102/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av adoptionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i adoptionslagen av den 8 februari 1985 (153/85) 17 §, 20 § 1 mom., 21 § 1 mom., 22 § 11 punkten, 28 §, 50 § 1 och 2 mom., 51 § 2 och 3 mom, samt 52 § som följer:

17 §

Den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av adoptionsrådgivningen ankommer på social- och hälsostyrelsen under social- och hälsovårdsministeriets tillsyn.

Adoptionsrådgivningen ges av socialnämnderna samt av adoptionsbyråer som erhållit social- och hälsostyrelsens tillstånd att bedriva adoptionsrådgivning.

20 §

Den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av den internationella adoptionstjänsten ankommer på social- och hälsostyrelsen under social- och hälsovårdsministeriets tillsyn.


21 §

Internationell adoptionstjänst sköts i Finland av de socialnämnder och samfund som har fått tillstånd därtill av social- och hälsostyrelsen (adoptionstjänstorgan).

22 §

Adoptionsorgans uppgift är att


11) sköta andra uppdrag som givits av social- och hälsovårdsministeriet samt social- och hälsostyrelsen.

28 §

En förälder som ämnar ge sitt minderåriga barn som adoptivbarn eller den som ämnar adoptera ett minderårigt barn skall begära adoptionsrådgivning hos socialnämnden på sin hemort eller hos en adoptionsbyrå som har fått tillstånd av social- och hälsostyrelsen.

50 §

Social- och hälsostyrelsen kan på ansökan bevilja ett kommunalförbund eller någon annan kommunal sammanslutning eller en i Finland registrerad förening tillstånd att hålla en adoptionsbyrå.

Social- och hälsostyrelsen kan, efter att först ha inhämtat utlåtande i saken av nämnden för adoptionsärenden, bevilja en socialnämnd, ett kommunalförbund eller någon annan kommunal sammanslutning eller en i Finland registrerad förening tillstånd att sköta internationell adoptionstjänst.


51 §

Social- och hälsostyrelsen kan, då den beviljar tillstånd, meddela närmare föreskrifter om bedrivande av adoptionsrådgivning eller internationell adoptionstjänst.

En adoptionsbyrå och den som sköter internationell adoptionstjänst är skyldiga att lämna social- och hälsostyrelsen av denna begärda uppgifter och utredningar som behövs för tillsynen.

52 §

Social- och hälsostyrelsen kan återkalla tillstånd som den med stöd av 50 § har beviljat, om gällande stadganden eller bestämmelser inte följs vid adoptionsrådgivning eller internationell adoptionstjänst eller om bristfälligheter eller missförhållanden har yppats i verksamheten och de inte avhjälps eller avlägsnas inom en tid som social- och hälsostyrelsen har utsatt.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.