197/1990

Given i Helsingfors den 23 februari 1990

Förordning om ändring av förordningen om fångvårdsväsendet

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 14 februari 1986 om fångvårdsväsendet (134/86) 41 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 31 december 1987 (1230/87) och

ändras 4 a § 1 mom., 26 och 35 §§, 37 § 2 och 3 mom., 38 §, 39 § 2 mom., 42 § 6 mom., 43 a § 1 mom. och 45 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 a § 1 mom. i förordning av den 13 oktober 1989 (905/89), 26 § delvis ändrad genom nämnda förordning av den 31 december 1987, 35 och 45 §§ ändrade genom sistnämnda förordning och förordning av den 17 februari 1989 (173/89) samt 37 § 2 och 3 mom., 38 §, 39 § 2 mom., 42 § 6 mom. och 43 a § 1 mom. i nämnda förordning av den 17 februari 1989, som följer:

4 a §

Chefen för verkställighetsbyrån avgör de ärenden som gäller uppskov med verkställighet av fängelsestraff samt anmälan för sammanläggning av straff.


26 §

På ekonomidirektör och ekonomiföreståndare ankommer:

1) att sköta om förvaltningen av fängelsets och fångarnas penningmedel samt bokföringen och att föra fängelsets räkenskaper,

2) att övervaka fängelsets ekonomi, produktions- och arbetsverksamhet samt att även i övrigt se till att sunda affärsprinciper iakttas i fängelsets verksamhet,

3) att besluta om på fängelset ankommande prissättning av produkter sedan en för uppgiften förordnad tjänsteman berett ärendet,

4) att besluta om anskaffning av matvaror och förnödenheter till fängelset,

5) att vara disponent för anstaltsfastigheten och besluta om smärre underhållsreparationer inom ramen för beviljade anslag samt

6) att övervaka fängelsets materialförvaltning och se till att åt personalen vid anstalten betalas lön i enlighet med gällande avtal eller bestämmelser.

Fångvårdsavdelningen kan förordna ett fängelses biträdande kamrer att på eget ansvar sköta de uppgifter som nämns i 1 mom. 1 punkten eller en del av dem. Fångvårdsavdelningen kan likaså bestämma att någon annan tjänsteman vid anstalten än ekonomidirektören eller ekonomiföreståndaren skall sköta prissättning av produkter enligt 1 mom. 3 punkten.

35 §

Vid fångvårdsväsendet finns följande tjänster:

1) direktör, direktör för utbildningscentralen och överläkare,

2) biträdande överläkare, avdelningsläkare, fängelsepsykiater, övertandläkare, tandläkare, biträdande direktör, ekonomidirektör och överlärare,

3) pastor,

4) planerare, utbildningsplanerare, psykolog, ekonomiföreståndare, socialchef, driftschef, överskötare, bibliotekarie, vaktchef, placerare, utbildningssekreterare, studiehandledare, biträdande vaktchef, lärare, biträdande kamrer, notarie, socialkurator, socialarbetare och eltekniker,

5) ledare för arbetsverksamheten, överarbetsledare, överfaktor, maskinchef, arbetsledare, avdelningsvårdare, lagerchef, godsförvaltare och chef för arbetskoloni,

6) hushållsmästare, hushållslärare, maskinmästare, övervakt och instruktör,

7) biträdande chef för arbetskoloni,

8) äldre vakt,

9) vårdare och yngre vakt,

10) gymnastik- och idrottsinstruktör, maskinist och förrådsförvaltare,

11) kurssekreterare, bibliotekssekreterare, byråsekreterare och byråfunktionär,

12) specialtandskötare och tandskötare,

13) faktor, specialsjukskötare, sjukskötare, arbetsmästare, köksmästare och kokerska,

14) laboratorieskötare, fysioterapeut, ergoterapeut, röntgenskötare, hjälpskötare och barnskötare,

15) vaktmästare samt

16) rektor och lektor (yrkesämnen).

Vid fångvårdsväsendet kan dessutom finnas andra tjänstemän med grundlön samt inom ramen för budgeten tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Justitieministeriet beslutar om besättandet av den för fångvårdsväsendet gemensamma pastorstjänsten som prästämbete inom ortodoxa kyrkosamfundet.

37 §

Fängelsets direktion utnämner de tjänstemän som nämns i 35 § 1 mom. 9-13 och 15 punkten samt i 35 § 2 mom. avsedda tjänstemän med grundlön. Fängelsedirektören utnämner de tjänstemän som nämns i 35 § 1 mom. 14 punkten. Överläkaren vid sinnessjukhuset för fångar utnämner de tjänstemän som i ett fängelse utnämns av direktionen eller direktören. Övriga tjänstemän som nämns i 35 § utnämns av justitieministeriets fångvårdsavdelning, om inte annat följer av 3 mom.

Angående utnämning av pastor inom den evangelisk-lutherska kyrkan och tjänstemännen vid fångvårdens utbildningscentral stadgas särskilt. Biskopen för vederbörande stift utnämner i 35 § 3 mom. avsedd pastor efter att ha inhämtat utlåtande om sökandena av fångvårdsavdelningen.

38 §

Av de tillfälliga tjänstemännen anställer fängelsets direktör de tjänstemän som avses i 35 § 1 mom. 9 och 14 punkten, fängelsets direktion de tjänstemän som avses i 6, 8, 10-13 och 15 punkten, överläkaren vid sinnessjukhuset för fångar dem som i ett fängelse anställs av direktören eller direktionen samt justitieministeriets fångvårdsavdelning övriga tillfälliga tjänstemän, om inte annat stadgas.

39 §

Angående anställning av någon att sköta en tjänst som evangelisk-luthersk pastor eller en tjänst vid fångvårdens utbildningscentral interimistiskt eller som vikarie stadgas särskilt. Biskopen för vederbörande stift beslutar om motsvarande anställning i fråga om den pastorstjänst som avses i 35 § 3 mom.

42 §

Tjänstledighet för en pastor beviljas av fångvårdsavdelningen. Om beviljande av tjänstledighet för tjänstemännen vid fångvårdens utbildningscentral stadgas särskilt.

43 a §

En vaktchef, biträdande vaktchef, maskinchef, avdelningsvårdare, överarbetsledare, chef och biträdande chef för arbetskoloni, eltekniker, hushållsmästare, maskinmästare, övervakt, instruktör, gymnastik- och idrottsinstruktör, arbetsledare, överfaktor, faktor, arbetsmästare, köksmästare, äldre vakt, maskinist, förrådsförvaltare, sjukskötare, vårdare och yngre vakt kan sägas upp då skäl därtill föreligger.


45 §

Behörighetsvillkor är

1) för fängelsedirektör: för tjänsten lämplig högskoleexamen och kännedom om det straffrättsliga påföljdssystemet,

2) för överläkare, biträdande överläkare och fängelsepsykiater: för tjänsten lämplig specialläkarexamen samt av annan läkare rättigheter som legitimerad läkare,

3) för övertandläkare: specialtandläkarexamen eller rättigheter som legitimerad tandläkare och utöver dessa rättigheter tillräcklig praktisk erfarenhet av tandläkaryrket samt för tandläkare: rättigheter som legitimerad tandläkare,

4) för biträdande fängelsedirektör, vaktchef och biträdande vaktchef: för tjänsten lämplig högskoleexamen eller fångvårdsexamen,

5) för notarie: för tjänsten lämplig högskoleexamen eller examen på institutnivå eller fångvårdsexamen,

6) för psykolog: psykologiekandidatexamen eller för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och däri ingående eller särskilt för sig avlagt högsta vitsord i psykologi,

7) för studiehandledare: för tjänsten lämplig högskoleexamen, vari ingår eller utöver vilken förvärvats tillräcklig pedagogisk utbildning, eller behörighet för studiehandledare vid grundskolan eller fångvårdsexamen och utöver detta tillräcklig pedagogisk erfarenhet eller utbildning,

8) för socialchef: för tjänsten lämplig högskoleexamen och tillräcklig kännedom om uppgifterna inom branschen,

9) för socialkurator och socialarbetare: i förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (888/83) avsedd socialarbetarbehörighet eller för tjänsten lämplig högskoleexamen eller fångvårdsexamen och utöver detta tillräcklig kännedom om socialarbete,

10) för ekonomidirektör, ekonomiföreståndare och biträdande kamrer: för tjänsten lämplig högskoleexamen, fångvårdsexamen eller vid handelsinstitut avlagd examen samt dessutom tillräcklig förtrogenhet med uppgifterna för tjänsten,

11) för överskötare: hälsovårdskandidatexamen och utöver denna examen på institutnivå inom hälsovården eller hälsovårdsförvaltningsexamen eller specialsjukskötarexamen och tillräcklig erfarenhet av förvaltning,

12) för bibliotekarie: biblioteksexamen eller annan motsvarande, för tjänsten lämplig högskoleexamen,

13) för bibliotekssekreterare: examen på institutnivå eller därmed jämförbar examen,

14) för placerare: för tjänsten lämplig högskoleexamen,

15) för hushållslärare: för tjänsten lämplig högskoleexamen eller examen för lärare i huslig ekonomi,

16) för driftschef: för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen eller vid tekniskt institut avlagd, för tjänsten lämplig examen,

17) för maskinchef: i teknisk skola avlagd, för tjänsten lämplig examen samt annan behörighet som fängelsets tekniska utrustning förutsätter,

18) för ledare för arbetsverksamheten, överarbetsledare och arbetsledare: vid teknisk skola avlagd, för tjänsten lämplig examen eller annan, för arbetsområdet lämplig examen på institutnivå,

19) för eltekniker: vid teknisk skola avlagd, för tjänsten lämplig examen,

20) för lagerchef, arbetsmästare, köksmästare och maskinmästare: för tjänsten lämplig yrkesexamen och tillräcklig erfarenhet av respektive arbetsområde,

21) för utbildningsplanerare och planerare: för tjänsten lämplig högskoleexamen,

22) för utbildningssekreterare: för tjänsten lämplig högskoleexamen eller fångvårdsexamen,

23) för godsförvaltare: vid lantbruksinstitut avlagd examen,

24) för chef för arbetskoloni: fångvårdsexamen eller övervaktexamen,

25) för övervakt: övervaktexamen,

26) för hushållsmästare: övervaktexamen eller vid handelsinstitut avlagd examen,

27) för avdelningsvårdare: specialsjukskötarexamen och för specialsjukskötare: specialsjukskötarexamen eller sjukskötarexamen eller hälsovårdarexamen vid grundlinjen inom hälsovården,

28) för sjukskötare: sjukskötarexamen eller hälsovårdarexamen,

29) för röntgenskötare: röntgenskötarexamen, för laboratorieskötare: laboratorieskötarexamen, för fysioterapeut: fysioterapeutexamen och för ergoterapeut: ergoterapeutexamen,

30) för vårdare: sinnessjukvårdarexamen eller mentalvårdarexamen,

31) för specialtandskötare: högre tandskötarexamen eller tandskötarexamen och för tandskötare: tandskötarexamen,

32) för barnskötare: barnskötarexamen,

33) för hjälpskötare: hjälpskötarexamen eller primärskötarexamen,

34) för biträdande chef för arbetskoloni samt äldre och yngre vakt: vaktexamen, samt 35) för instruktör: för tjänsten lämplig examen.

Fångvårdsexamen medför behörighet även för de tjänster för vilka krävs övervakt- eller vaktexamen.

Behörighetsvillkor för den pastorstjänst som avses i 35 § 3 mom. är sådan behörighet som krävs för prästtjänst inom ortodoxa kyrkosamfundet.

Angående behörighetsvillkoren för tjänsterna vid fångvårdens utbildningscentral gäller vad som sägs i 1 mom., om inte annat stadgas särskilt om behörighetsvillkoren. Angående behörighetsvillkoren för tjänsterna som evangelisk-luthersk pastor samt rektor och lektor (yrkesämnen) stadgas särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990.

Helsingfors den 23 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.