900/1990

Utfärdat i Helsingfors den 27 september 1990

Statsrådets beslut om val av bostadsrättshavare

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 4 § 1 mom. lagen den 16 juli 1990 om bostadsrättsbostäder (650/90) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller grunderna för val av bostadsrättshavare som avses i lagen om bostadsrättsbostäder (650/90) samt förfarandet vid valet.

Vad som stadgas i 2 § 3 mom. och 4 § 2 mom. tillämpas på bostadsrättsansökningar [ Den märkta texten har rättat (1990), Originaltexten lydde: på bostadsrättsansökningar ] som har lämnats in före den 1 januari 1994 och på kommunala beslut om godkännande av bostadsrättshavare som har fattats före sagda tidpunkt.

2 §
Grunder för val

Den som ansöker om bostadsrätt skall vid utgången av ansökningstiden eller, om ansökningar kontinuerligt kan lämnas in, vid inlämnandet av ansökan ha fyllt 18 år.

En försättning för att sökanden skall [ Den märkta texten har rättat (1990), Originaltexten lydde: En förutsättning för att skall ] kunna godkännas som bostadsrättshavare är att han och hans hushåll behöver en bostadsrättsbostad.

Om en person som har fyllt 35 år hör till hushållet vid utgången av ansökningstiden eller, om ansökningar kontinuerligt kan lämnas in, vid den tidpunkt då ansökan lämnas in, förutsätter godkännandet av bostadsrättshavaren utöver vad som nämns i 1 och 2 mom. att hushållets sammanlagda inkomster inte överstiger de maximiinkomster som, enligt vad som stadgas i statsrådets beslut om de bedömningsgrunder som tillämpas då bostads-, inlösnings- och grundförbättringslån beviljas och lån godkänns som räntestödslån samt då bostadsinvånare godkänns, inte får överskridas vid godkännande av boende i tjänstebostäder.

3 §
Bedömning av behovet av bostadsrättsbostad

Ett hushåll anses inte behöva en bostadsrättsbostad, om

1) det har en ägarbostad på den ort som ansökan gäller och denna uppfyller kraven på skälig boendenivå med beaktande av hushållets storlek och åldersstruktur samt sökandens behov av självständigt boende eller

2) hushållet har så mycket förmögenhet att det förmår skaffa en bostad som motsvarar dess behov eller grundligt reparera sin bostad utan statligt stöd.

Som förmögenhet enligt 1 mom. 2 punkten beaktas hushållets sammanlagda förmögenhet, om dess värde inte är ringa eller om den inte är nödvändig för att en medlem av hushållet skall kunna få skälig utkomst av att idka näring eller utöva yrke.

4 §
Tidpunkten för bedömning av grunderna för valet

Behovet av bostadsrättsbostad bedöms vid den tidpunkt då vederbörande godkänns som bostadsrättshavare. Bedömningen får inte grunda sig på utredningar som är äldre än ett år.

De inkomster som avses i 2 § 3 mom. beaktas sådana de är vid utgången av ansökningstiden eller, om ansökningar kontinuerligt kan lämnas in, sådana de är vid den tidpunkt då ansökan lämnas in.

5 §
Ansökningsförfarande

De bostadsrätter som tas i bruk och blir lediga skall kommunen offentligt förklara lediga att allmänt sökas. Flera kommuner kan även gemensamt förklara de bostadsrätter som kan sökas på deras område lediga att sökas.

Bostadsrätterna skall förklaras lediga att sökas inom en angiven tid (ansökningstid). De ansökningar som kommer in inom utsatt tid behandlas i enlighet med 7 § 1 mom. 1 punkten. Efter ansökningstidens utgång kan ansökningar om bostadsrätt kontinuerligt lämnas in. Ansökningar som kommer in efter ansökningstidens utgång behandlas i enlighet med 7 § 1 mom. 2 punkten. Om ett tillräckligt antal ansökningar inte har kommit in, kan en ny ansökningstid utsättas, varvid de ansökningar som då kommer in behandlas i enlighet med 7 § 1 mom. 1 punkten.

En bostadsrättshavare kan ansöka om en bostadsrätt utan att närmare specificera det bostadsrättshus eller den lägenhet som han ansöker om eller i detalj specificera den lägenhet eller lägenhetstyp som han söker.

6 §
Val av bostadsrättshavare

Kommunen fördelar bostadsrätter mellan de sökande som uppfyller kraven i detta beslut i den ordning som deras ordningsnummer anger. Bostadsrätten gäller en bestämd eller tillräckligt specificerad lägenhet i ett bostadsrättshus som är färdigt eller under planering eller som planeras och uppförs senare.

Av de bostadsrätter som fördelas under ett kalenderår kan högst en tiondel anvisas personer som flyttar från en i 8 § 2 mom. åsyftad bostadsrättslägenhet till en annan bostadsrättslägenhet.

Innan en sökande godkänns som bostadsrättshavare skall det klarläggas att han är villig att ta emot den bostadsrätt som erbjuds honom.

7 §
Den inbördes ordningen mellan bostadsrättssökandena

De som ansöker om bostadsrätt får sin ordningsnummer på följande sätt:

1) den inbördes ordningen mellan dem som har lämnat in ansökan inom utsatt tid avgörs genom lottdragning,

2) efter dem som har lämnat in ansökan inom den utsatta tiden avgörs den inbördes ordningen mellan dem som har lämnat in sin ansökan under tiden för kontinuerliga ansökningar enligt inlämningsdagen så att lotten avgör den inbördes ordningen mellan dem som har lämnat in sin ansökan samma dag.

Har en sökande erbjudits en bostad som stämmer överens med hans ansökan och som skäligen motsvarar hans bostadsbehov och har han tre gånger vägrat att ta emot en sådan bostad, ställs han efter de andra sökandena. Såsom vägran att ta emot en erbjuden bostadsrätt anses också att sökanden inom en av kommunen utsatt skälig tidsfrist inte svarar på ett erbjudande eller inte lägger fram behövlig utredning om de faktorer som avses i 3 §. [ Den märkta texten har rättat (1990), Originaltexten lydde: som avses i 3 §. ] Tidsfristen får inte vara kortare än en månad.

En sökande kan ändra sin ansökan utan att hans ordningsnummer ändras.

8 §
Byte av bostadsrättsbostäder

Detta beslut tillämpas inte när personer som har godkänts som bostadsrättshavare sinsemellan byter bostadsrätter.

Om en bostadsrättsbostad inte längre skäligen uppfyller bostadsrättshavarens och hans hushålls bostadsbehov med beaktande av hushållets storlek, ålderstruktur och andra motsvarande faktorer, kan bostadsrättshavaren på basis av samma ordningsnummer med vilket han på samma ansökningsområde första gången fick en bostadsrätt få en bostadsrättsbostad som bättre motsvarar hans bostadsbehov. Ett villkor för den nya bostadsrätten är dock att den bostadsrättsbostad som han fick med den föregående bostadsrätten blir ledig senast när han med stöd av den nya bostadsrätten får en bostadsrättsbostad i sin besittning.

9 §
Val av boende till en kollektiv bostad

Om en bostadsrättsbostad eller bostadsrättsbostadsgrupp har byggts för speciellt gruppboende kan bostaden eller bostadsgruppen förklaras ledig att sökas av en grupp. När enskilda medlemmar i gruppen byts tillämpas inte bestämmelserna i 5-7 §§.

10 §
Ansökningsblankett

En bostadsrätt skall sökas med en blankett för vilken bostadsstyrelsen fastställer formuläret.

11 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 3 oktober 1990.

Helsingfors den 27 september 1990

Miljöminister
Kaj Bärlund

Äldre regeringssekreterare
Seija Heiskanen-Frösen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.