12/1991

Utfärdat i Helsingfors den 9 januari 1991

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om betalningsställen och uppbördsprovisioner för vissa skatter

Finansministeriet har ändrat 1, 2 och 6 §§ i sitt beslut av den 29 juni 1987 om betalningsställen och uppbördsprovisioner för vissa skatter (622/87),

av dessa 2 § sådan den lyder i finansministeriets beslut av den 24 mars 1988 (260/88) och 6 § sådan den lyder ändrad genom finansministeriets beslut av den 9 oktober 1987 och den l9 januari 1989 (774/87 och 55/89), som följer:

1 §
Betalningsställen

Skatter, avgifter och andra prestationer som avses i lagen om skatteuppbörd och som uppbärs med stöd av den betalas under uppbördstiden på postanstalter som förmedlar postgirorörelse, i Postbanken, statskontoret, länsstyrelsen eller affärs-, spar- eller andelsbanker.

2 §
Betalningsställen efter den bestämda uppbördstiden

Om betalningsställena för debiterade skatter, avgifter och andra prestationer under efteruppbördstiden bestäms särskilt.

Skatter, avgifter och andra prestationer, som betalas på eget initiativ och som inte har debiterats, får betalas på de betalningsställen som avses i 1 § även efter den bestämda uppbördstiden.

6 §
Stämpelskatt som skall betalas i pengar

Stämpelskatt som skall betalas för en handling kan betalas i pengar till de betalningsställen som avses i 1 mom.

En bank eller en annan sådan sammanslutning som uteslutande eller vid sidan av annan verksamhet regelbundet idkar försäljning eller byte av värdepapper för egen räkning eller i kommission, får betala stämpelskatten för den försäljning eller det byte av värdepapper som skett utan förmedling av fondbörs i en rat.

Verifikat över den erlagda stämpelskatten samt stämpelskattenotor och ett sammandrag över dem eller en förteckning som motsvarar stämpelskattenotorna skall uppvisas vid vederbörande skattebyrå inom två månader efter försäljningen eller bytet. Uppgifterna i förteckningen skall motsvara de uppgifter som krävs för stämpelskattenotan.


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1991.

Helsingfors den 9 januari 1991

Minister
Ulla Puolanne

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.