601/1989

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 1989

Statsrådets beslut om anordnande av skjuts för arbetstagare i nattarbete

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 25 § 2 mom. arbetstidslagen av den 2 augusti 1946, 18 § 2 mom. lagen den 26 maj 1978 om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor och 32 § 2 mom. lagen den 12 maj 1989 om arbetstiden inom lantbruket (407/89), av dessa lagrum 25 § 2 mom. arbetstidslagen sådant det lyder i lag av den 29 december 1988 (1351/88) och 18 § 2 mom. lagen om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor sådant det lyder i lag av den 29 december 1988 (1352/88), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på arbetstagare som utför nattarbete som avses i arbetstidslagen (604/46), lagen om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor (400/78) och lagen om arbetstiden inom lantbruket (407/89).

2 §
Skyldighet att anordna skjuts

När en arbetstagares arbetsresa, med beaktande av de sedvanliga arbetsresorna på orten, förutsätter transport men inget allmänt samfärdsmedel med en tillfredsställande rutt och tidtabell står till arbetstagarens förfogande då nattskiftet börjar eller slutar, och arbetstagaren inte heller har möjlighet att använda eget fortskaffningsmedel, till exempel bil, skall arbetsgivaren anordna skjuts för honom.

Arbetsgivaren kan av arbetstagaren för skjutsen bära upp en ersättning som motsvarar avgiften för begagnande av allmänt samfärdsmedel.

Innan arbetsgivaren fattar beslut om anordnande av skjuts enligt 1 mom. till och från arbetsplatsen skall förhandlingar föras mellan arbetsgivaren och personalen.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1989.

Helsingfors den 21 juni 1989

Arbetsminister
Matti Puhakka

Yngre regeringssekreterare
Pekka Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.