1123/1988

Given i Helsingfors den 23 december 1988

Förordning om ändring av förordningen om arbetskraftsattachéer

På föredragning av arbetskraftsministern ändras 1 och 3-8 §§ förordningen den 25 februari 1977 om arbetskraftsattachéer (209/77) som följer:

1 §

För att följa arbetsmarknaden utomlands och för att bevaka den finländska arbetskraftens intressen på den utländska arbetsmarknaden kan vid arbetskraftsministeriet finnas arbetskraftsattachéer i tjänste- och arbetsavtalsförhållande.

Arbetskraftsattachéerna kan biträdas av sektorsekreterare, byråsekreterare och kanslister i tjänsteförhållande samt av personal i arbetsavtalsförhållande.

3 §

Arbetskraftsattachéerna, sektorsekreterarna, byråsekreterarna och kanslisterna skall vara finska medborgare. De personer i arbetsavtalsförhållande som avlönats för att biträda dem kan vara medborgare i något annat land än Finland.

4 §

Om lön och ortstillägg till arbetskraftsattachéerna, sektorsekreterarna, byråsekreterarna och kanslisterna under den tid de är stationerade utomlands gäller i tillämpliga delar vad som stadgas eller genom tjänstekollektivavtal överenskommits om avlöning till tjänstemännen inom utrikesrepresentationen.

Om arbetstid, semester och tjänstledighet för de ovan nämnda tjänstemännen under den tid de är stationerade utomlands gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i förordningen om utrikesförvaltningen (1069/86) eller vad som överenskommits genom tjänstekollektivavtal. Angående utrustningsersättning, ersättning för installeringskostnader, bostadsersättning, utbildningsersättning, representationsersättning och ersättning för speciella kostnader gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i förordningen om avlöning, ortstillägg och särskilda ersättningar till tjänstemän inom utrikesrepresentationen (696/88). Om ersättning för kostnader för flyttning och semesterresor till hemlandet gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i förordningen om tjänstemän inom utrikesrepresentationen tillkommande ersättning för kostnader för flyttning och för semesterresa till hemlandet (478/76).

Arbetskraftsministeriet avgör för arbetskraftsattachéernas, sektorsekreterarnas, byråsekreterarnas och kanslisternas vidkommande de ärenden som enligt de ovan nämnda förordningarna skall avgöras av utrikesministeriet.

5 §

Då en arbetskraftsattaché, sektorsekreterare, byråsekreterare eller kanslist tjänstgör vid en finsk diplomatisk beskickning, vid en särskild delegation eller vid ett konsulat som leds av en utsänd konsul, skall respektive chef ges tillfälle att avge utlåtande i frågor som gäller arbetskraftsattachéns, sektorsekreterarens, byråsekreterarens och kanslistens semester, tjänstledighet och tjänsteresor.

6 §

Behörighetsvillkor för tjänsten eller uppgiften som arbetskraftsattaché är högskoleexamen eller sådan genom tidigare verksamhet ådaglagd skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång samt förtrogenhet med arbetskraftsfrågor och sådan språkkunskap som krävs för att sköta tjänsten.

7 §

Arbetskraftsattachéerna, sektorsekreterarna, byråsekreterarna och kanslisterna skall då de tillträder sin tjänst eller sin uppgift utan dröjsmål skriftligen försäkra att de inte utan behörigt tillstånd för utomstående eller för andra i arbetskraftsministeriets eller utrikesförvaltningens tjänst röjer någon sådan omständighet som gäller arbetskraftsministeriet eller utrikesministeriet eller hänför sig till dessas verksamhetsområde och som antingen är betecknad som hemlig eller som till sin natur är hemlig eller som annars inte är avsedd för offentligheten eller för utomstående. Denna tystnadsplikt gäller även då personen i fråga har avgått från arbetskraftsministeriets tjänst.

8 §

Arbetskraftsministeriet fastställer en arbetsordning för arbetskraftsattachéerna och för de sektorsekreterare, byråsekreterare och kanslister som biträder dem samt ger dem de anvisningar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter och bestämmer, efter att ha hört utrikesministeriet, deras stationeringsorter och verksamhetsområden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 23 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.