1363/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av lagen om räntestöd för lån för fartygsanskaffningar i Finland

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 31 december 1985 om räntestöd för lån för fartygsanskaffningar i Finland (1093/85) lagens rubrik, 1-4 och 7 §§ samt 8 § 1 mom.,

av nämnda lagrum 3 och 4 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 31 december 1987 (1258/87) och 8 § 1 mom. sådant det lyder ändrat genom lag av den 9 december 1988 (1069/88), som följer:

Lag

om räntestödslån för finansiering av fartygsleveranser

1 §

Av Finlands Exportkredit Ab:s medel kan, i enlighet med denna lag, för finansiering av fartygsleveranser ges lån för vilka staten betalar räntegottgörelse till bolaget. Dessa lån benämns nedan räntestödslån.

2 §

Räntestödslån kan ges för finansiering av ett fartygsbygge, byggande av fartygsskrov eller ändringsarbete på fartyg som har beställts hos ett finskt företag som idkar skeppsbyggnad.

3 §

De allmänna villkoren för räntestödslånen fastställs av handels- och industriministeriet, som även godkänner lånen som räntestödslån.

Villkoren för räntestödslånen fastställs på de grunder som internationellt tillämpas när fartygsleveranser med offentliga understöd finansieras.

Den årliga räntan är minst sex procent för lån som beviljas för finansiering av ett fartyg, som skall anses som småfartyg och som ett finskt rederi har beställt av ett inhemskt varv, och av ett lastfartyg som beställs i Finland 1988-1990 om fartyget skall användas för transporter inom vår utrikeshandel.

Från de lånevillkor som avses i 2 och 3 mom. kan undantag göras i fråga om inhemska fartygsleveranser genom beslut av statsrådet, om särskilt vägande skäl kräver detta för att skadeverkningarna av ett internationellt osunt konkurrensläge skall kunna motverkas.

4 §

Den räntegottgörelse som betalas av statens medel är skillnaden, ökad med 0,25 procentenheter, mellan Finlands Exportkredit Ab:s kostnader för medelsanskaffningen och den årliga räntan på räntestödslånet.

7 §

Har en inhemsk räntestödslåntagare använt lånemedel för något annat ändamål än det för vilket medlen har beviljats eller har han i sin låneansökan på någon väsentlig punkt lämnat oriktig uppgift eller hemlighållit omständigheter av väsentlig betydelse för beviljandet av lånet, betalas inte för ett sådant lån räntegottgörelse enligt 4 § efter det låntagarens förfarande har konstaterats. Låntagaren skall härvid återbära den räntegottgörelse som staten har betalt för lånet, räknat från den dag då lånet lyftes, samt dessutom straffränta enligt 16 procent om året på räntegottgörelsens belopp, räknat från utbetalningsdagen.

8 §

Lån enligt denna lag kan 1986-1990 godkännas såsom räntestödslån till sammanlagt högst 6 500 miljoner mark. I samband med behandlingen av statsbudgeten skall beslutas till vilket belopp räntestödslån årligen högst får godkännas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Lagen tillämpas på de fall där avtal om fartygsbygge, byggande av fartygsskrov eller ändringsarbeten på fartyg har ingåtts den 1 oktober 1989 eller senare.

Regeringens proposition 191/89
Statsutsk. bet. 69/89
Stora utsk. bet. 166/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.