367/1990

Utfärdat i Helsingfors den 27 april 1990

Justitieministeriets beslut om handläggning av häktningsärenden vid domstolar i vissa fall

Justitieministeriet har med stöd av 1 kap. 9 § 1 mom. tvångsmedelslagen av den 30 april 1987, sådant det lyder i lag av den 27 april 1990 (361/90), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut meddelas föreskrifter om de underrätter som får besluta om häktning av anhållna i de brådskande fall, som avses i 1 kap. 9 § 1 mom. tvångsmedelslagen.

2 §
Jour

Med jour avses underrättens beredskap att ta emot yrkanden om häktning av anhållna och att handlägga häktningsärenden inom sitt jourområde på lördagar, 1 maj, midsommaraftonen, julaftonen, självständighetsdagen samt på söndagar och andra kyrkliga helgdagar.

3 §
Jourområden

Varje hovrätts domkrets bildar ett jourområde. Helsingfors stad utgör ett eget jourområde.

4 §
Jourhavande domstolar

Inom Åbo, Vasa, Östra Finlands, Helsingfors, Kouvola och Rovaniemi hovrätters jourområden jour följande häradsrätter och rådstuvurätter:

1) till jourområdet för Åbo hovrätts domkrets hör Birkala, Eura, Halikko, Hauho, Ikalis, Kumo, Loimaa, Pargas, Pikis, Ruovesi, Tammela, Toijala, Tyrvää, Ulvsby, Vehmaa och Ålands häradsrätter samt Björneborgs, Nystads, Nådendals, Raumo, Tammerfors, Tavastehus och Åbo rådstuvurätter;

2) till jourområdet för Vasa hovrätts domkrets hör Alavo, Haapajärvi, Jakobstads, Jyväskylä, Jämsä, Kauhajoki, Kauhava, Korsholms, Kristinestads, Laihela, Lappo, Lochteå, Saarijärvi, Seinäjoki, Äänekoski och Ylivieska häradsrätter samt Brahestads, Jakobstads, Jyväskylä, Karleby och Vasa rådstuvurätter;

3) till jourområdet för Östra Finlands hovrätts domkrets hör Idensalmi, Ilomants, Juva, Kajana, Kitee, Kiuruvesi, Kuopio, Liperi, S:t Michels, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rantasalmi, Suonenjoki och Varkaus häradsrätter samt Idensalmi, Joensuu, Kajana, Kuopio, Nyslotts och S:t Michels rådstuvurätter;

4) till jourområdet för Helsingfors hovrätts domkrets hör Borgå, Ekenäs, Esbo, Hyvinge, Lojo, Lovisa, Tusby och Vanda häradsrätter samt Borgå och Hangö rådstuvurätter;

5) till jourområdet för Kouvola hovrätts domkrets hör Heinola, Hollola, Iitti, Imatra, Kymmene, Lappee, Orimattila, Riihimäki och Valkeala häradsrätter samt Fredrikshamns, Kotka, Lahtis och Villmanstrands rådstuvurätter;

6) till jourområdet för Rovaniemi hovrätts domkrets hör Kemijärvi, Kuusamo, Muhos, Oulujoki, Rovaniemi, Sodankylä och Torneå häradsrätter samt Kemi och Uleåborgs rådstuvurätter.

Underrätterna inom jourområdet för en hovrätts domkrets har i tur och ordning jour. Helsingfors rådstuvurätt har likväl jour fortgående.

Varje underrätt kan behandla häktningsärenden som hör till dess egen domkrets, även om underrätten inte har jour.

5 §
Jourhavande domare

Jourhavande i underrätterna är häradshövdingarna, tingsdomarna, borgmästarna och justitierådmännen samt de som sköter tjänsterna.

6 §
Domstolarnas jourer

Hovrätten bestämmer jourerna för underrätterna inom sitt jourområde från ingången av september för ett år i sänder. Jourerna skall fördelas jämnt mellan underrätterna. Beslutet om jourerna skall meddelas underrätterna inom jourområdet och länsstyrelsens polisbyrå minst två månader innan det träder i kraft. Samtidigt skall hovrätten uppge på vilket fjärrsökarnummer den jourhavande domaren vid respektive underrätt är anträffbar.

7 §
Domarnas jourer

Chefen för ämbetsverket bestämmer jourerna för domarna vid den egna domstolen. Beslutet om jourerna skall meddelas vederbörande hovrätten senast en månad innan det träder i kraft.

Om den domare som står i tur att ha jour har förhinder, skall han utan dröjsmål skaffa en vikarie och underrätta hovrätten om saken.

8 §
Jourorganisationen

En jourtjänstgöring varar en i 2 § angiven dag eller flera sådana dagar i följd.

Jour vid underrätt har en domare åt gången. Om det finns särskilda skäl, kan flera domare ha jour samtidigt. Som ett sådant skäl kan betraktas t.ex. ett stort antal ärenden eller en lång jour.

Den jourhavande domaren och den tjänsteman som leder förundersökningen av häktningsärendet fastställer gemensamt platsen för häktningshandläggningen. I detta sammanhang skall beaktas ärendets natur, säkerhetssynpunkter inom polisdistriktet och kostnaderna för behandlingen.

Under jourdagarna skall den jourhavande domaren vara anträffbar per telefon på uppgivet fjärrsökarnummer.

Underrätten beslutar om andra frågor som har samband med jourorganisationen.

9 §
Särskilda bestämmelser

Vad som ovan sägs om behandlingen av häktningsärenden under de dagar som nämns i 2 § skall i tillämpliga delar iakttas vid behandlingen av ärenden som gäller tagande i förvar enligt utlänningslagen (400/83).

Finansministeriet fastställer den ersättning som skall betalas för jourtjänstgöring och åtgärder som har vidtagits under de dagar som anges i 2 §.

Justitieministeriets räkenskapsenhet skall underrättas om jourtjänstegöring och de åtgärder som har vidtagits under de dagar som nämns i 2 §.

10 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1990.

När underrätternas och domarnas jourer under perioden maj-augusti 1990 fastställs, skall inte iakttas de tidsfrister som anges i 6 och 7 §§.

Åtgärder som behövs för verkställigheten av beslutet får vidtas innan det har trätt i kraft.

Helsingfors den 27 april 1990

Justitieminister
Tarja Halonen

Tf. yngre regeringssekreterare
Erja Riekkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.