1079/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av lagen om utövning av sjukvårdsyrke

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2, 2 a och 4-6 §§ lagen den 31 oktober 1962 om utövning av sjukvårdsyrke (554/62),

sådana de lyder i lag av den 17 januari 1991 (68/91), som följer:

2 §

Den som utövar ett sjukvårdsyrke är i sin verksamhet underställd rättsskyddscentralens för hälsovården och länsstyrelsens tillsyn och är skyldig att iaktta vad rättsskyddscentralen eller länsstyrelsen med stöd av gällande stadganden bestämmer samt att utan hinder av vad som stadgats om tystnadsplikt tillställa rättsskyddscentralen eller länsstyrelsen rapporter, förklaringar och utredningar. Länsstyrelsen är även berättigad att till rättsskyddscentralen göra framställningar om åtgärder enligt 5 §.

Om uppgifterna för forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården och om inrättningens rätt att få upplysningar som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna stadgas i lagen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (1073/92).

2 a §

Den som utövar sjukvårdsyrket och är självständig yrkesutövare skall

1) meddela hälsovårdsnämnden sin verksamhetsort och hemort samt

2) enligt social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter lämna rapporter och upplysningar om sin verksamhet.

4 §

Har en utövare av sjukvårdsyrke blivit dömd till fängelsestraff för ett brott som har begåtts i yrkesutövningen och har domstolens utslag vunnit laga kraft, kan rättsskyddscentralen för hälsovården för viss tid eller tills vidare eller, om omständigheterna är synnerligen försvårande, för alltid förklara att han mister sin behörighet att utöva sjukvårdsyrket. Detsamma gäller om en stats- eller kommunalanställd utövare av sjukvårdsyrke har avstängts från tjänsteutövning eller dömts till skiljande från utövning av tjänsten eller till avsättning för ett brott som har begåtts vid utövningen av yrket. Den som är avstängd eller har skilts från utövning av tjänsten skall dock förklaras mista sin behörighet högst för den tid han är avstängd eller skiljs från utövning av tjänsten.

Rättsskyddscentralen kan redan innan domstolens utslag, varigenom en i 1 mom. nämnd person dömts till fängelse eller avsättning, vunnit laga kraft förklara att han mister sin behörighet att utöva sjukvårdsyrket tills saken har blivit slutligt avgjord.

Domstolen skall utan dröjsmål tillställa rättsskyddscentralen en avskrift av protokollet och utslaget i mål som avses i 1 mom.

5 §

Har en utövare av sjukvårdsyrke på grund av sjukdom, kroppsskada eller missbruk av alkohol eller något annat berusningsmedel blivit oförmögen att utöva sitt yrke, kan rättsskyddscentralen för hälsovården förklara att han tills vidare mister sin behörighet.

Finns det grundad anledning att anta att en utövare av sjukvårdsyrke av skäl som nämns i 1 mom. har blivit oförmögen att utöva sitt yrke, kan rättsskyddscentralen för att utreda saken bestämma att han skall genomgå läkarundersökning samt förbjuda honom att utöva sitt sjukvårdsyrke tills frågan om hans bristande förmåga har blivit slutligt avgjord.

Upphör orsaken till förlusten av rätten att utöva sjukvårdsyrke, kan rättsskyddscentralen på ansökan återställa den.

6 §

Beslut av rättsskyddscentralen för hälsovården som fattats med stöd av 4 och 5 §§ får verkställas även om de har överklagats.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

De föreskrifter och anvisningar som social- och hälsostyrelsen har meddelat med stöd av de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft gäller fortfarande, tills social- och hälsovårdsministeriet upphäver dem.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.