725/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av bibliotekslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i bibliotekslagen av den 21 mars 1986 (235/86) 3, 5, 6, 9-11 och 16-20 §§,

av dessa lagrum 11 § sådan den lyder i lag av den 9 februari 1990 (134/90) och 17 § sådan den lyder delvis ändrad genom den sistnämnda lagen, samt

ändras 2, 4, 7 och 8 §§, 13 § 1 och 3 mom. samt 14 § 1 och 3 mom,

av dessa lagrum 13 § 1 mom. och 14 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 9 februari 1990, som följer:

2 §
Ordnande av biblioteksservice

När en kommun eller flera kommuner tillsammans har ett allmänt bibliotek eller annars ordnar motsvarande biblioteksservice, skall denna organiseras i enlighet med denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

I tvåspråkiga kommuner skall vardera språkgruppens behov beaktas på enahanda grunder.

4 §
Statsandel

Kommunerna beviljas statsandel för bibliotekens anläggningsprojekt enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92). Som anläggningsprojekt anses också anskaffning av biblioteksbussar och biblioteksbåtar.

En kommun som ordnar sådan biblioteksservice som avses i denna lag får statsandel för bibliotekets driftskostnader enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

7 §
Avgiftsfri biblioteksservice

För andvändningen av ett biblioteks egna samlingar och för utlåning av dem uppbärs ingen avgift.

8 §
Personal

Ett bibliotek skall ha tillräckligt många anställda som fått biblioteksutbildning och utbildning för informationstjänst.

Om behörighetsvillkoren för bibliotekets fackpersonal stadgas vid behov genom förordning.

13 §
Landskapsbiblioteken

Landskapsbibliotek är biblioteket i någon av undervisningsministeriet utsedd kommun, med kommunens samtycke. Verksamhetsområdet för landskapsbiblioteket bestäms av undervisningsministeriet.


Landskapsbibliotekens fjärrlån till de allmänna biblioteken är avgiftsfria.


14 §
Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken

Centralbibliotek för de allmänna biblioteken är biblioteket i någon av undervisningsministeriet utsedd kommun, med kommunens samtycke. Verksamhetsområdet för centralbiblioteket omfattar hela landet.


Centralbibliotekens fjärrlån till de allmänna biblioteken är avgiftsfria.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

En biblioteksnämnd som har valts före ikraftträdandet sitter kvar till utgången av sin mandatperiod.

RP 215/91
FvUB 6/92
StoUB 3/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.