadsplikt

Den som vid fullgörandet av ett uppdrag som nämns i denna lag har fått uppgifter om en enskild persons eller ett samfunds ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet får inte röja dem, om inte den med tanke på vars fördel tystnadsplikten har stadgats samtycker till att uppgifterna lämnas.

Utan hinder av 1 mom. får uppgifter lämnas till

1) åklagar- och polismyndigheter för utredande av brott,

2) en myndighet som prövar besvär i ärende enligt denna lag och

3) myndigheter som enligt annan lag har rätt att få sådana uppgifter.

10 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och landsbygdsnäringsdistriktet har fattat i ett ärende som avses i denna lag får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringsdistriktet i fråga om kommunens landsbygdsnäringsmyndighets beslut och hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd, som finns i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet, i fråga om landsbygdsnäringsdistriktets beslut inom 30 dagar från den dag då besväranden har fått del av beslutet. Hos besvärsnämnden anförs besvär också över beslut som länsstyrelsen i landskapet Åland fattat i ärenden som avses i denna lag.

Besvärsskriften kan även lämnas in till den myndighet i vars beslut ändring söks. Myndigheten skall sända besvärsskriften jämte handlingarna i ärendet och sitt utlåtande om besvären till besvärsinstansen.

Ändring i ett beslut som den besvärsnämnd som avses i 1 mom. meddelar i ett ärende som nämns i 7 eller 8 § får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/ 50). Ändring i andra beslut som besvärsnämnden meddelar i ärenden som avses i denna lag får sökas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Tillstånd kan beviljas endast om det med hänsyn till tillämpningen av lagen i andra liknande fall eller en enhetlig rättspraxis är viktigt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen eller om det föreligger något annat vägande skäl för att tillstånd skall beviljas.

11 §
Ersättning till kommunen

För utgifter som kommunen åsamkas av skötseln av de uppgifter som avses i denna lag betalas kommunen ersättning enligt lagen om statsandelar till kommunerna (688/92). I sådana fall som avses ovan i 2 § 3 mom. betalas kommunen dock ersättning enligt grunder som statsrådet fastställer.

Av sådana medel som beviljas med stöd av 1 § kan kommunen beviljas ersättning för kostnader som föranleds av postningen av beslut som avses i denna lag enligt vad som särskilt bestäms i beslut av jord- och skogsbruksministeriet.

12 §
Befrielse från stämpelskatt

För myndigheters expeditioner som gäller stöd enligt denna lag uppbärs inte stämpelskatt eller andra avgifter.

13 §
Närmare föreskrifter

Om inte annat särskilt stadgas i någon annan lag eller i en med stöd av den utfärdad förordning, meddelar statsrådet närmare föreskrifter om grunderna för fördelningen av det statliga stödet, om hur det beviljas och om förfarandet. Också jord- och skogsbruksministeriet kan meddela föreskrifter om de detaljerade grunderna för fördelningen av statligt stöd. I fråga om utbetalningar kan dock jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral meddela föreskrifter.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna lag upphävs lagen den 27 januari 1971 om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71) jämte ändringar.

15 §
Övergångsstadgande

Det förfarande med delgivning av beslut på verifikat som avses i 2 § 1 mom. lagen om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet kan dock tillämpas på delgivningar fram till utgången av 1994.

Då det i någon annan lag hänvisas till lagen om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet, anses hänvisningen avse denna lag efter att den har trätt i kraft.

Stadgandena i den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt, med de i 4 mom. stadgade undantagen, på ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft.

RP 284/92
JsUB 24/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.