1629/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om skatteförvaltningen

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av 8 § lagen den 1 februari 1991 om skatteförvaltningen (188/91):

Enheter inom skatteförvaltningen
1 §

Till skatteförvaltningen hör skattestyrelsen, länsskatteverken och skattebyråerna.

Skattestyrelsen
2 §

Skattestyrelsen, som är en sakkunnigmyndighet under finansministeriet, leder fastställandet, debiteringen, uppbörden, indrivningen och kontrollen av skatter och avgifter som avses i beskattningslagen (482/58), av sjukförsäkringspremie, arbetsgivares socialskyddsavgift, skatt på arv och gåva, källskatt på ränteinkomst, omsättningsskatt, stämpelskatt, kreditskatt och skatt på vissa försäkringspremier samt andra skatter och avgifter om vilka så stadgas. Dessutom utför skattestyrelsen de uppgifter som enligt lagen om skatteförvaltningen (188/91) samt övriga stadganden och föreskrifter ankommer på styrelsen eller som finansministeriet uppdrar åt den.

3 §

Vid skattestyrelsen finns en direktion som tillsätts av statsrådet för högst fyra år i sänder.

Direktionen består av högst sex medlemmar, av vilka en är skattestyrelsens generaldirektör och en är en av skatteförvaltningens personal inom sig för högst fyra år i sänder vald representant. Statsrådet utser direktionens övriga medlemmar samt en ordförande för direktionen. Direktionen väljer inom sig en vice ordförande. När generaldirektören är förhindrad är hans ställföreträdare direktionsmedlem.

Finansministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

4 §

Direktionen beslutar

1) om skatteförvaltningens verksamhetsprinciper och om budgetförslag samt verksamhets- och ekonomiplanen,

2) om meddelandet av skattestyrelsens föreskrifter och anvisningar i den mån direktionen har upptagit dem till behandling,

3) om andra principiella eller vittsyftande ärenden som angår skatteförvaltningen och som direktionen åtar sig.

5 §

Vid skattestyrelsen finns en beskattningslinje och en skatteuppbördslinje. Till skattestyrelsen hör dessutom en skatteinspektionsenhet, en enhet för databehandlingstjänster inom skatteförvaltningen (SFD) samt andra enheter enligt vad som närmare bestäms i arbetsordning-en.

Om beskattningslinjens, skatteuppbördslinjens och skatteinspektionsenhetens samt de övriga enheternas uppgifter och ansvarsområden bestäms i arbetsordningen.

Länsskatteverken
6 §

Länsskatteverket skall inom sitt tjänsteområde

1) leda och övervaka fastställandet och debiteringen av de direkta skatter som avses i 2 § och, enligt vad som stadgas särskilt, av övriga skatter och avgifter,

2) fastställa och debitera skatter som avses i lagen angående omsättningsskatt (599/91), lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/66) och lagen om bil- och motorcykelskatt (482/67) samt övervaka betalningen av dem,

3) leda och verkställa sådana inspektioner hos skattskyldiga och arbetsgivare samt förskotts- och övriga innehållningsskyldiga som gäller beskattning, förskottsuppbörd och arbetsgivares socialskyddsavgift,

4) uppbära och indriva direkta skatter och avgifter, omsättningsskatt samt, enligt vad som stadgas särskilt, andra skatter och avgifter,

5) verkställa skatteberedningen i fråga om ärenden som handläggs av länsskattenämnden och sköta länsskattenämndens kontorsgöromål,

6) följa beskattningen i länsskattenämnden, skattenämnderna, skattebyråerna och arvsskattenämnderna samt behandlingen av ärendena i prövningsnämnderna och, då det finns skäl därtill, söka ändring eller vidta andra åtgärder för rättande av observerade felaktigheter,

7) i fråga om direkta skatter, omsättningsskatt och skatt på försäkringspremier, stämpelskatt samt förskottsinnehållning och socialskyddsavgift anmäla ärenden om skattebrott till allmän åklagare för väckande av åtal samt genom ombud som verket utser föra statens talan i ärende som gäller sådant åtal eller skadestånd som föranleds av nämnda brott, om inte skattestyrelsen i fråga om ett visst ärende har meddelat att den förbehåller sig rätten att föra statens talan,

8) leda och handlägga de allmänna administrativa ärendena samt de ärenden som gäller länsskatteverkets jämte underlydande skattebyråers personaladministrativa uppgifter och ekonomiförvaltningsuppgifter,

9) leda och övervaka göromål som ansluter sig till data- och beskattningstekniken samt utföra uppgifter som hör till området för den automatiska databehandlingen,

10) sköta prövningsombudets, beskattningsombudets och det i lagen angående omsättningsskatt nämnda statsombudets kontorsgöromål,

11) fullgöra de övriga åligganden som enligt lagar samt särskilda stadganden och föreskrifter ankommer på ett länsskatteverk eller vilka skattestyrelsen ålägger detta.

7 §

Länsskatteverket utövar de befogenheter som i beskattningslagen och i annan lagstiftning har givits skatteinspektörerna.

På länsskatteverket ankommer utöver vad som stadgas någon annanstans i lagen att hos skattestyrelsen göra framställningar i sådana till verkets område hörande ärenden som skall handläggas av finansministeriet eller skattestyrelsen.

8 §

Länsskatteverkens förläggningsorter bestäms av skattestyrelsen.

För Åbo och Björneborgs län samt Ålands län finns ett gemensamt länsskatteverk vars namn är Åbo länsskatteverk.

9 §

Den interna organisationen i ett länsskatteverk bestäms i länsskatteverkets arbetsordning.

Skattebyråerna
10 §

Skattebyrån skall inom skattedistriktet handlägga ärenden som hör till fastställandet och debiteringen av direkta skatter, enligt vad som stadgas i beskattningslagen eller i övrigt. Dessutom skall skattebyrån utföra de övriga uppgifter som den åläggs separat genom stadganden och föreskrifter samt även handlägga de ärenden som enligt gällande stadganden skall avgöras av skattedirektören.

11 §

Den interna organisationen i en skattebyrå bestäms vid behov i skattebyråns arbetsordning.

Personalen vid skattestyrelsen och dess uppgifter
12 §

Generaldirektören leder skattestyrelsen.

Chefer för beskattnings- och skatteuppbördlinjen är överdirektörerna. En direktör leder enheten för databehandlingstjänster inom skatteförvaltningen. Vid skattestyrelsen finns dessutom andra direktörstjänster och biträdande direktörstjänster, om vilkas placering vid enheterna generaldirektören bestämmer.

Vid skattestyrelsen finns dessutom personal i tjänste- och i arbetsavtalsförhållande.

13 §

Generaldirektören ansvarar för att de verksamhetsprinciper som har fastställts av direktionen följs inom skatteförvaltningen.

Överdirektörerna, direktörerna och de biträdande direktörerna ansvarar för ledningen av sina enheter samt bistår generaldirektören i ledandet och utvecklandet av skatteförvaltningen.

Länsskatteverkens och skattebyråernas personal och dess uppgifter
14 §

Länsskattedirektören leder länsskatteverket. Vid länsskatteverket finns dessutom personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande.

15 §

Skattedirektören leder skattebyrån. Vid en skattebyrå finns dessutom personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande.

Behandlingen av ärenden i skattestyrelsen
16 §

De ärenden som ankommer på skattestyrelsen avgörs, på föredragning, av direktionen eller generaldirektören eller, enligt vad som bestäms i arbetsordningen, av någon annan tjänsteman.

17 §

Direktionen är beslutför då ordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande.

Som direktionens beslut gäller den mening som majoriteten har omfattat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden har biträtt. Direktionen beslutar annars om hur ärendena skall behandlas i direktionen.

18 §

Generaldirektören avgör sådana på skattestyrelsen ankommande ärenden som inte avgörs av direktionen eller vilkas avgörande inte genom arbetsordningen har uppdragits åt någon annan tjänsteman.

Generaldirektören kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars borde avgöras av någon som lyder under honom. Motsvarande rätt har även andra tjänstemän som i arbetsordningen har givits rätt att avgöra ärenden.

Generaldirektören fastställer skattestyrelsens arbetsordning.

19 §

Vid förhinder för generaldirektören träder en av finansministeriet förordnad tjänsteman i hans ställe.

Ställföreträdare för överdirektörerna, direktörerna och de biträdande direktörerna förordnas av generaldirektören.

Behandlingen av ärenden vid länsskatteverken
20 §

De ärenen som ankommer på ett länsskatteverk avgörs av länsskattedirektören eller av en annan tjänsteman enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

Länsskattedirektören kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars borde avgöras av någon som lyder under honom. Motsvarande rätt har även andra tjänstemän som i arbetsordningen har givits rätt att avgöra ärenden.

Ett ärende skall dock avgöras på föredragning, om ärendet gäller

1) besättande av en tjänst eller uppsägning av en tjänsteman, eller anställning eller uppsägning av en person i arbetsavtalsförhållande,

2) verksamhets- och ekonomiplanen samt budgeten,

3) anskaffningar,

4) ställning som skattskyldig i omsättningsbeskattningen samt förhandsbesked om omsättningsskatt, förskott på återbetalning, rättelse, besvärsutlåtande och efterskatt,

5) uppgifter som har samband med specialindrivning, väckande av åtal för skattebrott och förande av statens talan,

6) anstånd med betalningen av skatt eller avgift.

7) redovisning till skattetagarna,

8) debiteringar och återbäring av skatt eller avgift.

21 §

Vid förhinder för länsskattedirektören träder i hans ställe en av skattestyrelsen förordnad tjänsteman vid länsskatteverket.

Länsskattedirektören förordnar vid behov ställföreträdare för de övriga tjänstemännen vid länsskatteverket.

22 §

Närmare bestämmelser om behandlingen av äreden vid ett länsskatteverk samt om verkets övriga verksamhet meddelas i arbetsordningen, som fastställs av länsskattedirektören.

Trots en fastställd eller annars vedertagen arbetsfördelning är varje tjänsteman vid länsskatteverket skyldig att utföra de uppgifter som länsskattedirektören ger honom.

Behandlingen av ärenden vid skattebyråerna
23 §

De ärenden som hör till en skattebyrå avgörs av skattedirektören eller, om inte annorlunda stadgas särskilt, av någon annan tjänsteman som tilldelats sådan beslutanderätt i arbetsordningen.

I skattebyråns arbetsordning kan bestämmas att ärenden som avses i 33 § 2 mom., 95 § och 112 § 4 mom. beskattningslagen samt i 15 § 2 mom., 16 §, 45 § 2 mom., 46 och 55 §§ lagen om förskottsuppbörd (418/59) samt i 3-5 §§ förordningen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (1047/78) skall avgöras av någon annan tjänsteman vid skattebyrån.

24 §

Skattedirektören kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars borde avgöras av någon som lyder under honom. Motsvarande rätt har även andra tjänstemän som enligt arbetsordningen har rätt att avgöra ärenden.

25 §

Vid förhinder för skattedirektören träder i hans ställe en av länsskatteverket [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: länsskattedirektören träder i hans ställe en av länsskattestyrelsen ] förordnad tjänsteman vid skattebyrån.

Ställföreträdare för övriga tjänstemän vid skattebyrån förordnas vid behov av skattedirektören.

26 §

Närmare bestämmelser om behandlingen av ärenden vid en skattebyrå samt om byråns övriga verksamhet meddelas vid behov i arbetsordningen, som fastställs av skattedirektören.

Trots en fastställd eller annars vedertagen arbetsfördelning är varje tjänsteman vid en skattebyrå skyldig att utföra de uppgifter som skattedirektören ger honom.

Behörighetsvillkor
27 §

Av generaldirektören, överdirektörerna, direktörerna, de biträdande direktörerna och länsskattedirektörerna förutsätts ledarförmåga.

Dessutom krävs

1) av generaldirektören lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med verkets verksamhetsområde samt av överdirektörerna, direktörerna och de biträdande direktörerna god förtrogenhet med uppgiftsområdet samt lämplig högre högskoleexamen eller ekonomexamen,

2) av länsskattedirektörerna god förtrogenhet med uppgiftsområdet samt lämplig högre högskoleexamen eller ekonomexamen,

3) av skattedirektörerna lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet.

Besättande av tjänsterna och anställande av annan personal
28 §

Generaldirektörstjänsten och överdirektörstjänsterna vid skattestyrelsen besätts utan att tjänsterna ledigförklaras.

Direktörstjänsterna samt andra tjänster inom skatteförvaltningen vilka har placerats vid skattestyrelsen och tjänsterna som länsskattedirektör ledigförklaras av skattestyrelsen.

Andra tjänster inom skatteförvaltningen vilka har placerats vid ett länsskatteverk samt tjänsterna som skattedirektör ledigförklaras av länsskatteverket och tjänster vid en skattebyrå av skattebyrån.

29 §

Republikens president utnämner generaldirektören på framställning av statsrådet.

Statsrådet utnämner överdirektörerna, direktörerna och länsskattedirektörerna.

Andra tjänstemän vid skattestyrelsen utnämns av skattestyrelsen.

Länsskatteverket utnämner övriga tjänstemän vid länsskatteverket samt, efter att ha hört kommunstyrelsen i de kommuner som hör till ett skattedistrikt, skattedirektören. Övriga tjänstemän vid en skattebyrå utnämns av skattebyrån.

Tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande anställs vid skattestyrelsen av skattestyrelsen, vid ett länsskatteverk av verket och vid en skattebyrå av byrån.

Beviljande av tjänstledighet och anställande av tjänstförrättande tjänstemän
30 §

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av finansministeriet. Tjänstledighet som varar längre än ett år och till vilken tjänstemannen inte har rätt enligt lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock generaldirektören av statsrådet.

Överdirektörerna, direktörerna och länsskattedirektörerna beviljas tjänstledighet av skattestyrelsen. Tjänstledighet som varar längre än ett år och till vilken tjänstemannen inte har rätt enligt lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock överdirektörerna, direktörerna och länsskattedirektörerna av finansministeriet.

Andra tjänstemän vid skattestyrelsen än de som nämns i 1 och 2 mom. beviljas tjänstledighet av skattestyrelsen, skattedirektörerna samt sådana tjänstemän inom skatteförvaltningen som är placerade vid länsskatteverken av verket och tjänstemän vid skattebyråerna av byrån enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

31 §

Om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet som varar högst ett år beslutar den myndighet eller den tjänsteman som beviljar tjänstledigheten.

Om anställning av någon att sköta en tjänst interimistiskt längre än ett år och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet som varar längre än ett år beslutar den utnämnande myndigheten.

Statsrådet anställer dock den som skall sköta generaldirektörens tjänst interimistiskt eller vara hans vikarie då det är fråga om längre tid än ett år. Finansministeriet anställer den som skall sköta en tjänst som överdirektör, direktör eller länsskattedirektör interimistiskt eller en vikarie för honom då det är fråga om längre tid än ett år.

Särskilda stadganden
32 §

Skattestyrelsen bestämmer hur de inom skatteförvaltningen inrättade tjänsterna skall placeras vid skatteförvaltningens olika ämbetsverk, hur de vid länsskatteverken inrättade tjänsterna skall placeras vid olika länsskatteverk och hur de vid skattebyråerna inrättade tjänsterna skall placeras vid olika skattebyråer.

33 §

Om inte något annat stadgas särskilt, söks ändring i skattestyrelsens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen, i ett länsskatteverks beslut hos skattestyrelsen och i en skattebyrås beslut hos länsskatteverket.

34 §

En tjänsteman inom skatteförvaltningen är skyldig att hemlighålla och att inte utnyttja vad han i sin tjänst har fått veta om någons ekonomiska ställning eller affärsförbindelser eller en omständighet som enlig lag eller någon särskild bestämmelse uttryckligen eller på grund av sakens natur uppenbarligen skall hemlighållas.

35 §

Generaldirektören och överdirektören åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt och en länsskattedirektör i den hovrätt till vars domkrets den ort hör där länsskatteverket finns.

Övriga tjänstemän inom skatteförvaltningen åtalas för tjänstefel vid behörig underrätt.

Ikraftträdande- och övergångsstadgande
36 §

Utan hinder av vad 27 § i denna förordning stadgar om behörighetsvillkor är den som då förordningen träder i kraft innehar en byråchefstjänst vid skattestyrelsen behörig för en tjänst som direktör eller biträdande direktör vid skattestyrelsen.

Direktionen som tillsatts med stöd av förordningen om skatteförvaltningen (223/91) fortsätter sitt arbete till slutet av sin mandatperiod.

37 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 8 februari 1991 om skatteförvaltningen (223/91). Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.