625/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Förordning om statsandelar och statsunderstöd för museer

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 12 § lagen den 23 december 1988 om statsandelar och statsunderstöd för museer (1146/88):

Grunderna för hur vissa museer utses
1 §

Undervisningsministeriet utser på framställning av museiverket landskapsmuseer, regionala konstmuseer och riksspecialmuseer samt fastställer deras verksamhetsområden eller verksamhetsdistrikt.

2 §

Ansökan om att ett museum skall utses till landskapsmuseum, regionalt konstmuseum eller riksspecialmuseum skall lämnas till museiverket. Till ansökan skall fogas en utredning om museets förvaltning, personal och årliga driftskostnader samt om sådana omständigheter som avses i 3 eller 4 § och om annat som museiverket kräver.

3 §

Till landskapsmuseum eller regionalt konstmuseum kan utses ett museum som tar till vara, utforskar och ställer ut materiellt kultur- eller naturarv och vars verksamhetsområde omfattar ett landskap.

För att ett museum skall kunna utses till landskapsmuseum eller regionalt konstmuseum förutsätts utöver vad som stadgas i 3 § lagen om statsandelar och statsunderstöd för museer (1146/88),

1) att museet har en instruktion som innehåller bestämmelser om landskapsverksamheten,

2) att museet i sin landskapsverksamhet följer de principer som museiverket har godkänt, och

3) att det vid museet finns ett tillräckligt antal ordinarie, på museiområdet yrkeskunniga arbetstagare i huvudsyssla vilka har den behörighet som denna förordning stadgar.

4 §

Till riksspecialmuseum kan utses ett museum som inom sitt specialområde bedriver tillvaratagande, forskning och utställningsverksamhet som har betydelse för hela landet.

För att ett museum skall kunna utses till riksspecialmuseum förutsätts, utöver vad som stadgas i 3 § lagen om statsandelar och stadsunderstöd för museer,

1) att museet har en instruktion som innehåller bestämmelser om museets specialområde,

2) att de principer som museiverket har godkänt följs i museets riksomfattande verksamhet, och

3) att det vid museet finns ett tillräckligt antal ordinarie, på museiområdet yrkeskunniga arbetstagare i huvudsyssla vilka har den behörighet som denna förordning stadgar.

Landskapsmuseers, regionala konstmuseers och riksspecialmuseers uppgifter
5 §

Ett landskapsmuseum och ett regionalt konstmuseum skall utöver vad som stadgas i övrigt

1) främja och styra museiverksamheten inom sitt område,

2) ge råd till och handleda andra museer inom sitt område i museiarbetet,

3) ge utlåtanden och ta initiativ i frågor som rör det egna områdets museiväsen,

4) vid behov ordna kurser och konferenser för föreståndare för andra museer inom sitt område,

5) se till att ett sådant centralregister förs och att sådana centralarkiv finns som gäller det egna områdets museiverksamhet, samt

6) sörja för de statliga uppgifter inom museiområdet som kan anses vara rimliga och om vilka särskilt har avtalats med museiverket.

6 §

Ett riksspecialmuseum skall utöver vad som stadgas i övrigt

1) ge råd till och handleda andra museer i frågor som rör dess område,

2) vid behov sörja för samarbetet mellan de museer som representerar samma specialområde,

3) ge utlåtanden och ta initiativ i frågor som rör det egna specialområdet,

4) se till att riksomfattande register förs över det egna specialområdets museisamlingar samt

5) dra försorg om de statliga uppgifter inom museiområdet som kan anses vara rimliga och om vilka särskilt har avtalats med museiverket.

Den yrkeskunniga personalen
7 §

De tjänster och befattningar som kräver yrkeskunnighet på museiområdet vid ett museum som får statsandel anges nedan. Behörighetsvillkoren är

1) för museichef och motsvarande: för tjänsten eller befattningen lämplig högskoleexamen och minst två års arbetserfarenhet på museiområdet,

2) för amanuens, forskare och motsvarande: för tjänsten eller befattningen lämplig högskoleexamen,

3) för konservator, fotograf, utställningsplanerare, bibliotekarie och arkivarie eller motsvarande: för tjänsten eller befattningen lämplig examen på högskole- eller institutnivå eller på något annat sätt förvärvad tillräcklig kompetens inom museiområdet.

Godkännande av ett museum som berättigar till statsandel
8 §

Undervisningsministeriet godkänner på framställning av museiverket sådana andra museer som avses i 4 § 2 mom. lagen om statsandelar och statsunderstöd för museer som berättigade till statsandel.

Ansökan om att museet skall godkännas som berättigat till statsandel lämnas till museiverket. Till ansökan skall bifogas en utredning om museets förvaltning, personal och årliga driftskostnader samt annat som museiverket förutsätter.

Sökande och beviljande av statsandel och statsunderstöd samt tillsyn över användningen
9 §

De driftskostnader för vilka statsandel beviljas räknas ut genom att det driftsutgiftsbelopp som avses i 5 § 2 mom. lagen om statsandelar och statsunderstöd för museer multipliceras med antalet på museiområdet yrkeskunniga anställda vid museet.

När det i 5 § 2 mom. lagen om statsandelar och statsunderstöd för museer nämnda beloppet av driftsutgifterna för det följande året fastställs, görs detta så att det belopp som har fastställts för året före det löpande höjs på basis av en kalkyl över ändringen i kostnadsnivån för museiväsendets löne- och prisfaktorer under det löpande och följande året.

10 §

Ansökan av ett museum, som avses i 7 § lagen om statsandelar och statsunderstöd för museer, om statsunderstöd enligt prövning skall göras hos undervisningsministeriet och av något annat museum hos museiverket före utgången av oktober det år för vilket understöd begärs. Till ansökan skall fogas en utredning om att sökanden uppfyller de allmänna villkoren för statsunderstöd enligt lagens 3 §, likaså en detaljerad redogörelse för det ändamål för vilket understödet söks samt de uppgifter som museiverket förutsätter.

Ett museum som fått statsunderstöd skall före utgången av april året efter det då understödet beviljades till museiverket lämna en redogörelse för användningen av statsunderstödet på det sätt som museiverket föreskriver.

11 §

Närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av undervisningsministeriet.

12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1989.

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.