615/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Lag om ändring av 2 och 3 §§ lagen om avdrag för energiinvesteringar vid omsättningsbeskattningen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 1 mom. 4 punkten och 3 § 2 och 3 mom. lagen den 11 juli 1986 om avdrag för energiinvesteringar vid omsättningsbeskattningen (547/86) som följer:

2 §

Den skattskyldige får avdra 75 procent av inköpspriset för följande nya byggnader eller bestående konstruktioner (byggnadsinvestering), vilka han använder i rörelse som avses i lagen angående omsättningsskatt (532/63):


4) elproducerande kraftverk i vilket den sammanlagda märkeffekten av de generatorer som skall byggas samtidigt är minst 250 megawatt eller annat elproducerande kraftverk som är avsett att drivas främst med bränsle som nämns i 3 § 1 mom. b-punkten lagen angående omsättningsskatt samt


3 §

Rätt att göra avdrag för byggnadsinvestering som avses i 2 § 1 mom. 3 och 4 punkten, därtill hörande i 5 punkten nämnd byggnad eller bestående konstruktion samt för härtill anslutna maskin- och anläggningsinvesteringar förutsätter att den skattskyldige för länsskatteverket lägger fram handels- och industriministeriets utlåtande om att investeringen är sådan som avses i 2 §.

På begäran av länsskatteverket eller den skattskyldige skall handels- och industriministeriet även avge utlåtande om investeringens användningssyfte har förändrats.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Stadgandet i 2 § 1 mom. 4 punkten tillämpas på byggnadsinvesteringar, om byggandet har påbörjats den dag då denna lag träder i kraft eller därefter. Om byggnadsinvesteringen blir färdig senare än den 31 december 1995, får från dess i enlighet med denna lag avdragbara inköpspris inte dras av den del som enligt vad som stadgas om omsättningsskatt skulle få dras av när försäljningens beskattningsvärde beräknas för tiden efter nämnda dag.

Stadgandena i 2 § 3 mom. lagen om avdrag för energiinvesteringar vid omsättningsbeskattningen (1112/88) tillämpas på maskiner och anordningar vilka hänför sig till ovan i 2 mom. nämnda byggnadsinvesteringar och vilka har levererats ellet utlämnats från tullkontroll till en skattskyldig som har rätt att göra avdrag, eller vilka han har tagit i bruk för något annat ändamål än försäljning den dag då denna lag träder i kraft eller därefter, samt på sådana arbetsprestationer som hänför sig till ovan nämnda maskiner och anordningar och som har inletts den dag då denna lag träder i kraft eller därefter. Om leveransen av maskinen eller anordningen eller nämnda arbete inte har slutförts den 31 december 1995, tillämpas denna lag endast på de varor som har levererats till installationsplatsen och på den del av arbetet som har utförts senast nämnda dag.

Regeringens proposition 49/89
Statsutsk. bet. 22/89
Stora utsk. bet. 69/89

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.