1368/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om bostadsproduktion

På föredragning av miljöministern

upphävs i förordningen den 9 februari 1968 om bostadsproduktion (88/68) 31 och 45 a §§,

av dessa lagrum 31 § sådan den lyder i förordning av den 19 mars 1982 (205/82) och 45 a § sådan den lyder i förordning av den 9 november 1979 (804/79),

ändras 4 a § 1 mom., 10 § 2 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 mom., 13 §, 18 § 1 mom., 18 a §, 24 § 1 mom., 25 § 1 mom., 26 § 1 mom., 27 § 3 mom., 28 §, 30 § 1 och 3 mom., 32 § 2 mom., 33 § 1 mom., 34 § 1 mom. 1 punkten, 68 § 1 mom. och 70 §,

av dessa lagrum 4 a § 1 mom., 10 § 2 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 mom., 18 § 1 mom., 18 a §, 24 § 1 mom., 27 § 3 mom., 28 §, 30 § 1 och 3 mom. och 32 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 19 mars 1982, 33 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 23 januari 1987 (44/87) och 68 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 5 december 1980 (798/80), samt

fogas till 8 §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 19 mars 1982, ett nytt 2 mom. och till 32 §, sådan den lyder i sistnämnda förordning, ett nytt 3 mom. som följer:

4 a §

Statsrådet utser på ansökan de samfund som avses i 6 § 1 mom. 1 punkten lagen om bostadsproduktion. Samfunden skall lämna in sina ansökningar till bostadsstyrelsen inom den tid som bostadsstyrelsen har utsatt. Bostadsstyrelsen skall utan dröjsmål sända ansökningarna jämte sitt utlåtande om varje ansökan till miljöministeriet.


8 §

En ansökan som gäller ett sådant bostadslån som med stöd av 6 § 1 mom. 7 punkten lagen om bostadsproduktion beviljas för förvärv av aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet eller för förvärv av ett hyreshus skall dock göras inom sex månader eller, av särskilda skäl, inom ett år efter att överlåtelseavtalet har ingåtts och den kommunala myndighetens eller kommunalförbundets beslut om förvärv av aktierna eller hyreshuset har vunnit laga kraft.

10 §

Vad som stadgas i 1 mom. gäller i tillämpliga delar beviljande av bostadslån med stöd av 6 § 1 mom. 4, 5 och 7 punkten lagen om bostadsproduktion.

11 §

Förutsättningen för beviljande av bostadslån och lån för byggnadstiden är att ränte- och amorteringsvillkoren samt de övriga lånevillkoren för lån som har intecknats med bättre förmånsrätt än förstnämnda lån är skäliga och att i skuldebrev som avser dessa lån, om lånen inte har beviljats av en bank, en försäkringsanstalt eller någon annan kreditinrättning eller av staten, en kommun eller ett kommunalförbund, har intagits en bestämmelse enligt vilken långivaren inte utan bostadsstyrelsens medgivande får säga upp lånet till återbetalning av någon annan anledning än att gäldenären har försummat att sköta lånet avtalsenligt.


12 §

Bostadslån, lån för byggnadstiden, hyresbostad och godkännande som avses i 9 a § 2 mom. lagen om bostadsproduktion skall sökas på en blankett för vilken formuläret har fastställts av bostadsstyrelsen. Till ansökningen skall fogas de utredningar som bostadsstyrelsen bestämmer. Ansökningen skall tillställas den kommunala myndighet som avses i 20 § 2 mom. lagen om bostadsproduktion. Myndigheten skall, efter att ha avgivit sitt utlåtande om ansökningarna, sända handlingarna angående bostadslån enligt 6 § 1 mom. 4 och 7 punkten lagen om bostadsproduktion till bostadsstyrelsen samt handlingarna angående bostadslån enligt 6 § 1 mom. 1-3 punkten, handlingarna angående lån för byggnadstiden eller handlingarna angående godkännande som avses i 9 a § 2 mom. nämnda lag till länsstyrelsen, som skall sända handlingarna jämte sitt eget utlåtande till bostadsstyrelsen.


13 §

Angående ansökan om lån skall lantbruksdistriktets utlåtande inhämtas, om lånet söks för finansiering av uppförande, utvidgande eller grundlig reparation av egnahemshus på en sådan lägenhet eller ett sådant område

1) som omfattar mer än två hektar lantbruksjord eller vars skogsmark ger en årlig virkesavkastning om minst 150 kubikmeter beräknad i enlighet med 45 § 1 mom. förordningen om gårdsbruksenheter,

2) för vars anskaffning eller uppförande har beviljats lån med stöd av lagen om gårdsbruksenheter (188/77), eller

3) vars ägare eller innehavare bedriver fiske, renskötsel eller annan sådan ekonomisk verksamhet vid sidan av jord- eller skogsbruk.

Det utlåtande som nämns i 1 mom. ges av det lantbruksdistrikt inom vars område den byggnad som lånet gäller är belägen. Med lägenhet eller område avses även en helhet som bildas av två eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar och som tillhör samma ägare eller innehavare samt sköts från samma driftscentrum.

18 §

En byggnad som har uppförts, anskaffats, utvidgats eller genomgått grundlig reparation med stöd av bostadslån och lån för byggnadstiden skall ha en tillräcklig brandförsäkring.


18 a §

För införande och ändring av en anteckning som avses i 15 f § 4 mom. lagen om bostadsproduktion skall bostadsstyrelsen eller, om en kommunal myndighet har beviljat lånet, den kommunala myndigheten utan dröjsmål underrätta den häradshövding eller fastighetsdomare inom vars ämbetsområde fastigheten i fråga är belägen samt styrelsen i aktiebolag som saken gäller.

Om det framkommer att en anmälan är felaktig, skall en anteckning som har gjorts i enlighet med den rättas på basis av en justerad anmälan från bostadsstyrelsen eller den kommunala myndigheten.

24 §

Bostadslån och lån för byggnadstiden får lyftas under byggnadstiden allteftersom byggnadsarbetet framskrider. Låntagaren skall genom ett intyg av den byggnadstillsynsmyndighet som avses i 20 § 4 mom. lagen om bostadsproduktion eller på något annat tillförlitligt sätt visa att byggnadsarbetet befinner sig i ett sådant skede att fastighetens värde kan anses motsvara den lyfta delen av lånet och den del som låntagaren önskar lyfta, ökad med det sammanlagda beloppet av lån som har intecknats i fastigheten med bättre förmånsrätt och som har lyfts, eller ställa annan godtagbar säkerhet för byggnadsskedet. Då kommunen rekvirerar statsmedel för beviljande av lån enligt 9 § 2 mom. lagen om bostadsproduktion behöver kommunen likväl inte särskilt åläggas att förete ett intyg.


25 §

De kommunala byggnadstillsynsmyndigheter som avses i 20 § 4 mom. lagen om bostadsproduktion skall, i enlighet med vad bostadsstyrelsen närmare bestämmer förrätta inspektioner och syn på byggnadsplatsen för övervakning av byggande som har understötts enligt sagda lag och av användningen av lånemedlen samt för konstaterande av att förutsättningarna för utbetalning av dem föreligger. De kommunala byggnadstillsynsmyndigheterna skall inom två veckor efter att slutsyn har förrättats meddela bostadsstyrelsen att ett hus för vilket lån har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 1 och 3 punkten lagen om bostadsproduktion har blivit färdigt och godkänt för användning.


26 §

Av miljöministeriet, bostadsstyrelsen och länsstyrelse bemyndigade personer samt i 20 § 2 och 4 mom. lagen om bostadsproduktion nämnda kommunala myndigheter är berättigade att vid behov hos låntagare och hos invånare i hus som har uppförts, genomgått grundlig reparation eller förvärvats med stöd enligt lagen om bostadsproduktion samt i de bostadsaktiebolag beträffande vilka förvärv av aktier har stötts enligt sagda lag förrätta sådan inspektion och syn som behövs för konstaterande av huruvida nämnda lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser samt lånevillkoren har iakttagits. Ovan nämnda personer och myndigheter har härvid rätt att granska behövliga räkenskapsböcker och andra handlingar. Låntagaren är skyldig att på begäran tillställa myndigheten eller en ovan avsedd person räkenskapshandlingarna och övriga handlingar för granskning.


27 §

Räntor och amorteringar på bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten lagen om bostadsproduktion samt räntor på lån för byggnadstiden förfaller halvårsvis till betalning den sista mars och den sista september. De lånebetalningar som avses i 11 a § lagen om bostadsproduktion och de separata räntebetalningar som avses i 11 e § nämnda lag förfaller halvårsvis till betalning den sista februari och den sista augusti. Båda lånebetalningarna inom en annuitet är i regel lika stora.

28 §

Den ändring i konsumentprisindexet som avses i 11 c § 1 mom. lagen om bostadsproduktion räknas för den tidsperiod om 12 månader som löper ut vid utgången av juli det kalenderår som föregår tidpunkten för när annuiteten justeras. Bostadsstyrelsen skall årligen senast den 20 september meddela statskontoret storleken av justeringen av annuiteten och av den ränta som fastställs enligt 11 e § lagen om bostadsproduktion.

I 11 b § 1 mom. lagen om bostadsproduktion avsedd rättelse av en annuitet på grund av en ändring av bostadslånets belopp sker i samband med följande justering av annuiteten. Härvid ökas eller minskas annuitetens markbelopp i förhållande till den procentuella ändringen av bostadslånets belopp. Bostadsstyrelsen skall utan dröjsmål underrätta statskontoret om att annuiteten har rättats.

En annuitet minskas med stöd av 11 c § 3 mom. lagen om bostadsproduktion med ett belopp som motsvarar en inlöst lägenhets andel av annuiteten för bolaget. Annuiteten minskas räknat från den dag då bolagets bostadslån minskar på grund av inlösningen.

30 §

Den ansökan om räntesänkning och anstånd med betalning som avses i 29 § skall göras på en blankett för vilken formuläret har godkänts av bostadsstyrelsen, och till den skall fogas de utredningar som bostadsstyrelsen bestämmer. Ansökan om anstånd skall tillställas den kommunala myndighet som avses i 20 § 2 mom. lagen om bostadsproduktion senast tre månader innan de amorterings- och ränterater som ansökan avser förfaller till betalning. Ansökan om räntesänkning skall tillställas den kommunala myndigheten senast sex månader före det åttonde låneårets första förfallodag.


Statskontoret har till uppgift att övervaka att det maximibelopp som i statsbudgeten har fastställts för beviljande av anstånd inte överskrids. Statskontoret kan vid behov bestämma att kommunen, innan den fattar beslut om anstånd skall inhämta statskontorets utlåtande om huruvida det är möjligt att bevilja anstånd inom ramen för det fastställda maximibeloppet.

32 §

På grund av en extra avkortning förkortas lånetiden för bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten lagen om bostadsproduktion med lika många halvår som beloppet av den extra avkortningen omfattar fulla amorteringsrater som förfaller till betalning vid utgången av lånetiden.

En extra avkortning inverkar inte på justeringen av annuiteten för ett bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 1-4 och 7 punkten lagen om bostadsproduktion.

33 §

Om en räntebetalning, amortering eller lånebetalning fördröjs, skall på det försenade beloppet i årlig dröjsmålsränta betalas 16 procent från förfallodagen.


34 §

Lån må, utöver vad av lagen om bostadsproduktion följer, anses såsom helt eller till någon del omedelbart förfallet till betalning utan uppsägning:

1) om en räntebetalning, amortering eller lånebetalning fördröjs mer än 30 dagar från förfallodagen;


68 §

Bostadsstyrelsen skall årligen inom den tid som miljöministeriet bestämmer till ministeriet göra en framställning om den dispositionsplan som avses i 21 § 1 mom. lagen om bostadsproduktion.


70 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av miljöministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

På de lån på vilka lagen om ändring av lagen om bostadsproduktion (1140/89) inte tillämpas, skall alltjämt tillämpas stadgandena i 25 § 1 mom., 27 § 3 mom., 28 §, 30 § 1 mom. och 32 § 2 mom. sådana de lyder när denna förordning träder i kraft.

På statliga primärlån som beviljas efter att denna förordning har trätt i kraft tillämpas alltjämt stadgandena om primärlån sådana de lyder när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.