1007/1989

Given i Helsingfors den 24 november 1989

Lag om ändring av 9 § partilagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 9 § partilagen av den 10 januari 1969, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 5 januari 1973 och den 31 december 1986 (1/73 och 1048/86), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

9 §

Berättigat till understöd är också ett annat parti än de som åsyftas i 1 mom., om en eller flera riksdagsmän som vid senaste riksdagsmannaval valdes in från en gemensam lista eller en valmansförenings lista har anmält till riksdagens talman att de vill företräda partiet i fråga och detta fortsätter den politiska verksamhet som påbörjades av den väljargruppering som lämnade in den gemensamma listan eller bildade valmansföreningen. En förutsättning är dock att partiet inte har införts i partiregistret före den i lagen om riksdagsmannaval (391/69) angivna dag då justitieministeriet för nämnda val senast skall meddela centralnämnden i varje valkrets vilka partier som är införda i partiregistret. När understödet delas ut skall de fördelningsgrunder som nämns i 1 mom. iakttas i tillämpliga delar.Denna lag träder i kraft den 1 december >1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 158/89
Grunglagutsk. bet. 6/89
Stora utsk. bet. 140/89

Helsingfors den 24 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.