135/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Förordning om ändring av biblioteksförordningen

På föredragning av undervisningsministern ändras 1 §, 11 § 1 och 3 mom., 12 § 5 punkten samt 13 och 14 §§ biblioteksförordningen av den 21 mars 1986 (236/86) som följer:

1 §

En biblioteksnämnd har till uppgift att

1) leda, utveckla och övervaka det kommunala biblioteksväsendet;

2) årligen till länsstyrelsen lämna de uppgifter om biblioteksväsendets verksamhet som undervisningsministeriet föreskriver; samt

3) utföra de övriga uppgifter som enligt lag, förordning eller instruktion eller på grund av sakens natur ankommer på nämnden.


11 §

Ett landskapsbiblioteks uppgifter kan av undervisningsministeriet uppdras åt biblioteksväsendet i en kommun, förutsatt att det kan betjäna ett tillräckligt vidsträckt område, att biblioteksväsendets samlingar i fråga om mängd och beskaffenhet är tillräckliga och väl ordnade samt att kommunens huvudbibliotek förfogar över en för ändamålet lämplig lokal och har tillräcklig personal som uppfyller stadgade behörighetsvillkor.


Landskapsbibliotekets verksamhetsområde fastställs av statsrådet.

12 §

Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken har till uppgift att


5) ordna möten och utbildningsdagar i anslutning till sina uppgifter och utvecklandet av biblioteksverksamheten;


13 §

Ändring i beslut som undervisningsministeriet har fattat med stöd av bibliotekslagen (235/86) eller denna förordning får inte sökas genom besvär.

Ändring i beslut som länsstyrelsen har fattat med stöd av bibliotekslagen eller denna förordning får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

14 §

Undervisningsministeriet kan efter att ha hört kommunen i fråga återkalla förordnandet för biblioteksväsendet i en kommun att utgöra landskapsbibliotek eller centralbibliotek för de allmänna biblioteken, om det försummar sina åligganden och inte inom en av undervisningsministeriet utsatt tid avhjälper försummelsen. På motsvarande sätt kan ett sådant förordnande för biblioteksväsendet i en kommun återkallas på grund av förändrade förhållanden eller om förordnandet inte har visat sig vara ändamålsenligt.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990.

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.