638/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Förordning om ändring av förordningen om körkort

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 31 maj 1972 om körkort (447/72) 12 § 1, 3 och 4 mom., rubriken för 13 § och 13 § 1 mom., 14 §, 15 § 2 mom., rubriken för 19 § och 19 § 1 och 2 mom., rubriken för 21 § och 21 § 1 mom., 23 § 3 mom. och 24 § 1 mom.,

av dessa 12 § 1, 3 och 4 mom., rubriken för 21 § samt 21 § 1 mom. och 23 § 3 mom. sådana de lyder i förordning av den 5 mars 1982 (183/82) samt 15 § 2 mom. och 24 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 15 december 1972 (815/72), samt

fogas till förordningen nya 12 a-12 c §§, till 13 § ett nytt 4 mom., till 21 §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 5 mars 1982, ett nytt 3 mom., till 23 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning och nämnda förordning av den 15 december 1972, ett nytt 1 a mom. och till 24 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning och förordning av den 14 januari 1977 (48/77), ett nytt 4 mom. som följer:

12 §
Undervisnings- och övningstillstånd

1. Den som erhåller undervisningstillstånd skall inneha körkort som berättigar till framförande av bil och ha minst tre års körpraktik med fordon i den fordonsklass som undervisningen gäller samt av besiktningsstället godkända kunskaper i de ämnen som ingår i undervisningen. För meddelande av undervisning i andra skedet av förarutbildningen krävs dessutom att den som ansöker om tillstånd innehar trafiklärarkort eller har sådan kännedom om undervisningsämnena i detta skede som besiktningsstället godkänner.


3. Undervisningstillstånd utfärdas för högst nio månader och får inte förnyas utan giltigt skäl. Tillstånd får utfärdas tidigast sex månader innan eleven uppnår den minimiålder som stadgats för erhållande av körkort. Undervisningstillstånd för andra skedet av förarutbildningen får utfärdas tidigast sex månader efter att ett i 70 § 1 mom. första meningen vägtrafiklagen avsett körkort (kortvarigt körkort) har utfärdats och förutsatt att eleven har innehaft körrätt under en tid som är minst lika lång som den nämnda tiden. Körundervisning skall meddelas med ett i tillståndet angivet fordon som skall vara lämpligt för ändamålet.

4. En förutsättning för att övningstillstånd skall beviljas är att sökanden har avlagt teoriprov för förarexamen samt fått körundervisning som motsvarar ministeriets bestämmelser och på ett av besiktningsstället godkänt sätt visat att han kan manövrera en motorcykel. Tillståndet utfärdas för högst tre månader och får inte förnyas utan giltigt skäl. Tillståndet gäller det fordon som nämns i tillståndet och är giltigt inom verksamhetsområdet för besiktningsstället på sökandens boningsort, om inte polisen bestämmer annat. Vid övningskörning får passagerare eller gods inte transporteras.


12 a §
Förarundervisningen och dess mål

1. I en bilskola skall förarundervisning som motsvarar körkortets klass meddelas så att eleven genom att iaktta trafikreglerna tryggt och smidigt kan framföra ett fordon i olika trafiksituationer och trafikmiljöer. Undervisningens mål är att eleven skall kunna undvika farosituationer samt handla på rätt sätt i sådana för att förebygga olyckor eller lindra följderna av en olycka.

2. När undervisning meddelas skall en av bilregistercentralen fastställd undervisningsplan följas. Av undervisningsplanen skall framgå undervisningens mål, struktur och innehåll temavis i undervisningens olika skeden, undervisningsprinciperna samt hur undervisningen ordnas i praktiken.

3. I undervisningen skall meddelas kunskap om trafiksystemet och hur det fungerar samt om de risker som hänför sig till det samt, om övriga faktorer som inverkar på olika vägtrafikantgruppers trygghet. Eleven skall undervisas om trafikregler, vägmärken och andra föreskrifter som gäller trafiken samt om det rätta sättet att använda ett motorfordon. I den undervisning som ges för klass ABC skall även de föreskrifter som gäller yrkesmässig trafik samt bilens konstruktion och underhåll behandlas till behövliga delar.

4. Förarutbildning för körkort som berättigar till framförande av bil ges i två skeden.

12 b §
Andra skedet av förarutbildningen

1. I det andra skedet av förarundervisningen (tilläggsundervisning) fördjupas de kunskaper och färdigheter som föraren har fått under det första skedet av förarutbildningen och som han har övat sig i under den tid det kortvariga körkortet har varit i kraft samt ökas beredskapen att köra under svåra förhållanden samt att förutse och undvika de vanligaste farosituationerna i trafiken.

2. En förare kan delta i undervisningen i det andra skedet tidigast efter att sex månader har förflutit sedan det kortvariga körkortet utfärdades och förutsatt att eleven har innehaft körrätt under en tid som är minst lika lång som den nämnda tiden.

12 c §
Övningsbanor

1. Trafikministeriet beslutar vilka orter som skall ha övningsbanor för förarundervisning. Om godkännande av banor stadgas i 70 a § vägtrafiklagen.

2. Bilregistercentralen meddelar närmare föreskrifter om banornas dimensioner, konstruktion och utrustning. Besiktningsstället övervakar i enlighet med bilregistercentralens föreskrifter den förarundervisning som meddelas på banorna.

13 §
Fordonsförare vid körundervisning samt fordonets kännetecken

1. Vid körundervisning med fordon av klass B eller C anses läraren vara förare. Läraren skall sitta bredvid eleven då undervisning meddelas i trafiken.


4. Vid undervisning som i det andra skedet av förarutbildningen meddelas för erhållande av bilkörkort anses eleven vara förare. I det andra skedet av utbildningen tillämpas inte heller i övrigt vad som stadgas i denna paragraf.

14 §
Undervisningsintyg

När en elev har fått sådan förarutbildning som motsvarar körkortets klass skall föreståndaren, som ansvarar för bilskolans undervisningsverksamhet, en av honom utsedd lärare eller, då undervisning meddelas med stöd av undervisningstillstånd, den som har erhållit tillståndet utfärda ett intyg över undervisningen.

15 §
Undantag rörande inrättning, som utbildar trafiklärare, och yrkesutbildning för förare

2. I samband med yrkesutbildning för förare, som sker under yrkesutbildningsstyrelsens tillsyn, får förarundervisning meddelas utan tillstånd att hålla bilskola. Den lärare som meddelar körundervisning skall inneha trafiklärarkort och körkort som berättigar till att framföra det fordon med vilket undervisningen meddelas samt ha minst ett års erfarenhet som förare av fordon av klass D eller E med uppgiften som huvudsyssla. Körundervisning med fordon av klass C får dock meddelas även av en lärare som innehar trafiklärarkort och har minst två års erfarenhet som förare av fordon av klass C med uppgiften som huvudsyssla.

19 §
Förarexamen

1. Vid förarexamen skall det konstateras att examinanden behärskar de ämnen som ingår i förarutbildningen och kan tillämpa dessa kunskaper och handla i trafiken på ett tryggt och smidigt sätt.

2. Förarexamen omfattar teori- och körprov. Vid förarexamen för klass T avläggs körprov emellertid endast om besiktningsstället anser det vara nödvändigt.


21 §
Förutsättningar för beviljande av körkort samt undantag från kravet på tilläggsundervisning

1. En förutsättning för att körkort skall beviljas är att sökanden uppfyller de krav på ålder och hälsa som anges i 17 §.


3. I 70 § 1 mom. vägtrafiklagen avsedd undervisning i andra skedet av förarutbildningen krävs inte av den som har innehaft ett bilkörkort som har utfärdats i Finland i enlighet med de stadganden som varit i kraft före den 1 oktober 1989 eller av den som innehar ett i 36 § eller 37 § 1 eller 3 mom. avsett utländskt bilkörkort.

23 §
Utfärdande av körkort

1 a. Till ansökan om bilkörkort som motsvarar det kortvariga körkortets klass skall dock med avvikelse från 1 mom. endast fogas ett intyg över att sökanden högst sex månader tidigare har fått undervisning i andra skedet av förarutbildningen, om körkort söks senast inom sex månader från det giltighetstiden för det kortvariga körkortet gick ut.


3. Ärenden som gäller ansökan om körkort skall avgöras utan dröjsmål. Körkort skall utfärdas, om i 1, 1 a och 2 mom. nämnda handlingar och eventuella tilläggsutredningar visar att sökanden uppfyller de villkor som stadgas i 69 och 70 §§ vägtrafiklagen och ovan i 21 §. Polisen skall sända ett meddelande om avgörandet till bilregistercentralen, som sedan meddelandet har anlänt vid behov sänder en körkortsblankett till polisen.


24 §
Specialvillkor beträffande nya förare

1. Den som innehar ett kortvarigt körkort får framföra bil med en hastighet av högst 80 km/h, om inte andra stadganden förpliktar till ännu lägre hastighet. Samma hastighetsbegränsning gäller framförande av motorcykel, om föraren har innehaft körkort som berättigar till framförande av fordonet under kortare tid än ett år.


4. En hastighetsbegränsning som avses i 1 mom. gäller inte framförande av bil om personen i fråga tidigare i Finland har innehaft ett bilkörkort eller innehar ett utländskt körkort för bil vilket han har innehaft minst sex månader. Ovan nämnda hastighetsbegränsning gäller inte heller framförande av motorcykel om han på motsvarande sätt har innehaft ett sådant körkort minst ett år.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989.

Har körkort sökts innan denna förordning träder i kraft skall saken avgöras enligt de stadganden som gällde då ansökan inlämnades.

Körkort som har beviljats med stöd av tidigare stadganden skall med sina villkor och begränsningar vara i kraft den tid som nämns i dem.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.