78/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av 1 och 3 §§ lagen om statens sinnessjukhus

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 och 3 §§ lagen den 31 december 1987 om statens sinnessjukhus (1292/87) som följer:

1 §

Statliga sinnessjukhus är Niuvanniemi sjukhus och Gamla Vasa sjukhus, vilka är underställda social- och hälsostyrelsen. Om dem som skall tas in för undersökning och vård på ett statligt sinnessjukhus stadgas särskilt.

3 §

Statens sinnessjukhus har en av social- och hälsovårdsministeriet tillsatt gemensam direktion. Om direktionens sammansättning och uppgifter stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.