1054/1992

Utfärdat i Helsingfors den 19 november 1992

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om val av bostadsrättshavare

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet

ändrat 5 § 3 mom., 6 § 2 mom. och 7 §, i statsrådets beslut om val av bostadsrättshavare av den 27 september 1990 (900/90) sådana 5 § 3 mom. och 6 § 2 mom. samt 7 § delvis ändrad lyder i statsrådets beslut av den 19 september 1991 (1205/91), och till beslutet

fogat 5 a och 5 b §§ som följer:

5 §
Ansökningsförfarande

Bostadsrätterna fördelas bara mellan sådana personer som har ansökt om bostadsrätt i kommunen och som har anmält sig hos ägaren eller den kommande ägaren till det hus i vilket de önskar bostadsrätt. Vid ansökan om bostadsrätt meddelar den sökande sitt namn, sin adress och sin personbeteckning och företer i situationer som avses i 2 § 3 mom. en utredning över hushållets inkomster.

5 a §
Användning av anmälningsförfarande

Ägaren till ett bostadsrättshus är skyldig att allmänt och offentligt meddela när han är redo att ta emot anmälningar från personer som önskar bli bostadsrättshavare. Anmälningar kan tas emot under den uppgivna anmälningstiden eller kontinuerligt eller enbart för ett visst hus eller allmänt för sådana hus som ifrågavarande ägare äger eller kommer att äga. Ägaren kan vidare bestämma att anmälningarna är i kraft under en bestämd tid, som också skall anges i det ovan nämnda meddelandet. Ägaren kan vidare fordra att anmälningarna för att vara i kraft skall förnyas inom en viss tid. Även denna förpliktelse skall omnämnas i meddelandet eller, om de sökande åläggs denna skyldighet efter det att de anmält sig, skall ett allmänt och offentligt meddelande om detta utfärdas, och vidare skall var och en av dem som anmält sig få ett separat skriftligt meddelande på den adress han uppgett.

Bostadsrättshusets ägare skall informera den kommun inom vars område bostadsrätter i hans bostadsrättshus står till buds om sitt meddelande att han tar emot anmälningar av personer som önskar bli bostadsrättshavare. Kommunen skall tillse att de som ansöker om bostadsrätt också av kommunen får uppgift om vilka ägare till bostadsrättshus som tar emot anmälningar och när de gör det.

Det ankommer på bostadsrättshusets ägare att erbjuda bostadsrätter och att ta emot svaren på erbjudandet. Bostadsrätterna fördelas dock också inom detta förfarande enligt 6 § på basis av den ordningsnummer som den sökande fått enligt 7 §.

5 b §
Samtidiga anmälningar

En sökande som anmäler sig till flera ägare av bostadsrättshus skall informera ägaren om vilka andra ägare som han tidigare har anmält sig till och som han väntar sig att skall erbjuda honom bostadsrätt i sitt hus.

Den som ansöker om bostadsrätt är berättigad och skyldig att ta tillbaka en anmälan som han har gjort till en ägare av ett bostadsrättshus, om han inte längre är intresserad av att få bostadsrätt i ett hus som denne äger eller kommer att äga.

6 §
Val av bostadsrättshavare

Kommunen skall innan den godkänner en sökande som bostadsrättshavare kontrollera att erbjudandet om bostadsrätt inte strider mot den rätt som sökande av bostadsrätt har enligt 1 mom.

7 §
Den inbördes ordningen mellan bostadsrätts- sökandena

De som ansöker om bostadsrätt får på basis av de i 5 § 2 mom. avsedda ansökningarna sin ordningsnummer på följande sätt:

1) den inbördes ordningen mellan dem som har lämnat in ansökan inom utsatt tid avgörs genom lottdragning,

2) efter dem som har lämnat in ansökan inom den utsatta tiden avgörs den inbördes ordningen mellan dem som har lämnat in sin ansökan under tiden för kontinuerliga ansökningar enligt inlämningsdagen så att lotten avgör den inbördes ordningen mellan dem som har lämnat in sin ansökan samma dag.

Om en sökande har erbjudits en bostad som motsvarar hans anmälan och som skäligen motsvarar hans behov av bostad, och om han har tre gånger vägrat att ta emot en sådan bostad, skall kommunen ge honom ett ordningsnummer efter de andra sökandena. Som en vägran att ta emot en erbjuden bostadsrätt anses också att en sökande inom en av husets ägare utsatt skälig tid inte besvarar ett erbjudande som gjorts honom eller en uppmaning att precisera sin anmälan, eller inte företer en erforderlig utredning om de i 3 § avsedda ärendena. Den utsatta tiden får inte vara kortare än två veckor.

En sökande kan, utan att hans ordningsnummer ändras, ändra eller precisera sin anmälan till husets ägare om vilket slag av bostadsrättsbostad han önskar. Ägaren kan, innan erbjudandena görs, uppmana dem som ansökt om de bostadsrätter som då delas ut att precisera sina anmälningar. Uppmaningen att precisera en anmälning skall ges skriftligen för kännedom till de sökande som saken gäller under den adress de uppgivit.


Detta beslut träder i kraft den 1 december 1992.

Beslutet tillämpas också på ansökningar som lämnats in innan beslutet träder i kraft, om bostadsrätten erbjuds den sökande efter det att beslutet trätt i kraft.

Kommunen kan dock efter att ha hört husets ägare alltjämt fördela bostadsrätterna enligt de tidigare bestämmelserna för sådana bostadsrättshus i vilka bostadsrätter redan har erbjudits bostadsrättshavare innan detta beslut träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 19 november 1992

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Äldre regeringssekreterare
Seija Heiskanen-Frösén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.