134/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om ändring av bibliotekslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i bibliotekslagen av den 21 mars 1986 (235/86) 11 §, 13 § 1 och 4 mom., 14 § 1 och 4 mom. samt 17 § 2 mom. som följer:

11 §
Ledning och övervakning

Biblioteksverksamheten leds och övervakas av undervisningsministeriet och länsstyrelserna. Bibliotekens verksamhet inspekteras av länsstyrelserna.

13 §
Landskapsbiblioteken

Landskapsbibliotek är biblioteksväsendet i någon av undervisningsministeriet utsedd kommun, med kommunens samtycke. Verksamhetsområdet för landskapsbiblioteket bestäms av undervisningsministeriet.


Undervisningsministeriet kan enligt vad som stadgas genom förordning återta förordnandet för ett biblioteksväsen att vara landskapsbibliotek.

14 §
Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken

Centralbibliotek för de allmänna biblioteken är biblioteksväsendet i någon av undervisningsministeriet bestämd kommun, med kommunens samtycke. Centralbibliotekets verksamhetsområde omfattar hela landet.


Undervisningsministeriet kan enligt vad som stadgas genom förordning återta förordnandet för ett biblioteksväsen att vara centralbibliotek.

17 §
Privata bibliotek

Undervisningsministeriet kan enligt prövning bevilja bibliotek som avses i 1 mom. understöd av anslag som för ändamålet har intagits i statsbudgeten.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1990.

Regeringens proposition 167/89
Kulturutsk. bet. 20/89
Stora utsk. bet. 159/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.