35/1991

Given i Helsingfors den 11 januari 1991

Lag om ändring av lagen om rätt till fotografisk bild

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 §, 15 § 1 mom. och 16 § lagen den 8 juli 1961 om rätt till fotografisk bild (405/61) samt

fogas till 15 § ett nytt 1 mom., varvid det ändrade 1 och det nuvarande 2 mom., blir 2 och 3 mom., som följer:

1 §

En fotograf har, med de inskränkningar som anges nedan, uteslutande rätt att förfoga över sina fotografier i ursprungligt eller ändrat skick genom att

1) framställa exemplar av dem genom fotografering, tryck, teckning eller annat förfarande samt genom att

2) visa dem offentligt.

Som fotografi betraktas även bilder som framställs genom ett med fotografering jämförbart förfarande.

Om kretsmönster i en integrerad krets stadgas särskilt.

15 §

Rätten till ett fotografi kan överlåtas helt eller delvis. Överlåtelse av ett exemplar av ett fotografi innefattar inte överlåtelse av rätten till fotografiet.

Då ett fotografi framställs på beställning, övergår rätten till fotografiet till beställaren, om inte något annat uttryckligen har avtalats. Fotografen får dock på sedvanligt sätt ställa ut bilden i reklamsyfte, om inte beställaren förbjuder det.


16 §

Rätten till ett fotografi gäller till utgången av det 50:e året efter det år då bilden framställdes.


Denna lag träder i kraft den >16 januari 1991.

Ett fotografi som när denna lag träder i kraft åtnjuter skydd enligt lagen om rätt till fotografisk bild är skyddat så som i denna lag stadgas.

Ett fotografi vars skydd har upphört att gälla innan denna lag träder i kraft erhåller inte skydd enligt denna lag. Har vid ikraftträdandet 50 år förflutit efter utgången av det år då ett fotografi som åtnjuter skydd framställdes, upphör skyddet för fotografiet när denna lag träder i kraft.

Helsingfors den 11 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.