789/1991

Utfärdat i Helsingfors den 25 april 1991

Statsrådets beslut om ändring i kommunindelningen och bestämmande av kommungränsen till vissa delar mellan Pelkosenniemi, Sodankylä, Savukoski och Salla kommuner och Kemijärvi stad

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Kemijärvi stad överförs till Pelkosenniemi kommun följande lägenhetsdelar och områden, som är belägna innanför Pelkosenniemi kommuns nuvarande gräns och den nya gräns som fastställts på följande sätt:

Den nya gränsen mellan Kemijärvi stad och Pelkosenniemi kommun vid Pyhäjoki älv börjar öster om älven invid den gamla kommungränsen vid det på rån mellan lägenheterna Pyhäranta 22:17, Siirtola 29:8 och Rajala 31 belägna röset nr 236, där gränsen vänder och fortsätter mot söder till röset nr 237, som är beläget på rån mellan lägenheterna Pyhäranta 22:17 och Siirtola 29:8. Här vänder gränsen mot sydväst och fortsätter i rak linje över Pyhäjoki via röset nr 44 till röset nr 238, som är beläget på rån mellan lägenheterna Kiiskilä 18 och Korhonen 22:20. Här vänder gränsen mot nordväst och fortsätter till det på rån mellan kommunerna och mellan lägenheterna Kielikumpu 17:2 och Korhonen 22:20 belägna röset nr 239, där den nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan ovan nämnda kommuner.

I enlighet med detta överförs från Kemijärvi stad till Pelkosenniemi kommun följande lägenhetsdelar och områden:

1) av de i Pelkosenniemi kommuns fastighetsregister införda, i Alaperä by belägna lägenheterna Korhonen 22:20 och Pyhäranta 22:17 en del av skiftet Pyhäjoki;

2) ett innanför den ovan fastställda gränsen beläget samfällt vattenområde, som tillhör skifteslaget Suanto-Luiro-Pelkosenniemi i Pyhäjoki; samt

3) övriga inom ovan nämnda område belägna allmänna och samfällda områden.

2 §

Från Pelkosenniemi kommun överförs till Kemijärvi stad följande lägenhetsdelar och områden, som är belägna innanför Kemijärvi stads nuvarande gräns och den nya gräns som fastställts på följande sätt:

Den nya gränsen mellan Kemijärvi stad och Pelkosenniemi kommun börjar i sjön Ylimmäinen Lismajärvi ca en kilometer mot sydost från det på den gamla kommungränsen mellan lägenheterna Ylierkkilä 28:15, Savela 30:7 och Ainola 59:9 belägna röset nr 2, där gränsen vänder mot norr och löper i rak linje via rösena nr 7, 8 och 4 till röset nr 1, som är beläget på rån mellan lägenheterna Torvinen 30:9, Raateaapa 59:7 och Harju 138:24. Här vänder gränsen mot väster och löper i rak linje via röset nr 4 till det på den gamla kommungränsen mellan lägenheterna Ylierkkilä 28:15 och Valtio-Niemelä 79:5 belägna röset nr 1, där den nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan ovan nämnda kommuner.

I enlighet med detta överförs från Pelkosenniemi kommun till Kemijärvi stad följande lägenhetsdelar och områden:

1) av lägenheterna Talvensaari 25:5, Ylierkkilä 28:15, Savela 30:7 och Torvinen 30:9 i den i Kemijärvi stads fastighetsregister införda byn Ylikylä en del av skiftena vid sjöarna Lismajärvet;

2) ett innanför det ovan fastställda området beläget vattenområde, som tillhör skifteslaget Ylikylä; samt

3) övriga inom det ovan fastställda området belägna allmänna och samfällda områden.

3 §

Den förut inte fastställda gränsen i älven Luirojoki mellan Pelkosenniemi och Savukoski kommuner bestäms så att den följer rån mellan strömfallslägenheterna Saarikoski 50 och Alaköngäs 144 så att den nya gränsen börjar vid den gamla gränsen på västra stranden av älven Luirojoki vid röset nr 43 och fortsätter därifrån längs rån mellan de ovan nämnda strömfallslägenheterna först till mitten av älven Luirojoki, därifrån längs flodens mittlinje mot norr, vänder och löper vidare längs rån mellan nämnda lägenheter till östra stranden av älven Luirojoki till det på gränsen mellan kommunerna belägna röset nr 10.

Från Savukoski kommun överförs till Pelkosenniemi kommun de områden som är belägna innanför den nuvarande gränsen mellan kommunerna och den nya gräns som fastställts på följande sätt:

Den nya gränsen mellan Pelkosenniemi och Savukoski kommuner vid Veneoja löper i rak linje mellan de vid kommungränsen belägna rösena nr 11 och 12.

I enlighet med detta överförs från Savukoski kommun till Pelkosenniemi kommun den del av den statsägda marken som är belägen innanför den gamla gränsen och den ovan fastställda nya gränsen samt inom detta område belägna allmänna och samfällda områden.

4 §

Från Pelkosenniemi kommun överförs till Sodankylä kommun följande lägenhetsdel och områden, som är belägna innanför den nuvarande gränsen mellan kommunerna och den nya gräns som fastställts på följande sätt:

Den nya gränsen mellan Pelkosenniemi och Sodankylä kommuner avviker från den gamla gränsen vid en punkt ca 2,5 kilometer norr om Keinojärvi, där rån mellan rösena nr 15 och 16 för lägenheten Törmänens skifte Heteaapa - Lampiaapa skär kommungränsen. Från denna punkt löper den nya gränsen längs rån mellan lägenheten Törmänen 21:4 och den statsägda marken först mot öster till röset nr 16, därifrån mot nordost till röset nr 10, som är beläget vid den samfällda råpunkten för lägenheten Törmänen, den statsägda marken samt lägenheten Ollikainen 45:10 i Alaperä by i Pelkosenniemi kommun. Därifrån fortsätter gränsen längs rån mellan lägenheterna Ollikainen och Törmänen mot nordväst till röset nr 11 och vidare mot sydväst till röset nr 3, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I enlighet med detta överförs från Pelkosenniemi kommun till Sodankylä kommun följande lägenhetsdel och områden:

1) en del av det i Sodankylä kommuns fastighetsregister införda skiftet Heteaapa - Lampiaapa inom den i Aska by belägna lägenheten Törmänen 21:4; samt

2) inom det ovan fastställda området belägna allmänna och samfällda områden.

5 §

Från Sodankylä kommun överförs till Pelkosenniemi kommun följande områden, som är belägna innanför Pelkosenniemi kommuns nuvarande gräns och den nya gräns som fastställts på följande sätt:

Den nya gränsen mellan Pelkosenniemi och Sodankylä kommuner avviker från den gamla gränsen vid det ca 2,5 kilometer mot nordväst från Pyhälampi på kommungränsen belägna röset nr 17, och därifrån löper den nya gränsen i rak linje mot nordost till det på kommungränsen belägna röset nr 18, där den nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan ovan nämnda kommuner.

Andra gången avviker den nya gränsen från den gamla ca två kilometer öster om Tunturilampi vid Liittokuusikko, där den nya gränsen löper från det vid kommungränsen belägna röset nr 27 i rak linje mot öster till det vid kommungränsen belägna röset nr 28, där den nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan ovan nämnda kommuner.

I enlighet med detta överförs från Sodankylä kommun till Pelkosenniemi kommun:

1) de delar av den statsägda marken som är belägna innanför den ovan fastställda nya gränsen mellan kommunerna och den gamla gränsen; samt

2) inom de ovan fastställda områdena belägna allmänna och samfällda områden.

Från Sodankylä kommun överförs till Pelkosenniemi kommun ytterligare följande fristående områden:

1) de delar av den statsägda mark i Sodankylä kommun som före den anslutning till den statsägda marken som skedde den 25 maj 1990 hörde till skiftena Pesämaanaapa, Hetejänkä och Mairijoki av det i Aska by i Sodankylä kommun belägna hemmanet Lepola 24; samt

2) inom ovan nämnda skiftens område belägna allmänna och samfällda områden.

6 §

Från Pelkosenniemi kommun överförs till Salla kommun i Kursu by från lägenheten Mäkelä 44:13 den del av skiftet Jaurujoki II som begränsas av rösena nr 121, 122, 505, 504, 103 och 275 samt inom lägenhetsdelens område belägna allmänna och samfällda områden samt den statsägda marken.

7 §

Från Salla kommun överförs till Pelkosenniemi kommun i Alaperä by från lägenheten Hirviselkä 117:2 av skiftet Kotipalsta den del som begränsas av rösena nr 7, 8, 9 och 10 samt inom lägenhetsdelens område belägna allmänna och samfällda områden.

8 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

9 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 25 april 1991

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.