1311/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Biblioteksförordning

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av bibliotekslagen av den 21 mars 1986 (235/86):

1 §
Uppgifterna för centralbiblioteket för de allmänna biblioteken

Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken har till uppgift att

1) upprätthålla samlingar som kompletterar landskapsbibliotekens samlingar,

2) utgöra central för de allmänna bibliotekens riksomfattande fjärrlåneverksamhet,

3) tillsammans med landskapsbiblioteken främja samarbetet mellan de allmänna biblioteken,

4) främja samarbetet mellan allmänna och vetenskapliga bibliotek,

5) utveckla de gemensamma arbetsmetoder och hjälpmedel som behövs i bibliotekens verksamhet samt

6) utföra andra specialuppgifter som undervisningsministeriet har anförtrott biblioteket.

2 §
Landskapsbibliotekens uppgifter

Ett landskapsbibliotek har till uppgift att

1) utgöra central för fjärrlåneverksamheten vid de allmänna biblioteken inom området,

2) anskaffa litteratur och annat material som ansluter sig till verksamhetsområdet, särskilt för den regionala informationstjänstens behov,

3) göra personalen vid biblioteken inom verksamhetsområdet förtrogen med biblioteksarbetets verksamhetsformer och utvecklingsprojekt, samt

4) utföra andra specialuppgifter som undervisningsministeriet har ålagt biblioteket.

3 §
Återkallande av förordnande till centralbibliotek och landskapsbibliotek

Undervisningsministeriet kan efter att ha hört kommunen i fråga av grundad anledning återkalla förordnandet för biblioteket i en kommun att vara centralbibliotek för de allmänna biblioteken eller landskapsbibliotek.

4 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för personal som avses i 8 § 1 mom. bibliotekslagen är högskoleexamen eller examen på institutnivå, i vilken ingår, eller utöver vilken har slutförts ämnesstudier eller yrkesstudier inom området biblioteks- och informationstjänst.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna förordning upphävs biblioteksförordningen av den 21 mars 1986 (236/86) jämte ändringar.

6 §
Övergångsstadgande

Den som när denna förordning träder i kraft uppfyller de behörighetsvillkor för en bibliotekarietjänst som då gäller behåller sin behörighet och kan utan hinder av denna förordning utnämnas till en motsvarande eller närmast motsvarande tjänst.

Den som när denna förordning träder i kraft uppfyller de behörighetsvillkor för biblioteksexamen på institutsnivå som avses i undervisningsministeriets beslut av den 5 april 1990 (341/90) om vissa behörighetsvillkor för bibliotekspersonal behåller sin behörighet och kan utan hinder av denna förordning utnämnas till en motsvarande eller närmast motsvarande tjänst.

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.