618/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Förordning om ändring av förordningen om statens frökontrollanstalts kontrollavgifter

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i förordningen den 28 juni 1985 om statens frökontrollanstalts kontrollavgifter (514/85) 2 § 1 och 2 mom., 3 §, 4 § 4 mom., 5 § 4 mom. och 6 §, sådana de lyder i förordning av den 15 juli 1988 (659/88), som följer:

2 §

Avgifterna för renhets- och grobarhetskontroll av frövaruprov i laboratorium är:

Renhet mk
Säd och ärter samt Beta- och Brassicaåkerväxter 78,-
Vallbaljväxter, timotej och ven 145,-
Övriga vallgräsarter 291,-
Oljevara 114,-
Frön av andra odlingsväxter st/kg 127,-
Grobarhet mk
Säd och ärter 117,-
Säd, betad 121,-
Säd, obetad och betad 203,-
Beta- och Brassicaåkerväxter 133,-
Vallbaljväxter och timotej 109,-
Övriga vallgräsarter 157,-
Köks- och prydnadsväxter 115,-
Säd enligt tetrazoliummetoden 503,-

Avgifterna för annan laboratoriekontroll är:

mk
Skjutkraft 118,-
Äkthet, säd och ärter 132,-
Äkthet, potatis 212,-
1 000 fröns vikt 55,-
Vattenhalt 86,-
Skalade frön 67,-
Strimsjuka hos korn 132,-
Bestämning av naketsot enligt embryometod 208,-
Hektolitervikt 63,-
Bestämning av flyghavre 101,-
Sjukdomar och skador hos potatisknölar 125,-
Sorteringsgraden hos potatis 91,-
Virustest hos potatis (X, S och Y), potatisblad 361,-
Virustest hos potatis (Y), potatisknölar 393,-

3 §

Avgifterna för kontroll som utförs i form av provodling på fält är:

mk
Säd och ärter 1 005,-
Vall-, olje- och köksväxter 433,-
Potatis, utan virustest 309,-
Potatis, jämte virustest 673,-
4 §

För intyg över kontroll av odlingen och för lagerkontrollbevis uppbärs 55 mark.

5 §

För varje provtagningsbevis, garantibevis eller plomb som fästs vid varan uppbärs förnödenhetens anskaffningspris ökat med beloppet av de i 8 § 3 punkten avsedda indirekta kostnaderna. För provtagningsbevis och garantibevis uppbärs dock minst 63 mark per parti.

6 §

Övriga avgifter uppbärs som följer:

mk
Kontroll av fröblandningsdeklaration 100,-
Internationellt kontrollbevis 82,-
Skriftlig eller på annat sätt lämnad förhandsuppgift av kontrollbevis 15,-
Granskning av godkännande av internationellt bevis 155,-

Denna förordning träder i kraft den 5 juli 1989. Tidigare stadganden tillämpas likväl på avgifter som uppbärs för kontroller av prov, vilka före sagda tidpunkt tillställts statens frökontrollanstalt.

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.