317/1990

Given i Helsingfors den 2 april 1990

Förordning om delegationen för konsumentärenden

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

För behandling av konsumentärenden och samordning av frågor som angår konsumentpolitik finns i anslutning till handels- och industriministeriet en delegation för konsumentärenden.

2 §

Delegationen består av en ordförande och en vice ordförande samt ett behövligt antal andra medlemmar. Var och en av de sistnämnda har en personlig suppleant. Statsrådet kallar medlemmarna och suppleanterna för tre år i sänder.

Ordförande i delegationen är den medlem av statsrådet som handlägger konsumentärenden vid handels- och industriministeriet och vice ordförande justitieministern. Till medlemmar i delegationen kallas företrädare för de myndigheter som sköter konsumentärenden, för konsument- och löntagarorganisationerna samt för industrins, handelns och lantbrukets organisationer. Dessutom skall det i delegationen finnas medlemmar som väljs så att olika samhällsåskådningar blir företrädda.

3 §

Delegationen skall

1) följa den allmänna utvecklingen av konsumentfrågorna och de myndigheters verksamhet som sköter sådana samt på basis därav göra de framställningar och ta initiativ som den finner nödvändiga för att förbättra konsumenternas ställning och effektivera skötseln av konsumentärenden,

2) sörja för att en behövlig samverkan och samordning fås till stånd mellan de olika myndigheter som handhar konsumentärenden samt för ett nödvändigt samarbete i konsumentfrågor mellan de myndigheter som handhar konsumentärenden, konsument- och löntagarorganisationerna, industrins, handelns och lantbrukets organisationer och andra instanser,

3) avge utlåtanden i frågor som gäller konsumentforskning, konsumentskydd och konsumentupplysning samt om andra åtgärder som är av betydelse för konsumenten.

4 §

Delegationen får för beredning av ärenden tillsätta sektioner och vid behov fastställa en arbetsordning för sig.

5 §

Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

6 §

Delegationen kan ha en generalsekreterare samt sekreterare med uppgiften som bisyssla. Delegationen anställer generalsekreteraren och sekreterarna.

7 §

Om delegationen gäller i övrigt vad som föreskrivs om statens kommittéer.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1990.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 21 oktober 1977 om konsumentrådet (745/77) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 2 april 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.