246/1992

Utfärdat i Helsingfors den 18 mars 1992

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnar

Trafikministeriet har

ändrat 92 §, 95 § 1 mom. samt 97 § 3 och 5 mom. trafikministeriets beslut av den 29 juni 1990 (631/90) om bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnar som följer:

92 §
Utnyttjandet av friktionen mellan däck och väg

Med antilåssystem försedda bromsar skall utnyttjas minst 75 % av friktionen mellan väg och däck, när friktionen ligger mellan värdena 0,4–0,8.

95 §
Godkännande och övervakning av ett fordons bromssystem

1. Om ett fordon är E-godkänt i enlighet med reglementet 13/05 eller ett motsvarande senare reglemente eller e-godkänt enligt direktivet 71/320 sådant det lyder senast ändrat genom direktivet 85/647 eller ett motsvarande senare direktiv eller annars motsvarar ovan nämnda kravnivå, anses det uppfylla bestämmelserna i detta beslut utom 27 § om tryckluftsbehållares volym och konstruktion, 33 § om slitagejustering, 35 § om slitagevarnare, 38 § om lastkännande ventiler, 40–42 §§ om lufttorkare, 51 § om backventil, 52 § om spärrventil, 59 och 60 §§ om bromsledningar och kopplingar, 83 och 84 §§ om funktionstider samt 93 § rörande krav om kontrollampor i förarhytten.


97 §
Ikraftträdande

3. Kraven i beslutets 27–94 §§ tillämpas på fordon, som tas i bruk i Finland för första gången den 1 januari 1989 eller därefter. Beslutets 27 §:s 1 och 2 mom. om tryckluftsbehållarens dimensionering, 33 § om slitagejustering, 35 § om slitagevarnare, 38 § om lastkännande ventil, 40–42 §§ om lufttorkare och 51–53 §§ rörande krav om ventiler tillämpas dock på fordon, som tas i bruk i Finland för första gången den 1 januari 1990 eller därefter.


5. I en sådan släpvagn och i en sådan år 1982 eller därefter ibruktagen lastbil, vilkas tillåtna vikter höjs, samt före utgången av år 1994 i en sådan släpvagn och i en sådan lastbil som används som dragbil, vilkas bromssystem inte motsvarar kraven i detta beslut, skall bromssystemet ändras enligt följande:

a) fordon skall förses med lastkännande ventiler för axlar och boggin i enlighet med 38 §,

b) färdbroms i annan bil än sådan som används för dragbil, i stället för den i 73 § avsedda retardationen 5,0 m/s2 , skall uppfylla åtminstone ett retardationskrav på 4,5 m/s2 , varvid bromssträckan i sin tur skall uppfylla villkoret

S ≤0,15 V 4+V2 /115; där

V = begynnelsehastighet (km/h)

S = bromssträcka (m)

c) en släpvagns färdbroms, i stället för det i 74 § 1 mom. a punkten avsedda bromskraftskravet 50 %, skall uppfylla åtminstone 45 % av släpvagnens statiska vikt och i fråga om 74 § 1 mom. b och c punkten, i stället för bromskraftskravet 45 %, minst 40 % av släpvagnens statiska vikt förutsatt av bromskorridorskravet samtidigt uppfylls,

d) bromsarnas funktionstider skall uppfylla kraven i 83 och 84 §§ med ett 0,2 sekunders tillägg, och

e) en kombinations bromsar skall uppfylla kraven i 85–87 §§ om anpassningsförhållandet.


Detta beslut träder i kraft den 25 mars 1992.

Helsingfors den 18 mars 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Överingenjör
Esko Kärki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.