1419/1991

Given i Helsingfors den 5 december 1991

Förordning om nyttighetsmodellrätt

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 47 § lagen om nyttighetsmodellrätt (800/91):

Ansökan om nyttighetmodellrätt och diarium
1 §

En ansökan om nyttighetsmodellrätt, nedan modellansökan, skall bestå av en skrivelse (ansökningshandling) jämte bilagor.

2 §

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla

1) sökandens namn, hemort och adress samt, om sökanden företräds av ett ombud, även ombudets namn, hemort och adress,

2) uppfinnarens namn och adress,

3) en kort och saklig benämning på den uppfinning som modellansökningen gäller,

4) uppgift om huruvida prioritet enligt 5 § lagen om nyttighetsmodelrätt (800/91) söks,

5) när registrering av nyttighetsmodell söks av flera gemensamt, uppgift om huruvida någon av dem har rätt att för alla ta emot meddelanden från registreringsmyndigheten, samt

6) uppgift om vilka bilagor som åtföljer ansökningshandlingen.

3 §

Till ansökningshandlingen skall fogas

1) en beskrivning av uppfinningen och en eller flera bilder för tydliggörande av uppfinningen samt skyddskrav,

2) om sökanden företräds av ett ombud, fullmakt för ombudet,

3) om uppfinningen har gjorts av någon annan än sökanden, en handling som styrker sökandens rätt, samt

4) intyg över att registreringsavgiften har betalts.

4 §

Är en handling inte avfattad på ett sådant språk som nämns i 7 § 1 mom. nyttighetsmodellagen, skall sökanden till registreringsmyndigheten inge också en finsk- eller svenskspråkig översättning av den. I fråga om någon annan handling än en beskrivning eller ett skyddskrav kan registreringsmyndigheten dock avstå från att kräva översättning eller godta översättning till något annat språk än finska eller svenska.

5 §

Görs modellansökan genom ändring av en patentansökan, skall i samband med ansökningen uppges när den patentansökan som ansökningen grundar sig på har eller anses ha gjorts och dess ansökningsnummer. Till en modellansökan som gjorts genom ändring av en patentansökan överförs på tjänstens vägnar behövliga handlingar från patentansökningen, dock inte beskrivningar, skyddskrav eller bilder.

6 §

På en modellansökan antecknar registreringsmyndigheten dess nummer och den dag då den har kommit in.

7 §

Registreringsmyndigheten för diarium över inkomna modellansökningar. En ansökan antecknas i diariet sedan registreringsavgiften har betalts. Diariet är offentligt.

I diariet antecknas för varje ansökan

1) den dag då ansökningen har kommit in och dess nummer,

2) de klasser till vilka ansökningen har hänförts,

3) sökandens namn, hemort och adress,

4) om sökanden företräds av ett ombud, ombudets namn, hemort och adress,

5) uppfinnarens namn och adress,

6) uppfinningens benämning,

7) om ansökningen har gjorts genom ändring av en tidigare patentansökan, den dag då patentansökningen har eller anses ha gjorts,

8) om prioritet har begärts, var den åberopade tidigare ansökningen har getts in, dagen för denna ansökan och dess nummer,

9) skrifter som har kommit in och avgifter som har betalts, samt

10) beslut som har fattats i ärendet.

8 §

Anmäls till registreringsmyndigheten att en uppfinning för vilken nyttighetsmodellrätt har sökts har övergått till en annan, får denne antecknas som sökande i diariet endast om övergången har styrkts.

Prioritet
9 §

För att komma i åtnjutande av prioritet enligt 5 § lagen om nyttighetsmodellrätt skall sökanden begära prioritet genom en i Finland gjord ansökan i vilken skall uppges var och när den ansökan som åberopas har gjorts och, så snart som möjligt, dess nummer. Om ansökan görs genom ändring enligt 8 § lagen om nyttighetsmodellrätt, gäller begäran om prioritet utan särskilt yrkande även för den nya ansökan som har uppkommit genom ändringen.

10 §

Registreringsmyndigheten kan förelägga sökanden att styrka den prioritet som begärts genom att inom en viss tid till myndigheten inge ett bevis, utfärdat av den myndighet som har mottagit den ansökan som åberopas, i vilken skall uppges den dag då ansökan har getts in och sökandens namn, samt en av samma myndighet bestyrkt kopia av ansökningen. Kopian skall ges in i den form som registreringsmyndigheten föreskriver.

11 §

Prioritet kan endast grundas på den första ansökan i vilken uppfinningen har angetts.

Har den som gjort den första ansökningen eller hans rättsinnehavare till samma myndighet senare gett in en ansökan som avser samma uppfinning, kan den senare ansökningen åberopas som prioritetsgrundande under förutsättning att vid den tidpunkt då den gavs in den tidigare ansökan har återtagits, avskrivits eller avslagits utan att ha blivit offentlig och att den inte har kvarlämnat någon därpå grundad rätt eller någon grundval för åtnjutande av prioritet. Har prioritet erhållits på grundvalen av den senare ansökningen, får den tidigare inte längre åberopas som prioritetsgrund.

12 §

Prioritet kan för en och samma ansökan begäras på basis av flera ansökningar, även om de gjorts i olika länder.

Skyddskrav
13 §

Skyddskravet skall innehålla

1) en benämning på uppfinningen,

2) uppgift om den teknik i förhållande till vilken uppfinningen utgör något nytt (teknikens ståndpunkt), om en sådan uppgift är nödvändig, samt

3) uppgift om det för uppfinningen nya och säregna.

Ett skyddskrav får avse endast en uppfinning.

Skyddskravet får inte innehålla något som är ovidkommande med hänsyn till den uppfinning som anges i kravet eller oväsentligt för den ensamrätt som sökanden begär.

Beskrivning
14 §

Beskrivningen av en uppfinning får innehålla endast sådant som är nödvändigt för att klargöra uppfinningen. Måste en nyskapad eller annars inte allmänt godtagen term användas, skall den förklaras. Beteckningar och måttenheter får inte avvika från dem som är allmänt brukliga i Finland.

Bilder
15 §

Med bild avses teckning, fotografi eller annat motsvarande. Bilderna skall vara så exakta att av dem tydligt framgår vad som önskas skyddat. Bilderna skall vara svartvita och reproducerbara. De får inte vara större än formatet A 4.

Ändring av modellansökan
16 §

Ett skyddskrav får inte ändras så att det kommer att innehålla något som inte framgår av den ursprungliga modellansökningen. Ändras kravet så att nya bestämningar kommer till, skall sökanden samtidigt ange var motsvarighet finns i den ursprungliga ansökningen.

Nyttighetsmodellregistret
17 §

En nyttighetsmodell antecknas i nyttighetsmodellregistret, om den uppfyller de krav om vilka stadgas i 1 § 2 och 3 mom. samt 6-12 §§ i lagen.

I registret antecknas

1) diarienumret för modellansökningen samt nyttighetsmodellens registernummer och klasser,

2) namn, hemort och adress för innehavaren av nyttighetsmodellrätten,

3) om innehavaren av nyttighetsmodellrätten företräds av ett ombud, ombudets namn, hemort och adress,

4) uppfinnarens namn och adress,

5) följande datum:

a) den dag då ansökningen gjordes,

b) om modellansökningen har uppkommit genom ändring av en patentansökan enligt 8 § lagen om nyttighetsmodellrätt, den dag då patentansökningen gjordes,

c) den dag då nyttighetsmodellen registrerades,

6) begärd prioritet med uppgift om var den prioritetsgrundande ansökningen har ingetts, den dag då denna ansökan gjordes samt dess nummer, samt

7) benämningen på och en bild av uppfinningen.

18 §

En kungörelse enligt 17 § lagen om nyttighetsmodellrätt om registrering av nyttighetsmodell skall innehålla uppgifter om nyttighetsmodellens registernummer och klasser, benämningen på och en eller flera bilder av uppfinningen, namnet på innehavaren av nyttighetsmodellrätten samt ansökningens diarienummer.

19 §

Har någon hos registreringsmyndigheten framställt yrkande om att registreringen av en nyttighetsmodell skall ogiltigförklaras eller till myndigheten anmält att han har väckt talan om överföring av en nyttighetsmodellrätt eller om meddelande av tvångslicens, skall detta antecknas i registret.

Då en kopia av en domstols dom har sänts till registreringsmyndigheten enligt 45 § lagen om nyttighetsmodellrätt eller då myndigheten i ett ärende som avses i 1 mom. har avgjort ett yrkande om ogiltigförklaring av registreringen av en nyttighetsmodell, skall detta antecknas i nyttighetsmodellregistret. När beslutet har vunnit laga kraft, görs en sådan anteckning i registret att ärendets avgörande i huvudsak framgår av det.

20 §

Den anteckning som avses i 28 och 29 §§ lagen om nyttighetsmodellrätt skall innehålla rättsinnehavarens namn, hemort och adress samt dagen för övergången av nyttighetsmodellrätten eller överlåtelsen av licensen eller för pantsättningen. På begäran skall beträffande licens antecknas om rätten för innehavaren av nyttighetsmodellrätten att upplåta ytterligare licens har begränsats.

Kan frågan om anteckning inte omedelbart avgöras, skall i registret dock nämnas att anteckning har begärts.

Stadgandena i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på anteckning av tvångslicens och av den rätt som nämns i 32 § 1 mom. nyttighetsmodellagen.

21 §

Har en nyttighetsmodell mätts ut, skall detta på anmälan antecknas i nyttighetsmodellregistret.

I registret antecknas också anmälningar om ändringar som gäller ombud.

22 §

Anmäler innehavaren av en nyttighetsmodellrätt enligt 33 § 1 mom. lagen om nyttighetsmodellrätt att han avstår från denna och är licens för denna modell antecknad i registret, skall licensinnehavaren underrättas om detta och beredas skälig tid att bevaka sin rätt innan nyttighetsmodellen avförs ur registret.

23 §

Förnyelse av en registrering skall antecknas i nyttighetsmodellregistret.

I kungörelsen om förnyelse skall uppges nyttighetsmodellens registernummer, den dag då det förnyade skyddet börjar samt namn och adress för innehavaren av nyttighetsmodellrätten.

24 §

När en registrering har upphört att gälla skall registreringsmyndigheten avföra nyttighetsmodellen ur registret.

Har en nyttighetsmodell avförts ur registret eller överförts på någon annan genom domstols lagakraftvunna dom, skall registreringsmyndigheten kungöra detta.

Särskilda stadganden
25 §

En modellansökan klassificeras enligt det internationella systemet för klassificering av patent.

26 §

Ärenden som gäller nyttighetsmodell kungörs i en publikation som utges av registreringsmyndigheten.

Ikraftträdelsestadgande
27 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 5 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.