1113/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om temporär ändring av 1 § lagen om sjukvårdsyrke

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 1 § 1 och 3 mom. lagen den 31 oktober 1962 om utövning av sjukvårdsyrke (554/62),

sådana de lyder i lag av den 17 januari 1991 (68/91), som följer:

1 §

Behörig att antingen i annans tjänst eller såsom privat yrkesutövare utöva ett sjukvårdsyrke varom stadgas genom förordning är endast den som har avlagt föreskrivna kunskapsprov och som av rättsskyddscentralen för hälsovården har godkänts för införande i matrikeln över utövare av sjukvårdsyrke. Om utövning av läkar- och tandläkaryrket stadgas särskilt.


Rättsskyddscentralen för hälsovården kan på ansökan för införande i matrikeln över utövare av sjukvårdsyrke godkänna den som utbildats någon annanstans än i Finland och som med ett betyg från en hälsovårdsläroanstalt visar sin kompetens att utöva sjukvårdsverksamhet som motsvarar utbildningen.Denna lag träder i kraft den 1 december 1992 och den gäller till den dag då lagen den 13 november 1992 om ändring av lagen om utövning av sjukvårdsyrke (1026/92) träder i kraft genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.