1257/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1, 2 och 18 §§ lagen den 15 september 1972 om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (666/72) som följer:

1 §

Ett vittne som på kallelse av åklagaren eller förundersökningsmyndigheten eller i något annat mål än tvistemål på förordnande av domstolen inställt sig vid domstol, har rätt att av statens medel få skälig ersättning för nödvändiga kostnader för resa och uppehälle samt för ekonomisk förlust.

2 §

Domstolen kan bestämma att i brottmål som åklagaren driver skall betalas ersättning av statens medel enligt de grunder som stadgas i denna lag även till vittne som åberopats av någon annan part, om bevisningen behövts för att utreda saken. Domstolen kan likaså förordna att ersättning skall betalas till ett vittne som har åberopats av en misstänkt eller en målsägande i ett tvångsmedelsärende. Har en part redan betalt ersättning till vittnet, skall domstolen bestämma att motsvarande ersättning skall betalas till parten av statens medel. Ersättningen får dock inte överstiga beloppet av den ersättning som enligt denna lag skall betalas till vittnet.

18 §

Ersättningar som har betalts till ett vittne i ett tvångsmedelsärende eller vid en handläggning som nämns i 28 § 2 mom. förundersökningslagen stannar på staten. Också ersättning som har betalts i ett ärende som gäller utlämning för brott stannar på staten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 186/88
Lagutsk. bet. 14/88
Stora utsk. bet. 217/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.