299/1991

Given i Helsingfors den 15 februari 1991

Förordning om skogscentraler och skogsnämnder

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 6, 10 och 15 §§ lagen den 8 februari 1991 om skogscentraler och skogsnämnder (265/91):

Uppgifter
1 §

På en skogscentral ankommer att

1) följa skogshushållningens utveckling, ta initiativ och göra framställningar i fråga om den privata skogshushållningen samt främja samarbetet inom skogsbranschen,

2) vidta nödvändiga åtgärder för höjande av avkastningen i privatskogarna och för vårdande av skogsnaturen,

3) utföra de uppgifter som den ålagts i lagen om skogsförbättring (140/87),

4) styra skogsnämndernas verksamhet samt övervaka skogsnämnderna under ledning av jord- och skogsbruksministeriet,

5) främja planeringen av den privata skogshushållningen,

6) sköta vidareutbildningen och fortbildningen för skogsnämndernas funktionärer och sköta planeringen och styrningen av rådgivningen för skogsägarna samt handha publikations- och informationsverksamhet som främjar den privata skogshushållningen, samt

7) utföra andra uppgifter om vilka stadgas att de skall skötas av skogscentralen eller som jord- och skogsbruksministeriet ålägger den.

2 §

På en skogsnämnd ankommer att

1) följa den privata skogshushållningens utveckling inom sitt verksamhetsdistrikt, ta initiativ och göra framställningar som rör denna samt främja samarbetet inom skogsbranschen,

2) se till att lagen om enskilda skogar (412/67) iakttas,

3) handha den planering som rör den privata skogshushållningen,

4) utföra de uppgifter som den ålagts i lagen om skogsförbättring och lagen om skogsvårdsföreningar (558/50),

5) sköta utbildning, rådgivning och information som främjar den privata skogshushållningen,

6) vid behov ge jordägarna fackmannahjälp i uppgifter som hänför sig till den privata skogshushållningen samt

7) utföra andra uppgifter om vilka stadgas att de skall skötas av nämnden eller som jord- och skogsbruksministeriet ålägger den.

Skogscentralerna
3 §

Förläggningsorterna för skogscentralernas byråer bestäms av jord- och skogsbruksministeriet.

4 §

En skogscentral har en direktör och en biträdande direktör samt andra funktionärer i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen.

5 §

Behörighetsvillkor för direktörsbefattningarna vid skogscentralerna är i förordningen om agrikultur-forstvetenskapliga examina (529/78) nämnd agronomie- och forstkandidatexamen, med vilken följer forstmästartitel, eller motsvarande tidigare examen och god förtrogenhet med skogshushållning samt kännedom om förvaltning.

Dessutom fordras att sökanden genom tidigare verksamhet visat att han har sådan skicklighet och förmåga som krävs för att befattningen skall kunna skötas med framgång.

Behörighetsvillkoren för övriga funktionärer bestäms i arbetsordningen.

6 §

Direktören utses och entledigas av direktionen. Beslutet skall underställas jord- och skogsbruksministeriet.

Andra funktionärer för vilka behörighetsvillkoret är högskoleexamen anställs av direktionen eller direktören enligt vad som bestäms i arbetsordningen. Övriga funktionärer anställs av direktören.

Avsked från en befattning vid en skogscentral beviljas av den som har tillsatt befattningen.

7 §

Direktören skall leda, övervaka och utveckla skogscentralens verksamhet samt ansvara för att skogscentralen arbetar effektivt och ekonomiskt.

8 §

De ärenden som ankommer på skogscentralen avgörs av direktionen, direktören eller någon annan funktionär i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen.

9 §

I arbetsordningen utfärdas närmare bestämmelser om skogscentralens organisation, funktionärernas uppgifter, avgörande av ärenden och organisering av skogscentralens verksamhet i övrigt.

Arbetsordningen fastställs av skogscentralens direktion.

10 §

Stämning och annat tillkännagivande anses ha kommit till skogscentralens kännedom när delgivning har skett med direktören eller biträdande direktören.

Skogsnämnderna
11 §

Varje skogsnämnd har en direktör och andra funktionärer i enlighet med vad som bestäms i skogsnämndens arbetsordning.

12 §

Behörighetsvillkor för direktören är i förordningen om agrikultur-forstvetenskapliga examina nämnd agronomie- och forstkandidatexamen, med vilken följer forstmästartitel, eller motsvarande tidigare examen och god förtrogenhet med praktisk skogshushållning samt kännedom om förvaltningen.

Dessutom fordras att sökanden genom tidigare verksamhet visat att han har sådant skicklighet och förmåga som krävs för att befattningen skall kunna skötas med framgång.

Behörighetsvillkoren för övriga funktionärer bestäms i arbetsordningen.

13 §

Direktören skall leda, öververka och utveckla skogsnämndens verksamhet samt ansvara för att nämnden arbetar effektivt och ekonomiskt.

14 §

Direktören utses och entledigas av direktionen. Beslut härom skall underställas skogscentralen.

Andra funktionärer för vilka behörighetsvillkoret är högskoleexamen anställs av direktionen eller direktören enligt vad som bestäms i arbetsordningen. Övriga funktionärer anställs av direktören.

Avsked från en befattning vid en skogsnämnd beviljas av den som har tillsatt befattningen.

15 §

De ärenden som ankommer på skogsnämnden avgörs av direktionen, direktören eller någon annan funktionär i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen.

16 §

I arbetsordningen utfärdas närmare bestämmelser om skogsnämndens organisation, funktionärernas uppgifter, avgörande av ärenden och organisering av skogsnämndens verksamhet i övrigt.

Arbetsordningen fastställs av skogsnämndens direktion i enlighet med skogscentralens anvisningar.

17 §

Förläggningsorterna för skogsnämndernas byråer bestäms av jord- och skogsbruksministeriet.

18 §

Stämning och annat tillkännagivande anses ha kommit till skogsnämndens kännedom när delgivning har skett med direktören eller hans ställföreträdare.

Direktionerna
19 §

Medlemmarna av skogscentralernas och skogsnämndernas direktioner skall ha erfarenhet av skogshushållning och medlemmarna av en skogsnämnds direktion dessutom kännedom om de lokala förhållandena. Till direktionsmedlem får inte förordnas den som innan mandattiden börjar har fyllt 63 år.

Skogscentralen utfärdar närmare anvisningar om det möte för representanterna för skogsvårdsföreningar som avses i 5 § 1 mom. lagen om skogscentraler och skogsnämnder.

20 §

Mandattiden för en direktionsmedlem och en suppleant är fyra kalenderår. Om en medlem eller suppleant avgår eller dör under mandattiden, förordnar jord- och skogsbruksministeriet en ny medlem eller suppleant för den återstående tiden.

En direktionsmedlem eller suppleant beviljas på begäran avsked av direktionen.

21 §

En direktion sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för honom av viceordföranden. Direktionen är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Direktionens beslut bestäms av den åsikt som omfattats av mer än hälften av de närvarande eller, då rösterna faller lika, den åsikt som biträtts av ordföranden.

Ekonomin
22 §

Skogscentralerna skall för uppgörande av statsbudgeten sända de förslag som gäller dem själva och skogsnämnderna inklusive motiveringar till jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med de anvisningar som ministeriet utfärdar.

Som resultat av skogscentralernas och skogsnämndernas planering av verksamheten och ekonomin uppgör skogscentralerna en verksamhets- och ekonomiplan som spänner över flera år och sänder denna plan till jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med de anvisningar som ministeriet utfärdat.

23 §

Sedan budgetpropositionen har avlåtits till riksdagen skall skogscentralerna i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets anvisningar sända sina och skogsnämndernas verksamhetsplaner för det närmast följande året inklusive budgetförslag till ministeriet för beviljande av statsunderstöd.

Sedan statsbudgeten fastställts beslutar jord- och skogsbruksministeriet om beviljande av statsunderstöd för skogscentralerna och skogsnämnderna. Förskotten på statsunderstöden betalas månatligen.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov föreskrifter och anvisningar för skogscentralerna och skogsnämnderna om bokföringen och användningen av statsunderstöden.

24 §

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer efter att ha erhållit skogscentralernas och skogsnämndernas bokslut det slutliga belopp som beviljas i statsunderstöd.

Skogsnämnderna sänder sina bokslut till skogscentralen, som skall sända boksluten försedda med skogscentralens utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet.

25 §

De medel som jord- och skogsbruksministeriet beviljar skogsnämnderna mot redovisning skall förvaltas åtskilda från skogsnämndens övriga medel och de skall hållas på det statliga postgirokonto som får användas av skogsnämnden. Medel får endast lyftas från kontot i den takt de används för sitt ändamål.

Vid förvaltningen och redovisningen av medel som avses i 1 mom. skall iakttas vad som i förordningen om statsbudgeten (424/88) stadgas om redogörare. Jord- och skogsbruksministeriet kan dock bestämma att verifikat och postgirokontoutdrag som avses i 57 § 2 mom. i ovan nämnda förordning skall fogas till skogsnämndens redovisning, som sänds till jord- och skogsbruksministeriet.

Vad som i 1 och 2 mom. stadgas om skogsnämnder gäller även skogscentraler.

26 §

Lönevillkoren och övriga anställningsvillkor för skogscentralernas och skogsnämndernas personal bestäms i enlighet med vad som stadgas i lagen om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner (238/79).

27 §

Innan revisorerna förordnas skall jord- och skogsbruksministeriet av den mest representativa skogsägarorganisationen begära förslag om den ena revisorn och en suppleant för honom.

Övervakningsrevisorn skall åtminstone två gånger om året granska skogsnämndens bokföring och medelsförvaltning samt avge revisionsberättelse till årsrevisorerna före revisionen. Om övervakningsrevisorn vid granskningen finner något att anmärka på, skall han utan dröjsmål underrätta direktionen och årsrevisorn härom.

Synenämnderna
28 §

Till en synenämnd förordnar skogsnämnden en funktionär som är anställd i dess tjänst och ett tillräckligt antal suppleanter för honom. Mandattiden för synenämndens ordförande och för den medlem som är funktionär i skogsnämnden eller representant för skogsägaren är fyra år.

Behörighetsvillkor för ordföranden och de övriga medlemmarna i synenämnden är förtrogenhet med den privata skogshushållningen och dessutom för ordföranden kännedom om lagstiftningen för skogsbranschen. Till medlem av synenämnd får inte förordnas eller utses den som innan mandattiden börjar har fyllt 63 år.

Begäran om syneförrättning skall riktas till skogsnämnden, som anmäler saken vidare till synenämndens ordförande. Synenämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

Särskilda stadganden
29 §

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer på framställning av en skogscentral arvodena för medlemmarna av skogscentralens och skogsnämndernas direktioner samt för medlemmarna av en synenämnd och för revisorerna. Till medlemmarna och revisorerna i en skogscentrals eller skogsnämnds direktion samt till en synenämnds medlemmar betalas dagtraktamente och resekostnadsersättning enligt samma grunder som till skogscentralens och skogsnämndens funktionärer.

30 §

En funktionär i en skogscentral eller skogsnämnd får inte bedriva sådan verksamhet eller åta sig någon sådan uppgift som kan stå i strid med hans ställning som funktionär. Funktionären får inte heller, utan tillstånd, ta emot en bisyssla som han har rätt att avsäga sig. Direktören i en skogscentral meddelas bisysslotillstånd av jord- och skogsbruksministeriet samt övriga funktionärer av respektive skogscentral eller skogsnämnd.

31 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas av jord- och skogsbruksministeriet.

Ikraftträdelsestadganden
32 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 10 april 1987 om centralskogsnämnder och skogsnämnder (389/87).

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

33 §

Mandattiden för direktionsmedlemmarna i de skogscentraler och skogsnämnder som tillsätts första gången upphör vid utgången av 1994.

Helsingfors den 15 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.