307/1991

Given i Helsingfors den 15 februari 1991

Förordning om ändring av förordningen om justitieministeriet

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 10 mars 1989 om justitieministeriet (237/89) 17 § 2 mom. och 33 §,

ändras 1 §, 2 § 1 mom. 1 punkten, 3-5 §§, 11 § och mellanrubriken före den, 12 §, 23 § 2 mom. 3 punkten, 24-26, 28, 29, 34 och 36 §§, 38 § 2 mom., 39 § 2 mom. 3 punkten, 40 § 1 mom. 3 punkten och 44 § 1 mom. samt

fogas till 8 § ett nytt 2 mom., till 9 § en ny 3 a-punkt, till 13 § ett nytt 2 mom., till förordningen en ny 14 a §, till 21 § ett nytt 2 mom., till 23 § 1 mom. en ny 1 a-punkt och till förordningen en ny 23 a § som följer:

Ministeriets organisation
1 §

Vid justitieministeriet finns en allmän avdelning, en justitieförvaltningsavdelning, en lagberedningsavdelning och en fångvårdsavdelning.

Vid ministeriet finns dessutom en enhet för intern revision och en informationsenhet, vilka inte hör till avdelningarna.

Ämbetsverk och inrättningar inom ministeriets förvaltningsområde
2 §

Till ministeriets förvaltningsområde hör

1) högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, länsrätterna med undantag av Ålands länsrätt, vattenöverdomstolen, domsagorna, rådstuvurätterna och magistraterna, jorddomstolarna, vattendomstolarna, fängelsedomstolen, marknadsdomstolen, omsättningsskatterätten, försäkringsdomstolen och arbetsdomstolen,


Allmänna avdelningen
3 §

Allmänna avdelningen handlägger ärenden som angår

1) förrättande av statliga och kommunala val samt folkomröstningar,

2) justitiekanslersämbetet, rättspolitiska forskningsinstitutet, Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i >anslutning till Förenta Nationerna och dataombudsmannens byrå,

3) benådning,

4) tryckfrihet,

5) språklagstiftningen,

6) stiftelser, föreningsregistret och partiregistret samt den tillsyn över partierna och den granskning av räkenskaperna och medelsförvaltningen som avses i partilagen (10/69),

7) äktenskapsrättsliga ansökningar,

8) straffregistret,

9) internationell rättshjälp, utlämning av personer för brott samt internationellt samarbete vid verkställighet av frihetsstraff, om ärendet inte hör till fångvårdsavdelningen

10) undersökning av storolyckor,

11) representation i rättsärenden, om ärendet inte hör till någon annan avdelning,

12) Finlands Författningssamling,

13) ekonomisk planering och allmän förvaltning,

14) uppgifter som hör till ministeriet i dess egenskap av räkenskapsverk,

15) samordnande av dataförvaltningen och datasystemen inom förvaltningsområdet,

16) enheter utanför avdelningarna enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

Avdelningen handlägger även ärenden som inte hör till någon annan avdelning.

4 §

Vid allmänna avdelningen finns de verksamhetsenheter som bestäms i arbetsordningen samt en straffregisterbyrå och en föreningsregisterbyrå.

Justitieförvaltningsavdelningen
5 §

Justitieförvaltningsavdelningen handlägger ärenden som angår

1) domstolar och rättegångar,

2) åklagarväsendet,

3) exekutionsväsendet,

4) allmän rättshjälp,

5) den allmänna advokatföreningen,

6) fri rättegång,

7) den judiciella indelningen,

8) föredragning av justitieförvaltningsärenden i högsta domstolen,

9) skötseln och utvecklandet av domstolsväsendets, åklagarämbetenas och exekutionsverkens datasystem,

10) verkställighet av bötesstraff, fordringar och förverkandepåföljder,

11) betalning av kostnader för fria rättegångar samt andra rättegångskostnader,

12) annan rättsvård, om ärendet inte hör till fångvårdsavdelningen.

Avdelningen deltar också i utvecklandet av datasystemen inom ministeriets förvaltningsområde.

8 §

Vid avdelningen kan dessutom finnas en enhet som sköter de uppgifter som hör till det internationella samarbetet i anslutning till lagstiftningen.

Fångvårdsavdelningen
9 §

Fångvårdsavdelningen handlägger ärenden som angår


3 a) verkställighet av samhällstjänst,


Enheten för intern revision inom förvaltningsområdet
11 §

Enheten för intern revision inom förvaltningsområdet skall

1) kontrollera att medelsförvaltningen, bokföringen och skötseln av tillgångarna vid ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet är lagenlig och att de interna säkrings- och kontrollsystemen fungerar säkert samt att verksamheten sköts ekonomiskt och med framgång

2) sköta andra uppgifter som ministern eller kanslichefen bestämmer.

Ministeriets tjänstemän
12 §

Vid ministeriet finns tjänster med följande beteckningar:

1) kanslichef,

2) regeringsråd såsom avdelningschef, regeringsråd såsom avdelningschef och överdirektör för fångvårdsväsendet samt avdelningschef,

3) biträdande avdelningschef, biträdande avdelningschef såsom lagstiftningsdirektör och regeringsråd såsom biträdande avdelningschef,

4) byråchef, regeringsråd såsom byråchef, planeringschef såsom byråchef, lagstiftningsråd såsom byråchef, fångvårdsöverinspektör såsom byråchef, produktionschef och planeringschef,

5) regeringsråd, äldre regeringssekreterare, yngre regeringssekreterare, överinspektör, specialplanerare, planerare, specialforskare, forskare, föredragande, inspektör och translator,

6) utbildningschef, informatiker, informationschef, överinspektör för utsökningsväsendet och biträdande byråchef,

7) lagstiftningsråd och lagstiftningssekreterare,

8) överläkare för fångvårdsväsendet, kriminalvårdsöverinspektör, fångvårdsinspektör, fångvårdssekreterare, arkitekt, marknadsföringschef och dataförvaltningschef.

Vid ministeriet kan dessutom finnas andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Chefen för lagberedningsavdelningen har titeln överdirektör och biträdande chefen för allmänna avdelningen titeln finansråd.

Tjänstemännens uppgifter
13 §

Enheten för intern revision inom förvaltningsområdet samt informationsenheten är underställda kanslichefen.

14 a §

Biträdande avdelningschefen vid allmänna avdelningen skall

1) handlägga ärenden i anslutning till ekonomiförvaltningen och den ekonomiska planeringen,

2) handlägga ärenden som angår den allmänna planeringen och utvecklingen,

3) sköta de uppgifter som hör till ministeriet i dess egenskap av räkenskapsverk,

4) sköta samordnandet av dataförvaltningen och datasystemen inom förvaltningsområdet samt organiseringen av samarbetet i anslutning därtill,

5) handlägga övriga ärenden som hör till avdelningen och som har ålagts honom.

21 §

Kanslichefen avgör dessutom ärenden som gäller den interna revisionen inom förvaltningsområdet.

23 §

Chefen för allmänna avdelningen avgör ärenden som angår


1 a) den tillsyn över partierna och den granskning av räkenskaperna och medelsförvaltningen som avses i partilagen (10/69)


Chefen för allmänna avdelningen avgör dessutom sådana ärenden inom ministeriets interna förvaltning som angår


3) ministeriets interna förvaltning i övrigt, om inte ärendet skall avgöras av kanslichefen, någon annan avdelningschef eller enligt vad som bestäms i arbetsordningen av den biträdande avdelningschefen.

23 a §

Biträdande avdelningschefen vid allmänna avdelningen avgör ärenden som angår

1) de uppgifter som hör till ministeriet i dess egenskap av räkenskapsverk,

2) samordnande av dataförvaltningen och datasystemen inom förvaltningsområdet, om ärendet är av ringa betydelse,

3) personalförvaltningsuppgifter som sjukförsäkringslagen (364/63) ålägger ministeriet.

24 §

Regeringsråd, regeringssekreterare och andra föredragande vid allmänna avdelningen avgör utan föredragning ärenden som gäller anteckning i stiftelseregistret.

25 §

Byråchefen, en biträdande byråchef och andra tjänstemän som förordnats till föredragande vid föreningsregisterbyrån avgör utan föredragning ärenden som angår föreningsregistret. En tjänsteman vid föreningsregisterbyrån som förordnats till föredragande får dock anförtros att avgöra endast ostridiga ärenden som gäller anteckning i föreningsregistret.

26 §

Chefen för justitieförvaltningsavdelningen avgör ärenden som angår förlängning av den tid inom vilken utmätningsmännen skall redovisa influtna medel samt tillstånd eller förordnande enligt 2 § 2 mom. och 32 a § förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

28 §

Chefen för justitieförvaltningsavdelningens dataförvaltningsbyrå avgör, om inte saken på grund av sin betydelse skall föredras för avdelningschefen, ärenden som angår

1) rätt och tillstånd att använda datasystem och register som enligt vad som stadgas eller bestäms skall skötas av byrån,

2) kungörelse av ärenden som gäller äktenskapsförord samt advokatförteckningen,

3) användning av anslag som anvisats byrån.

4) övervakning av böter och fordringar vid konkurser eller exekutiva auktioner samt överföring av verkställighetsärenden till någon annan myndighet,

5) sändande av förteckningar och motsvarande uppgifter om vilka stadgas i 38 § förordningen om lagfarts- och inteckningsregister samt åtkomstregister (306/88).

29 §

Överinspektörerna och inspektörerna vid dataförvaltningsbyrån avgör utan föredragning ärenden som angår verkställighetsuppgifter som byrån har enligt förordningen om verkställighet av bötesstraff (321/69), ordningsbotsförordningen (606/83), förordningen om överlastavgift (240/82) samt förordningen angående verkställighet av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (620/64).

Behörighetsvillkor för tjänsterna
34 §

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

2) för regeringsråd och regeringssekreterare samt biträdande avdelningschefen vid allmänna avdelningen vad som stadgas i 29 § reglementet för statsrådet; dessutom skall åtminstone två av regeringsråden vid justitieförvaltningsavdelningen ha god kännedom om domstolsväsendet, samt det regeringsråd som är avdelningschef vid fångvårdsavdelningen och överdirektör för fångvårdsväsendet, det regeringsråd som är biträdande avdelningschef och det regeringsråd som är byråchef god kännedom om det straffrättsliga påföljdssystemet,

3) för avdelningschefen vid lagberedningsavdelningen, biträdande avdelningschef såsom lagstiftningsdirektör och lagstiftningsråd såsom byråchef juris kandidatexamen och god förtrogenhet med lagberedning, för avdelningschefen dessutom god förtrogenhet med statsförvaltningen,

4) för byråcheferna och biträdande byråcheferna vid straffregister- och föreningsregisterbyrån juris kandidatexamen, för fångvårdsöverinspektör såsom byråchef juris kandidatexamen och god kännedom om det straffrättsliga påföljdssystemet, för överinspektörerna för utsökningsväsendet juris kandidatexamen och god kännedom om utsökningsväsendet,

5) för lagstiftningsråd vid lagberedningsavdelningens granskningsbyrå juris kandidatexamen; dessutom skall de lagstiftningsråd som granskar de finskspråkiga författningstexterna ha god förtrogenhet med lagberedning och de lagstiftningsråd som granskar de svenskspråkiga författningstexterna skall fullständigt behärska svenska och ha god förtrogenhet med lagberedning eller svenskt lagspråk, för annat lagstiftningsråd vid lagberedningsavdelningen juris kandidatexamen eller någon annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt den förmåga att forska och planera som krävs vid lagberedning,

6) för överläkaren för fångvårdsväsendet behörighet som legitimerad läkare,

7) för planeringschef, planeringschef såsom byråchef, produktionschef, överinspektör, specialplanerare, specialforskare, föredragande, planerare, forskare, informationschef, translator, utbildningschef, inspektör vid dataförvaltningsbyrån, lagstiftningssekreterare, informatiker, arkitekt, marknadsföringschef, dataförvaltningschef, kriminalvårdsöverinspektör, fångvårdsinspektör och fångvårdssekreterare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen,

8) för övriga tjänster för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller någon annan för tjänsten lämplig utbildning.

36 §

Planeringschefen, byråcheferna vid straffregisterbyrån och föreningsregisterbyrån, planeringschef såsom byråchef, lagstiftningsråd såsom byråchef, lagstiftningsråd och produktionschefen utnämns av statsrådet.

38 §

Övriga tjänstemän utnämns eller anställs av respektive avdelningschef; tjänstemän vid en enhet som anges i 1 § 2 mom. utnämns eller anställs dock av kanslichefen.

Tjänstledighet
39 §

Annan tjänstledighet än den som nämns i 1 mom. beviljas


3) i fråga om andra tjänstemän, av respektive avdelningschef, men i fråga om tjänstemän som hör till en enhet som nämns i 1 § 2 mom., av kanslichefen.

40 §

Vikarier och de som skall sköta en tjänst interimistiskt anställs


3) i fråga om andra tjänster, av respektive avdelningschef, men i fråga om tjänster vid en enhet som nämns i 1 § 2 mom., av kanslichefen.


44 §

Kompletterande bestämmelser om arbetsfördelningen mellan avdelningarna, byråerna och enheterna samt om avdelningarnas interna organisation meddelas i de arbetsordningar som fastställs av ministern.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Arbetsordningarna är till den del de inte strider mot denna förordning i kraft till dess arbetsordningar enligt denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 15 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.