639/1989

Utfärdat i Helsingfors den 30 juni 1989

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut angående tillämpning av förordningen om körkort

Trafikministeriet har beslutat

upphäva i trafikministeriets beslut av den 15 juni 1972 angående tillämpning av förordningen om körkort (471/72) 6 § och 8 § 3 mom.,

ändra 4 § 2 mom., 5 § 1 mom. a punkten, 3 och 4 mom., 7 §, 8 § 2, 3a och 4-7 mom., 9 § 2 och 3 mom., 10 § 1 och 2 mom., rubriken för 12 § samt paragrafens 4 och 5 mom., rubriken för 12 b § och paragrafens 1 mom., 14 § 2 och 3 mom., 15 §, 16 § 1-4 och 6 mom. och 17 §,

av dem 7 § sådan den lyder delvis ändrad genom beslut av den 14 april 1980 (258/80), 8 § 3 a och 6 mom. samt 14 § 3 mom. sådana de lyder i beslut av den 4 september 1973 (709/73), 12 § 4 mom. sådant det lyder i beslut av den 28 februari 1978 (175/78), 12 § 5 mom. och 16 § 6 mom. sådana de lyder i beslut av den 20 februari 1979 (201/79), 12 b § sådan den lyder i beslut av den 6 maj 1981 (316/81) och 16 § 1 mom. sådant det lyder i beslut av den 31 januari 1989 (137/89) och nämnda paragrafs 2 mom. sådant det lyder i beslut av den 3 september 1979 (759/79) samt

foga till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom beslut av den 20 februari 1979 (201/79), ett nytt 5 mom., till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad genom beslut av den 4 september 1973 (709/73), ett nytt 6 a mom., till beslutet en ny 8 a §, till 9 §, sådan den lyder delvis ändrad genom beslut av den 14 april 1980 (258/80), ett nytt 4 mom. samt till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad genom beslut av den 28 februari 1978 (175/78), före nämnda beslut av den 20 februari 1979 och beslut av den 5 mars 1982 (190/82), ett nytt 7 mom. som följer:

4 §
Bilskolas undervisningsmaterial

2. Bilregistercentralen utfärdar närmare föreskrifter om åskådningsmaterial som används i bilskolorna och godkänner de läroböcker som skall användas.

5 §
Skolfordon

1. Såsom skolfordon skall användas:

a) en för fem personer registrerad personbil, om undervisning meddelas för erhållande av körkort av klass AB,


3. En skolbil skall vara försedd med bogserlina, förstahjälpsförpackning, som uppfyller därom särskilt utfärdade föreskrifter, samt för läraren avsedda särskilda kopplings- och bromspedaler samt backspeglar. I en buss och en fordonskombination av klass E behöver dock inte finnas särskilda manöveranordningar. I en personbil skall för läraren och eleven finnas skilda, inställbara säten. En skollastbil skall vara försedd med ett bilbälte för varje sittplats i framsätet.

4. En skolmotorcykel skall vara försedd med särskild bromsanordning för läraren, om läraren är med i fordonet då körundervisning meddelas.

5. Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte i det andra skedet av förarundervisningen som meddelas för erhållande av bilkörkort.

7 §
Teoriundervisning

1. En elev skall för erhållande av körkort av klass A eller KT meddelas teoriundervisning i minst 12 timmar.

2. En elev skall för erhållande av körkort av klass AB meddelas teoriundervisning i minst 20 timmar. För körkort av klass ABC skall teoriundervisning meddelas i minst 35 timmar.

3. En teorilektion skall pågå minst 45 minuter. Teoriundervisning får meddelas en elev i högst tre timmar per dag.

4. Undantag från bestämmelserna i 1 och 2 mom. i denna paragraf kan medges i enlighet med av bilregistercentralen utfärdade allmänna anvisningar.

8 §
Körundervisning

2. För erhållande av körkort av klass AB och ABC skall körundervisning meddelas i trafiken under minst 30 körturer.


3 a. Undantag från det i 1-3 mom. i denna paragraf nämnda minimimängden körundervisning kan medges i enlighet med av bilregistercentralen utfärdade allmänna anvisningar, om eleven tidigare fått körkort eller körundervisning för körkort i Finland eller utomlands.

4. Körturens längd är 25 minuter. Körundervisning får meddelas en elev under högst två körturer efter varandra och högst tre körturer om dagen.

5. Innan körundervisning meddelas i trafiken skall eleven ges grundläggande kunskaper om trafiken och föraren samt tillräcklig undervisning i hantering av ett fordon, såvitt möjligt på ett för den allmänna trafiken avstängt område. Förberedande körundervisning får inte inräknas i det minimum av körundervisning som anges i denna paragraf.

6. I körundervisningen skall ingå landsvägskörning utanför en tätort under minst åtta körturer, om minimimängden körundervisning är 30 körturer. För erhållande av körkort av klass ABC skall körundervisning meddelas med personbil under åtta körturer, av vilka hälften skall vara landsvägskörning. Körundervisning skall, såvitt möjligt, meddelas även under den mörka tiden, särskilt vid övning av landsvägskörning. Körundervisning på motorväg får meddelas endast en elev, som där kan anses kunna framföra fordonet tryggt och utan oskälig olägenhet för den övriga trafiken.

6 a. I körundervisning som meddelas för erhållande av körkort av klass AB och ABC skall ingå även undervisning på en övningsbana såsom bilregistercentralen därom särskilt bestämmer. Två körturer på en övningsbana får såsom undervisning i landsvägskörning inräknas i den i 6 mom. nämnda minimimängden.

7. Medför körundervisning uppenbar olägenhet för den övriga trafiken, kan besiktningsmannen förbjuda meddelande av körundervisningen eller begränsa det under vissa tider på bestämda gator eller områden.

8 a §
Förarundervisning i andra skedet

1. I det andra skedet av förarutbildningen för erhållande av bilkörkort skall teoriundervisning meddelas under minst fyra timmar. Körundervisning skall meddelas under minst åtta körturer, av vilka minst två körturer utgör körning i trafiken och minst sex körturer övning på en övningsbana. Bilregistercentralen meddelar särskilt föreskrifter angående undervisningens innehåll då övningsbana inte finns till förfogande.

2. Vid undervisning i andra skedet skall tillämpas bestämmelsen i 7 § 3 mom. om teorilektionens längd och bestämmelsen i 8 § 4 mom. om körturens längd.

9 §
Anordnande av undervisning

2. Förberedande undervisning skall meddelas på bilskolans verksamhetsort och övrig körundervisning huvudsakligen inom verksamhetsområdet för besiktningsstället där bilskolan är belägen.

3. En bilskola skall i enlighet med bilregistercentralens anvisningar uppgöra en läsordning som baserar sig på kursformad undervisning och varav framgår den allmänna anordningen av undervisningen samt tid och plats för teorilektionerna.

4. Undervisning i det andra skedet av förarutbildningen får meddelas även i ett annat av besiktningsmannen godkänt undervisningsutrymme än i bilskolans egentliga undervisningsrum. Den körövning som ingår i undervisningen utförs på en övningsbana.

10 §
Antagande av elev till bilskola

1. En elev får antas till en bilskola tidigast sex månader innan han uppnår den för erhållande av körkort stadgade minimiåldern.

2. En bilskola skall ofördröjligen efter det att en undervisningskurs inletts göra anmälan om varje elev hos det besiktningsställe på vilket övervakningen av bilskolan ankommer.


12 §
Undervisnings- och övningstillstånd

4. Den kännedom om undervisningsområdet som krävs av den som söker undervisningstillstånd undersöks med hjälp av ett frågematerial som godkänts av bilregistercentralen, om inte bilregistercentralen annat bestämmer.

5. Ett i undervisningstillståndet angivet fordon skall uppfylla i 5 § 1 och 2 mom. nämnda fordringarna på skolfordon. Såsom undervisningsfordon får dock användas även en för fyra personer registrerad personbil och paketbil, om undervisning meddelas för erhållande av körkort av klass AB. I ett fordon av klass B, som används vid undervisning, skall finnas en anordning med vilken läraren utan svårighet kan använda bilens tjänstebroms, för läraren en yttre backspegel och bilbälten för både läraren och eleven. Innan tillstånd beviljas skall besiktningsmannen godkänna fordonet för undervisningsändamål. Bestämmelserna i detta moment tillämpas inte i det andra skedet av förarutbildningen för erhållande av bilkörkort.


7. Den som söker ett övningstillstånd skall få undervisning i trafiken under fyra körturer och påvisa sin förmåga att hantera en motorcykel genom hanteringsprov enligt bestämmelser som utfärdas av bilregistercentralen.

12 b §
Förarundervisning i yrkesläroanstalt för erhållande av körkort av klass ABC

1. Vid förarundervisning som i samband med förarens yrkesundervisning meddelas i en yrkesläroanstalt för erhållande av körkort av klass ABC, skall i tillämpliga delar iakttas bestämmelserna i 2 §, 4-8 §§ och 13 § i detta beslut, dock inte bestämmelsen i 7 § 3 mom. om teorilektionernas längd och antal och inte heller bestämmelsen i 8 § 4 mom. om körturernas antal.

14 §
Förutsättningar för avläggande av examen

2. En förutsättning för avläggande av körprov för förarexamen är att vederbörande företer en utredning över högst sex månader tidigare avlagt teoriprov.

3. Förarexamen för körkort av klass ABCD eller ABCE får avläggas av den som har genomgått sådan yrkesutbildning för förare, som sker enligt ett undervisningsprogram vilket har fastställts av yrkesutbildningsstyrelsen och som försiggår under dess tillsyn och innefattar:

a) minst 60 timmar teoriundervisning, varav minst 20 timmar utgörs av undervisning i de bestämmelser som ansluter sig till vägtrafik och användning av buss eller fordonskombination, minst 30 timmar utgörs av undervisning i trafiksäkerhetsfaktorer och första hjälp samt minst 10 timmar av undervisning i fordonsteknik, och

b) minst 40 timmar körundervisning med bil vars totalvikt är minst 12 000 kg, av vilken undervisning minst hälften ges med buss eller fordonskombination.


15 §
Teoriprov

Teoriprovet avläggs med användning av frågematerial som godkänts av bilregistercentralen.

16 §
Körprov

1. Minimitiden för ett körprov är 30 minuter eller, om provet utförs med fordon av klass ABCD, ABCE eller ABCDE, 40 minuter. Bilregistercentralen utfärdar närmare anvisningar om utförande av körprov.

2. Ett fordon som används vid körprov skall utom fordringarna på undervisningsfordon även uppfylla i 3-6 mom. nämnda förutsättningar. Om inte trafiksäkerhetsskäl förutsätter annat, gäller dessa fordringar dock inte ett fordon av klass B, om examinanden innehar eller har innehaft ett inhemskt eller utländskt körkort, vars sista giltighetsdag har förflutit högst fem år sedan. Ett fordon av klass B skall då uppfylla i 5 § 2 mom. fastställda förutsättningar, vara registrerat för fyra personer och försett med bilbälten för examinanden och besiktningsmannen samt med en tillräckligt effektiv bromsanordning som utan svårighet kan användas av besiktningsmannen.

3. Den registrerade totalvikten för en lastbil som används vid körprov skall vara minst 10 000 kg, den reella totalvikten minst 7 500 kg, axelavståndet minst 3,80 m och baköverhänget minst 1,5 m.

4. Den registrerade totalvikten för en buss som används vid körprov skall vara minst 10 000 kg och axelavståndet minst 4,70 m.


6. Den sammanlagda registrerade totalvikten av en fordonskombination, som används vid körprov för erhållande av körkort av klass ABE eller, om vederbörande innehar körkort av klass ABC eller ABCD, av klass ABE/ABC eller ABE/ABCD, skall överstiga 3 500 kg och släpvagnens totalvikt skall överstiga 750 kg. Släpvagnens karosserikonstruktion eller last skall vara av minst samma höjd som dragbilens förarhytt.

17 §
Underkännande i examen

Den som inte kunnat godkännas i förarexamen skall av besiktningsmannen återfå undervisningsintyget med anteckning om orsaken till underkännandet och om eventuellt föreskriven kompletterande undervisning och dess innehåll. Teoriundervisning kan föreskrivas för högst fem timmar och körundervisning för högst 10 körturer.


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1989.

Föreskrifterna i detta beslut tillämpas vid undervisning som begynner efter det att beslutet har trätt i kraft.

Fordon som har godkänts som skol- eller undervisningsfordon innan detta beslut träder i kraft får alltjämt användas vid undervisning och examen.

Helsingfors den 30 juni 1989

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef
Jarmo Hirsto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.