473/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) 3 § 3 mom., 4 § 3 mom., 6 § 3 mom. och 13 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 3 mom., 4 § 3 mom. och 6 § 3 mom. i lag av den 5 februari 1982 (112/82) samt 13 § ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 21 december 1979 (1012/79), samt

fogas till 6 § 2 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda lag av den 5 februari 1982 samt lagar av den 18 januari 1985, den 25 juli 1986, den 5 februari 1988 och den 9 februari 1990 (56/85, 590/86, 127/88 och 106/90) en ny 4 a-punkt, som följer:

3 §

Statsrådet fastställer årligen maximibeloppen av de boendekostnader som skall beaktas vid fastställandet av bostadsbidraget. Maximibeloppen fastställs på basis av den ort där bostaden är belägen. Bor hos pensionstagaren minst ett barn som avses i 29 § 1 eller 2 mom. folkpensionslagen, höjs det nämnda maximibeloppet med 20 procent, och bor hos honom minst tre sådana barn, höjs beloppet med 40 procent.


4 §

Tilläggssjälvriskandelen utgör 40 procent av den del av pensionstagarens årsinkomst som överstiger 16 370 mark eller, om pensionstagaren är gift, av den del av makarnas årsinkomst som överstiger 25 240 mark.

6 §

Som årsinkomst räknas likväl inte:


4 a) livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48);


När årsinkomsten uppskattas räknas en bostad som ägs av pensionstagaren eller hans make och som är i makarnas bruk inte som förmögenhet, och räntor på lån för anskaffning eller iståndsättning av en sådan bostad inte som avdrag från årsinkomsten.

13 §

Markbeloppen i denna lag samt de boendekostnader som statsrådet har fastställt med stöd av 2 § 2 mom. och de maximibelopp av boendekostnaderna som statsrådet har fastställt med stöd av 3 § 3 mom. binds vid levnadskostnadsindex så att de ändras samtidigt och i samma mån som folkpensionerna ändras enligt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).

Statsrådet skall årligen justera de boendekostnader och maximibelopp av boendekostnaderna som nämns i 1 mom. så att de vid tillämpning av 1 mom. tillräckligt väl motsvarar den förändring som allmänt har skett i boendekostnaderna.

När bostadsbidraget bestäms, beaktas boendekostnaderna och maximibeloppen av boendekostnaderna, den tilläggssjälvriskandel om vilken stadgas i 4 § 3 mom. och de i denna lag angivna markbeloppen, med undantag av det belopp om vilket stadgas i 3 § 2 mom., såsom årliga belopp avrundade till fulla belopp av tio mark så att avrundning sker nedåt, om det överskjutande beloppet understiger fem mark, och uppåt, om det överskjutande beloppet är fem mark eller större. Det belopp som nämns i 3 § 2 mom. beaktas såsom månatligt belopp, avrundat enligt vad folkpensionslagen stadgar om avrundande av pensionsbetalning.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1991.

Om bostadsbidraget med beaktande av 6 § 3 mom. skulle minska räknat från den 1 september 1991, utbetalas bostadsbidraget till det tidigare beloppet. När bostadsbidraget justeras enligt 8 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, beaktas vid fastställandet av bidraget sådana räntor som avses i 6 § 3 mom. och som godkänts innan denna lag har trätt i kraft till det belopp som de uppgick till vid tiden för justeringen.

Markbeloppen i denna lag motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalades i mars 1981 har beräknats.

Regeringens proposition 205/90
Lagmotion 113/90
Lagmotion 116/90
Socialutsk. bet. 39/90
Stora utsk. bet. 211/90

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.