1026/1992

Given i Helsingfors den 13 november 1992

Lag om ändring av lagen om utövning av sjukvårdsyrke

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § lagen den 31 oktober 1962 om utövning av sjukvårdsyrke (554/62), sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 30 mars 1979 och den 17 januari 1991 (375/79 och 68/91), samt

fogas till lagen en ny 1 a § som följer:

1 §

Behörig att antingen i annans tjänst eller såsom privat yrkesutövare utöva ett sjukvårdsyrke varom stadgas genom förordning är endast den som har avlagt föreskrivna kunskapsprov och som av social- och hälsostyrelsen har godkänts för införande i matrikeln över utövare av sjukvårdsyrke. Om utövning av läkar- och tandläkaryrket stadgas särskilt.

Utöver vad som stadgas i 1 mom. beviljar social- och hälsostyrelsen på ansökan den som är medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som på grundval av den utbildning han har genomgått i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i denna stat har tilldelats ett sådant utbildnings- eller examensbevis eller annat behörighetsbevis som i staten i fråga krävs för erhållande av rätt att som självständig yrkesutövare utöva barnmorske- eller sjukskötaryrket, rätt att, antingen i annans tjänst eller som privat yrkesutövare, vara verksam som sådan utövare av sjukvårdsyrke som har införts i social- och hälsostyrelsens matrikel över utövare av sjukvårdsyrke. Den som är medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som på grundval av den utbildning han har genomgått i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i denna stat har tilldelats, eller som på grundval av den utbildning han har genomgått någon annanstans har ett av en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet godkänt sådant utbildnings- eller examensbevis eller annat behörighetsbevis som i staten i fråga krävs för erhållande av rätt att utöva genom förordning stadgade andra sjukvårdsyrken, och har en sådan yrkeserfarenhet eller har slutfört en sådan prövotid eller genomgått ett sådant lämplighetsprov som social- och hälsostyrelsen eventuellt föreskriver eller bestämmer, beviljas på motsvarande sätt av social- och hälsostyrelsen rätt att vara verksam som annan utövare av sjukvårdsyrke. Sökanden skall tillställa social- och hälsostyrelsen de utredningar som behövs för behandlingen av ansökan. Ett beslut som gäller en sådan ansökan skall meddelas senast inom fyra månader från det den utredning som gäller ansökan har inkommit. För lämplighetsprovet uppbärs avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten. Om yrkeserfarenhet, prövotid ochlämplighetsprov stadgas närmare genom förordning.

Kan för en i 1 mom. förutsatt uppgift vid en sjukvårdsanstalt inte erhållas en person som har för uppgiften förutsatt utbildning eller föreligger andra särskilda orsaker, kan sjukvårdsanstalten för uppgiften för viss tid, likväl för högst sju månader åt gången, anställa någon annan person som på grundval av sina praktiska erfarenheter eller andra omständigheter anses ha tillräckliga förutsättningar för att sköta uppgiften, om vikarien i sitt arbete direkt står under en sådan persons uppsikt som har minst den utbildning som fastställts för uppgiften i fråga.

Social- och hälsostyrelsen kan på ansökan för införande i matrikeln över utövare av sjukvårdsyrke godkänna den som utbildats någon annanstans än i Finland och som med ett betyg från en hälsovårdsläroanstalt visar sin kompetens att utöva sjukvårdsverksamhet som motsvarar utbildningen.

1 a §

Den som är medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har laglig rätt att självständigt utöva barnmorske- eller sjukskötaryrket i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får, utan hinder av 1 §, temporärt utöva nämnda yrke sedan han har lämnat en förhandsanmälan till social- och hälsostyrelsen om att han tillhandahåller tjänster. I brådskande fall får anmälan lämnas så snart som möjligt efter det att tjänsterna har börjat tillhandahållas. Närmare stadganden om denna anmälan och om temporärt tillhandahållande av tjänster utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den dag som fastställs genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 107/92
ShUB 34/92

Helsingfors den 13 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.