603/1989

Utfärdat i Helsingfors den 22 juni 1989

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetsprissättning på spannmål

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 5 § lagen den 28 juli 1978 om spannmålshandeln (580/78) beslutat fastställa följande direktiv, vilka skall iakttas vid kvalitetsprissättning på spannmål:

1 kap.

Vete och råg

1 §

Försäljningsdugligt vete och försäljningsduglig råg skall vara friska och mogna samt normala till lukt, färg och utseende i övrigt. De får organoleptiskt bedömt inte vara mögliga, unkna eller behäftade med stinksot samt skall vara fria från larver, exkrementer och betade korn.

Vete och råg är inte försäljningsdugliga, då

fukthalten överstiger 35,0 %,

vetets hektolitervikt understiger 60,0 kg och rågens 54,0 kg, eller i rågen finns över 0,3 % mjöldrygor.

2 §

Vete och råg prissätts till grundpris, då

fukthalten är 15,0 %

falltalet är 165-179 för vete och 85-89 för råg

proteinhalten är 12,0-12,9 % för vete

i dem ingår 0,5-1,0 % avfall

i dem ingår 1,0-2,0 % avfallskorn

vetets hektolitervikt är 78,0 kg och rågens 65,0 kg eller mera.

Med kvalitetsprissättnings grundpris för vete och råg, på vilket pris i detta beslut sagda priskorrigeringar verkställs, avses det riktpris som enligt vad som överenskommits i lantbruksinkomstavtalet skall tillämpas under ettvart skördeår.

3 §

Avviker spannmålens fukthalt från 15,0 %, minskas vikten med 0,13 % för varje enhet om 0,1 %, varmed fukthalten överstiger 15,0 %, och ökas vikten med 0,13 % för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten understiger 15,0 %, dock högst med 4,0 %.

Priset på vete och råg sänks, då fukthalten överstiger 15,0 %, som följer:

med 0,767 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 15,0 %,

med 3,835 p/kg + 0,192 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 15,5 %,

med 6,715 p/kg + 0,107 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 17,0 %,

med 15,275 p/kg + 0,061 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 25,0 %.

Priset på vete och råg höjs med 0,114 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten understiger 15,0 procent, dock högst med 1,71 p/kg.

Är vetets eller rågens fukthalt mellan 14 och 16 % och partiet torkas på nytt, debiteras 5 p/kg för torkningen. I så fall varken sänks eller höjs priset på spannmålspartiet på ovan nämnt sätt. Den som sålt partiet skall underrättas om torkningen.

4 §

Med beaktande av falltalet justeras priset på vete och råg som följer:

Falltal Vete Prisjustering %
≥255 + 4,0
240-254 + 3,5
225-239 + 3,2
210-224 + 3,0
195-209 + 2,0
180-194 + 1,0
165-179 ± 0,0
150-164 - 1,0
135-149 - 2,0
120-134 - 3,0
105-119 - 8,0
85-104 -10,0
85 -23,0

Är falltalet för vete under 85, sänks grundpriset med 23,0 %, varefter spannmålspartiet prissätts enbart på basen av fukthalten, mängden av avfall och hektolitervikten.

Falltal Råg Prisjustering %
150 och högre + 4,5
140-149 + 4,0
130-139 + 3,5
120-129 + 3,0
110-119 + 2,5
105-109 + 2,2
100-104 + 1,8
95- 99 + 1,3
90- 94 + 0,7
85- 89 ± 0,0
80- 84 - 0,6
75- 79 - 0,9
70- 74 - 1,7
67- 69 - 2,5
64- 66 - 3,5
under 64 -23,0

Är falltalet för råg under 64, sänks grundpriset med 23,0 %, varefter spannmålspartiet prissätts enbart på basen av fukthalten, mängden av avfall och hektolitervikten.

5 §

Med beaktande av proteinhalten ändras priset på vete som följer:

Proteinhalten Vete Prisjustering %
≥14,0 +6,0
13,0-13,9 +3,0
12,0-12,9 ±0,0
11,0-11,9 -3,0
11,0 -5,0

Vetet prissätts enligt proteinhalten endast om falltalet är minst 120 och hektolitervikten minst 72,0 kg.

6 §

Med beaktande av halten av orenligheter justeras priset på vete och råg som följer:

Avfall

Priset höjs med 0,12 % för varje enhet om 0,1 % varmed mängden av avfall understiger 0,5 %.

Priset sänks med 0,12 % för varje enhet om 0,1 % varmed mängden av avfall överstiger 1,0 %.

Avfallskorn

Priset höjs med 0,06 % för varje enhet om 0,1 % varmed avfallskornens mängd understiger 1,0 %.

Priset på vete sänks

med 0,03 % för varje enhet om 1 % varmed avfallskornens mängd överstiger 2,0 %, eller

med 0,06 % för varje enhet om 0,1 % varmed avfallskornens mängd överstiger 2,0 %, då mängden av främmande sädesslag är 3,0-5,0 % eller mängden av gröna korn 5,0-8,0 %, eller

med 0,12 % för varje enhet om 0,1 % varmed avfallskornens mängd överstiger 2,0 %, då mängden av främmande sädesslag överstiger 5,0 % eller då mängden av gröna korn i vetet överstiger 8,0 %,

Priset på råg sänks

med 0,06 % för varje enhet om 0,1 % varmed avfallskornens mängd överstiger 2,0 %, eller

med 0,12 % för varje enhet om 0,1 % varmed avfallskornens mängd överstiger 2,0 %, då mängden av främmande sädesslag överstiger 3,0 %.

Görs inte i fråga om vete på basen av falltalet eller hektolitervikten en prissänkning om 23,0 %, får den prissänkning som företas enligt avfallskornen eller enligt samverkan av falltalet, proteinhalten, hektolitervikten och avfallskornen vara högst 23,0 %, varefter spannmålspartiet prissätts endast på basen av fukthalten och mängden av avfall.

Föranleder falltalet eller hektolitervikten en prissänkning om 23,0 % beaktas inte avfallskornens verkan på priset, utan prissättningen görs på basen av fukthalten, hektolitervikten och mängden av avfall.

7 §

På basen av hektolitervikten justeras priset på vete och råg som följer:

Priset på vete höjs

med 0,06 % för varje 0,1 kg varmed hektolitervikten överstiger 78,0 kg, dock högst med 1,8 %.

Priset på vete sänks

med 0,06 % för varje 0,1 kg varmed hektolitervikten understiger 78,0 kg intill en underskridning med 2,0 kg och därefter med 0,09 % för varje understigande 0,1 kg intill en hektolitervikt av 72,0 kg.

Understiger vetets hektolitervikt 72,0 kg, sänks grundpriset med 23,0 %, varefter spannmålspartiet prissätts enbart på basen av fukthalten, mängden av avfall och hektolitervikten så, att priset sänks med 0,03 % för varje 0,1 kg varmed hektolitervikten understiger 72,0 kg intill en hektolitervikt av 60,0 kg.

Föranleder falltalet en prissänkning om 23,0 %, görs prissättningen enbart på basen av fukthalten och mängden av avfall samt hektolitervikten endast så, att priset sänks med 0,03 % för varje 0,1 kg varmed hektolitervikten understiger 72,0 kg intill en hektolitervikt av 60,0 kg.

Understiger rågens hektolitervikt 65,0 kg, sänks grundpriset med 23,0 %, varefter spannmålspartiet prissätts enbart på basen av fukthalten, mängden av avfall och hektolitervikten så, att priset sänks med 0,03 % för varje 0,1 kg varmed hektolitervikten understiger 65,0 kg intill en hektolitervikt av 54,0 kg.

Det vid bestämmandet av hektolitervikten fastställda hektoliterviktsvärdet för råg och vete ökas beroende på fukthalten med 0,2 kg för varje påbörjad enhet om 0,3 % varmed fukthalten överstiger 15,0 %, dock högst med 13,4 kg.

Är vetets gluten outvecklat eller skadat, sänks grundpriset med 23,0 % varefter vetepartiet prissätts enbart på basen av fukthalten, mängden av avfall och hektolitervikten.

Har rågen skadats på grund av hög värme, sänks grundpriset med 23,0 %, varefter rågpartiet prissätts enbart på basen av fukthalten, mängden av avfall och hektolitervikten.

2 kap.

Korn och havre

8 §

Försäljningsdugligt korn och försäljningsduglig havre skall vara friska, mogna och normala till lukt, färg och utseende i övrigt. De får organoleptiskt bedömt inte vara mögliga, unkna eller behäftade med stinksot samt skall vara fria från larver, exkrementer och betade korn.

Korn och havre är inte försäljningsdugliga, då

fukthalten överstiger 35,0 %,

kornets hektolitervikt understiger 51,0 kg och havrens 42,0 kg.

9 §

Korn och havre prissätts till grundpris, då

fukthalten är 15,0 %,

mängden av avfall i dem är 2,0 % eller mindre,

kornets hektolitervikt är 62,0 kg och havrens 54,0 kg.

Med kvalitetsprissättnings grundpris för korn och havre, på vilket pris i detta beslut nämnda priskorrigeringar verkställs, avses det för varje skördeår i lantbruksinkomstavtalet till efterrättelse överenskomna riktpriset.

10 §

Avviker spannmålens fukthalt från 15,0 %, minskas vikten med 0,13 % för varje enhet om 0,1 %, varmed fukthalten överstiger 15,0 %, och höjs vikten med 0,13 % för varje enhet om 0,1 %, varmed fukthalten understiger 15,0 %, dock högst med 4,0 %.

Priset på korn och havre sänks, då fukthalten överstiger 15,0 %, som följer:

med 0,767 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 15,0 %,

med 3,835 p/kg + 0,192 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 15,5 %,

med 6,715 p/kg + 0,107 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 17,0 %,

med 15,275 p/kg + 0,061 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 25,0 %.

Priset på korn och havre höjs med 0,114 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten understiger 15,0 %, dock högst med 1,71 p/kg.

Är kornets eller havrens fukthalt mellan 14 och 16 % och partiet torkas på nytt, debiteras 5 p/kg för torkningen. I så fall varken sänks eller höjs priset på spannmålspartiet på ovan nämnt sätt. Den som sålt partiet skall underrättas om torkningen.

11 §

Med beaktande av halten av orenligheter justeras priset på korn och havre som följer:

Priset sänks

med 0,12 % för varje enhet om 0,1 % varmed mängden av avfall överstiger 2,0 %.

12 §

På basen av hektolitervikten justeras priset på korn och havre som följer:

Priset höjs

för korn med 0,03 % och för havre med 0,05 % för varje 0,1 kg av hektolitervikten, dock för korn högst med 1,8 % och för havre högst med 2,0 % för den del av hektolitervikten som överstiger den i 8 § nämnda hektolitervikten.

Priset sänks

för korn med 0,03 % för varje 0,1 kg varmed hektolitervikten understiger 62,0 kg intill en hektolitervikt av 55,0 kg och därefter med 0,05 % för varje 0,1 kg intill en hektolitervikt av 51,0 kg,

för havre med 0,05 % för varje 0,1 kg varmed hektolitervikten understiger 54,0 kg intill en hektolitervikt av 48,0 kg och därefter med 0,07 % för varje 0,1 kg intill en hektolitervikt av 42,0 kg.

Hektoliterviktsvärdet för korn och havre ökas beroende på fukthalten med 0,1 kg för varje påbörjad enhet om 0,3 % varmed fukthalten överstiger 15,0 %, dock högst med 6,7 kg.

3 kap.

Maltkorn

13 §

Försäljningsdugligt maltkorn skall vara sortrent, moget skördat och försiktigt tröskat. Det skall vara fritt från mögel och från främmande lukt samt friskt till utseende och smak.

Maltkorn anses inte försäljningsdugligt, då

dess grobarhet understiger 92 %,

proteinhalten hos tvåradigt korn överstiger 12,5 %,

sortering I + II understiger 85 %,

avfallen (sortering IV) överstiger 5 %,

sortrenheten understiger 95 %.

14 §

Maltkorn prissätts till grundpris, då

fukthalten är 15,0 %,

dess grobarhet är 92-96 %,

proteinhalten hos tvåradigt maltkorn är 11,5-12,5 %, och hos mångradigt maltkorn 12,5 % eller mindre,

däri ingår sortering I + II till 90 % eller mera,

däri ingår sortering IV till 1,0 % eller mindre.

Med kvalitetsprissättnings grundpris för maltkorn, på vilket pris i detta beslut angivna priskorrigeringar verkställs, avses maltkornets pris under tiden 11-20 december.

15 §

Avviker maltkornets fukthalt från 15,0 %, minskas vikten med 0,13 % för varje enhet om 0,1 %, varmed fukthalten överstiger 15,0 % och ökas med 0,13 % för varje enhet om 0,1 %, varmed fukthalten understiger 15,0 %, dock högst med 4,0 %.

Priset på maltkorn sänks, då fukthalten överstiger 15,0 %, som följer:

med 0,767 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 15,0 %,

med 3,835 p/kg + 0,192 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 15,5 %,

med 6,715 p/kg + 0,107 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 17,0 %,

med 15,275 p/kg + 0,061 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 25,0 %.

Priset på maltkorn höjs med 0,114 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten understiger 15,0 %, dock högst med 1,71 p/kg.

16 §

På grundval av grobarheten justeras priset på maltkorn som följer:

Priset ökas

med 1 % då grobarheten är 97 % eller högre.

17 §

På grundval av proteinhalten justeras priset på maltkorn som följer:

Priset på tvåradigt maltkorn ökas

med 2,00 mk per 100 kg, då proteinhalten understiger 11,5 %.

Mottar mälteri maltkorn, vars proteinhalt understiger gränsen för försäljningsduglighet, sänks priset

med 2,00 mk per 100 kg, då proteinhalten är 12,6-13,0 %.

Priset på mångradigt maltkorn ökas

med 2,00 mk per 100 kg, då proteinhalten överstiger 12,5 %.

18 §

På grundval av sorteringen justeras priset på maltkorn som följer:

Priset sänks

med 0,25 % för varje påbörjad procentenhet varmed mängden av sortering I + II understiger 90 % och

med 0,6 % för varje påbörjad procentenhet varmed mängden av avfall överstiger 1,0 %.

4 kap.

Matärter

19 §

Försäljningsdugliga matärter skall vara friska och mogna samt till färg, utseende i övrigt och till lukt och smak dugliga till matärter.

Ärter som odlats i samodlad spannmål får marknadsföras tillsammans med den samodlade spannmålen, varvid spannmålen prissätts för sig.

Matärter är inte försäljningsdugliga, då

fukthalten är över 30,0 % eller hos torkade ärter under 10,0 %,

i dem ingår över 5,0 % avfall eller avfallsärter och avfall i ärter sammanlagt till 30,0 %,

mindre än 90 % av ärterna mognar vid kokning i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets anvisningar för kokningsprov.

20 §

Matärter prissätts till grundpris, då

fukthalten är 15,0 %,

i dem ingår 2,0 % avfall,

i dem ingår 4,0 % avfallsärter.

Med kvalitetsprissättningsgrundpris för matärter, på vilket i detta beslut sagda priskorrigeringar verkställs, avses det pris som enligt vad som överenskommits i lantbruksinkomstavtalet skall tillämpas under ettvart skördeår. Har inget grundpris blivit överenskommet, anses det grundpris som överenskommits vid ifrågavarande köp utgöra grundpriset.

21 §

Avviker matärternas fukthalt från 15,0 %,

minskas vikten med 0,13 % för varje enhet om 0,1 %, varmed fukthalten överstiger 15,0 %, och

ökas vikten med 0,13 % för varje enhet om 0,1 %, varmed fukthalten understiger 15,0 %, dock med högst 4,0 %.

Priset på matärter sänks, då fukthalten överstiger 15,0 %, som följer:

med 0,767 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 15,0 %,

med 3,835 p/kg+0,192 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 15,5 %.

med 6,715 p/kg+0,107 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 17,0 %,

med 15,275 p/kg+0,061 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 25,0 %.

Priset på matärter höjs med 0,114 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten understiger 15,0 %, dock högst med 1,71 p/kg.

22 §

På grundval av mängden av avfallsärter och avfall i ärter samt avfall beräknas prishöjningarna och -sänkningarna för matärter såsom följer:

Priset på ärter höjs

med 0,24 % för varje enhet om 0,1 % varmed mängden av avfall understiger 2,0 %,

med 0,15 % för varje enhet om 0,1 % varmed mängden av avfallsärter understiger 4,0 %.

Priset på ärter sänks

med 0,24 % för varje enhet om 0,1 % varmed mängden av avfall överstiger 2,0 %,

med 0,15 % för varje enhet om 0,1 % varmed mängden av avfallsärter överstiger 4,0 %.

5 kap.

Foderärter

23 §

Försäljningsdugliga foderärter skall vara friska och sådana, att de motsvarar de krav som ställs på foderråvara. I försäljningsdugliga foderärter får inte ingå mera tannin eller andra vid utfodring av husdjur skadliga ämnen än vad som i allmänhet ingår i matärtssorter.

Foderärter är inte försäljningsdugliga, då

fukthalten är över 30,0 % eller hos torkade ärter under 10,0 %, eller

i dem ingår över 5,0 % avfall.

24 §

Foderärter prissätts till grundpris, då

fukthalten är 15,0 %, samt

mängden av avfall i dem är 2,0 % eller mindre.

Med kvalitetsprissättnings grundpris för foderärter, på vilket i detta beslut nämnda priskorrigeringar görs, avses det pris som enligt vad som överenskommits i lantbruksinkomstavtalet skall tillämpas under vart och ett skördeår. Har intet grundpris fastställts, anses det grundpris som har överenskommits vid ifrågavarande köp utgöra grundpriset.

Avser köpet foderärter, som har odlats i samodlad spannmål, och överstiger den spannmålsmängd som ingår däri 2,0 %, prissätts den särskilt för sig såsom foderspannmål.

25 §

Avviker foderärters fukthalt från 15,0 %,

minskas vikten med 0,13 % för varje enhet om 0,1 %, varmed fukthalten överstiger 15,0 % och

ökas vikten med 0,13 % för varje enhet om 0,1 %, varmed fukthalten understiger 15,0 %, dock högst med 4,0 %.

Priset på foderärter sänks, då fukthalten överstiger 15,0 %, som följer:

med 0,767 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 15,0 %,

med 3,835 p/kg+0,192 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 15,5 %,

med 6,715 p/kg+0,107 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 17,0 %,

med 15,275 p/kg+0,061 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 25,0 %.

Priset på foderärter höjs med 0,114 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten understiger 15,0 %, dock högst med 1,71 p/kg.

26 §

På grundval av den mängd avfall som partiet med foderärter innehåller, justeras priset som följer:

Priset sänks

med 0,12 % för varje enhet om 0,1 %, varmed mängden av avfall överstiger 2,0 %.

6 kap.

Oljeväxter

27 §

Försäljningsduglig raps och ryps skall vara skördad mogen, försiktigt tröskad och torkad. Den skall vara fri från mögel och främmande lukt samt till smak och färg frisk.

28 §

Oljeväxtfrön prissätts till grundpris, då

fukthalten är 9,0 %,

i den ingår 2,0 % avfall,

klorofyllhalten av oljan som framställts av frön är 30-40 mg/kg.

Med kvalitetsprissättnings grundpris för oljeväxter, på vilket pris i detta beslut sagda priskorrigeringar verkställs, avses det pris som fastställts med stöd av 2 § lagen om främjande av inhemsk oljeväxtproduktion.

29 §

Avviker oljeväxtfrönas fukthalt från 9,0 %, minskas vikten med 0,13 % för varje enhet om 0,1 %, varmed fukthalten överstiger 9,0 %, och ökas vikten med 0,13 % för varje enhet om 0,1 %, varmed fukthalten understiger 9,0 %, dock högst med 2,6 %.

Priset på oljeväxter sänks, då fukthalten överstiger 9,0 %, som följer:

med 0,767 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 9,0 %,

med 3,835 p/kg+0,192 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 9,5 %,

med 6,715 p/kg+0,107 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 11,0 %,

med 15,275 p/kg+0,061 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten överstiger 19,0 %.

Priset på oljeväxter höjs med 0,114 p/kg för varje enhet om 0,1 % varmed fukthalten understiger 9,0 %, dock högst med 1,14 p/kg.

30 §

På grundval av mängden avfall justeras priset på oljeväxtfrön som följer:

Priset sänks

med 0,10 % för varje enhet om 0,1 % varmed mängden avfall överstiger 2,0 %.

Priset höjs

med 0,14 % för varje enhet om 0,1 % varmed mängden avfall understiger 2,0 %.

31 §

På grundval av klorofyllhalten i av fröna framställd olja justeras priset som följer:

Priset sänks

med 0,136 % för varje milligram, varmed klorofyllhalten överstiger 40 mg/kg, intill 150 mg och därefter ytterligare med 0,1 % för varje milligram, varmed klorofyllhalten överstiger 150 mg/kg, intill 200 mg.

Priset höjs

med 0,067 % för varje milligram, varmed klorofyllhalten understiger 30 mg/kg.

32 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1989 och genom det upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 24 juli 1985 om kvalitetsprissättning på spannmål (693/85) jämte däri senare gjorda ändringar.

Helsingfors den 22 juni 1989

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Byråchef
Olli Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.