1205/1991

Utfärdat i Helsingfors den 19 september 1991

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om val av bostadsrättshavare

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet

ändrat 5 § 3 mom., 6 § 1 mom. och 7 § 2 och 3 mom. statsrådets beslut om val av bostadsrättshavare av den 27 september 1990 (900/90) och

fogat till dess 6 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

5 §
Ansökningsförfarande

En bostadsrättshavare kan ansöka om en bostadsrätt utan att närmare specificera det bostadsrättshus eller den lägenhet som han ansöker om eller så att han i detalj specificerar den lägenhet eller lägenhetstyp som han söker. Bostadsrätten kan också preciseras på annat sätt, såsom genom att den sökande anger en tidpunkt före vilken han inte vill godkännas som bostadsrättshavare.

6 §
Val av bostadsrättshavare

Kommunen godkänner såsom bostadsrättshavare de sökande som uppfyller kraven i detta beslut i den ordning som deras ordningsnummer anger. En sökande vars ansökan motsvaras av den erbjudna bostadsrätten har rätt att godkännas som bostadsrättshavare före sökande vilkas ordningsnummer i kön ligger efter hans. Bostadsrätten gäller en bestämd eller tillräckligt specificerad lägenhet i ett bostadsrättshus som är färdigt eller under planering eller som planeras och uppförs senare.

Kommunen kan ge den som äger huset i uppgift att bjuda ut de erbjudna bostadsrätterna och att ta emot svaren på erbjudan för att specificera dem som önskar bli bostadsrättshavare. Kommunen skall före godkännandet av bostadsrättshavarna kontrollera, att bostadsrätterna inte har erbjudits så att detta strider mot de sökandes rätt enligt 1 mom. Samma bostadsrätt kan samtidigt erbjudas flere sökande.


7 §
Den inbördes ordningen mellan bostadsrätts- sökandena

Har en sökande erbjudits en bostad som stämmer överens med hans ansökan och som skäligen motsvarar hans bostadsbehov och har han tre gånger vägrat att ta emot en sådan bostad, skall kommunen ge honom ett ordningsnummer efter de andra sökandena. Såsom vägran att ta emot en erbjuden bostadsrätt anses också att sökanden inom en av kommunen eller, om husets ägare ombetrotts att sända ut erbjudandena och ta emot svaren på dem, husets ägare utsatt skälig tidsfrist inte svarar på ett erbjudande eller på en uppmaning att precisera sin ansökan eller inte lägger fram behövlig utredning om det som avses i 3 §. Tidsfristen får inte vara kortare än en månad.

En sökande kan ändra sin ansökan utan att hans ordningsnummer ändras. Kommunen el-ler, om husets ägare ombetrotts att sända ut erbjudandena och ta emot svaren på dem, husets ägare kan innan erbjudandena görs uppmana dem som söker de bostadsrätter som då delas ut att precisera sina ansökningar. Uppmaningen att precisera ansökan skall bevisligen tilldelas berörda sökande för kännedom. Husets ägare bör likaså informera den kommun inom vars område bostadsrättshuset ligger om uppmaningen att precisera ansökan.


Detta beslut träder i kraft den 25 september 1991.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 19 september 1991

Minister
Pirjo Rusanen

Äldre regeringssekreterare
Seija Heiskanen Frösén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.