1101/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av adoptionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 17 §, 20 § 1 mom., 21 § 1 mom., 22 § 11 punkten, 28 §, 50 § 1 och 2 mom., 51 § 2 och 3 mom. samt 52 § adoptionslagen av den 8 februari 1985 (153/85),

sådana de lyder i lag av den 17 januari 1991 (102/91), som följer:

17 §

Den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av adoptionsrådgivningen ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

Adoptionsrådgivningen ges av socialnämnderna samt av adoptionsbyråer som fått social- och hälsovårdsministeriets tillstånd att bedriva adoptionsrådgivning.

20 §

Den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av den internationella adoptionstjänsten ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.


21 §

Internationell adoptionstjänst sköts i Finland av de socialnämnder och samfund som har fått tillstånd därtill av social- och hälsovårdsministeriet (adoptionstjänstorgan).


22 §

Adoptionstjänstorgans uppgift är att


11) sköta andra uppdrag som givits av social- och hälsovårdsministeriet.

28 §

En förälder som ämnar ge sitt minderåriga barn som adoptivbarn eller den som ämnar adoptera ett minderårigt barn skall begära adoptionsrådgivning hos socialnämnden på sin hemort eller hos en adoptionsbyrå som har fått tillstånd av social- och hälsovårdsministeriet.

50 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan på ansökan bevilja ett kommunalförbund eller någon annan kommunal sammanslutning eller en i Finland registrerad förening tillstånd att hålla en adoptionsbyrå.

Social- och hälsovårdsministeriet kan, efter att först ha inhämtat utlåtande i saken av nämnden för adoptionsärenden, bevilja en socialnämnd, ett kommunalförbund eller någon annan kommunal sammanslutning eller en i Finland registrerad förening tillstånd att sköta internationell adoptionstjänst.


51 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan, då det beviljar tillstånd, meddela närmare föreskrifter om bedrivande av adoptionsrådgivning eller internationell adoptionstjänst.

En adoptionsbyrå och den som sköter internationell adoptionstjänst är skyldiga att lämna social- och hälsovårdsministeriet av ministeriet begärda uppgifter och utredningar som behövs för tillsynen.

52 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan återkalla tillstånd som det med stöd av 50 § har beviljat, om gällande stadganden och bestämmelser inte följs vid adoptionsrådgivning eller internationell adoptionstjänst eller om bristfälligheter eller missförhållanden har yppats i verksamheten och de inte avhjälps eller avlägsnas inom en tid som social- och hälsovårdsministeriet har utsatt.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.