956/1990

Given i Helsingfors den 9 november 1990

Lag om undantagsarrangemang med anledning av att beskattningen för 1989 fördröjs

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Beskattningsår

Vid beskattningen för 1989 är det i 2 § 2 mom. beskattningslagen (482/58) nämnda beskattningsåret kalenderåret 1990 även i det fall att skattelängden framläggs offentligt enligt 81 § beskattningslagen först efter utgången av 1990.

2 §
Skatteuppgifter

Då det i en lag eller förordning eller i någon annan föreskrift hänvisas till senast verkställd beskattning, anses hänvisningen avse beskattningen för 1988 fram till den tidpunkt som finansministeriet närmare fastställer.

3 §
Gottgörelse för förskottsåterbäringen för 1989

För den förskottsåterbäring som skall betalas vid beskattningen för 1989 betalas gottgörelse av statens medel enligt en årlig räntefot om 9 procent för varje kalendermånad, räknat från den 1 december 1990 till utgången av månaden före den då återbäringarna enligt finansministeriets beslut skall utbetalas.

Gottgörelsen är inte skattepliktig inkomst för mottagaren i stats- och kommunalbeskattningen, och rätten till gottgörelse utgör inte heller skattepliktig förmögenhet för mottagaren.

4 §
Skattekvittningsdag

Då förskottsåterbäring för 1989 kvittas och då debiterat förskott avkortas med förskottsåterbäringen, är den i 10 § lagen om skatteuppbörd (611/78) nämnda skattekvittningsdagen och den i 2 § 3 mom. lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt (145/76) nämnda dagen den sista dagen i månaden före den då skattelängden framläggs offentligt.

5 §
Utdelning av förskottsinnehållningarna för 1990

I lagen om skatteuppbörd nämnd utdelning av förskottsinnehållningarna för skatteåret 1990 kan justeras senare än vad som nämns i lagen, dock senast under två månader från det beskattningen för skatteåret 1989 avslutas.

6 §
Finansministeriets rätt att bestämma om undantagsarrangemang med anledning av att beskattningen fördröjs

Med anledning av att beskattningen för 1989 fördröjs får finansministeriet meddela föreskrifter som avviker från beskattningslagen, lagen om förskottsuppbörd (418/59) och lagen om skatteuppbörd samt andra författningar och som gäller fastställda tider för skatteförvaltningens uppgifter och andra arrangemang som hänför sig till skatteförvaltningens verksamhet.

Finansministeriet får vid behov förlänga en i beskattningslagen eller någon annan författning fastställd tid inom vilken en viss uppgift skall lämnas skatteförvaltningen.

7 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna lag träder i kraft den 12 november 1990. Finansministeriet har rätt att till utgången av juni 1991 meddela föreskrifter som avses i denna lag.

Regeringens proposition 187/90
Statsutsk. bet. 41/90
Stora utsk. bet. 116/90

Helsingfors den 9 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.