867/1988

Utfärdat i Helsingfors den 13 oktober 1988

Statsrådets beslut om grunderna för statens affärsverks pensionsavgifter

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 25 § lagen den 10 juli 1987 om statens affärsverk (627/87) beslutat:

1 §

När den pensionsavgift som avses i 25 § lagen om statens affärsverk (627/87) fastställs och uppbärs skall detta beslut iakttas. Med pensionsavgiften bekostas pensionsskyddet för affärsverkens personal och anhöriga till de anställda enligt lagen om statens pensioner (280/66) och lagen om statens familjepensioner (774/68).

2 §

Statskontoret fastställer årligen för varje affärsverk pensionsavgifterna med iakttagande av försäkringsmatematiska beräkningsprinciper för full fondering.

Affärsverkens pensionsavgift fastställs i procent av det lönebelopp som betalas till personalen. Till lönebeloppet hänförs dock inte löner för vilka affärsverket skall betala försäkringsavgift enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62).

De särskilda grunder i fråga om dödlighet, nativitet, giftermålsfrekvens och antaganden om familjens sammansättning som social- och hälsovårdsministeriet fastställt för basförsäkring enligt lagen om pension för arbetstagare (395/61) skall i tillämpliga delar begagnas när pensionsavgifterna fastställs. Begynnelsefrekvenserna för invaliditeter beaktas särskilt för varje verk.

Den kalkylerade fondens kapital beräknas ge en realavkastning på fyra procent, vilken anses täcka den beräknade realtillväxten i fråga om förtjänstnivån och pensionerna samt ränteavkastningen.

3 §

Pensionsavgifterna erläggs som förskottsavgifter enligt vad statskontoret bestämmer. Den slutliga avgiften fastställs sedan affärsverkets bokslut uppgjorts.

4 §

Om det finns särskilda skäl för tryggande av ett affärsverks konkurrenskraft, kan på ansökan av affärsverket betalningen av den årliga pensionsavgiftens fulla belopp uppskjutas på viss tid (uppskovsperiod). Uppskovsperioden får omfatta högst tio år räknat från ingången av det kalenderår då affärsverket blir ett affärsverk i enlighet med lagen om statens affärsverk. De pensionsavgiftsandelar vars betalning uppskjuts får utgöra högst 25 procent av den fulla pensionsavgift som bestämts för respektive år.

De uppskjutna betalningsandelarna jämte ränta utgör vid utgången av uppskovsperioden en skuld som affärsverket skall betala inom tio år efter uppskovsperiodens slut (återbetalningsperiod). De uppskjutna betalningsandelarna och räntorna skall erläggas utöver det fulla beloppet av den pensionsavgift enligt 3 § som bestäms för respektive år. Den ränta som uppbärs hos affärsverket för uppskovsperioden och återbetalningsperioden är densamma som den av social- och hälsovårdsministeriet fastställda återbelåningsräntan som avses i de särskilda grunderna för basförsäkringen i lagen om pension för arbetstagare och som gäller respektive tidpunkt.

Beslut om uppskov med pensionsavgiften kan fattas under affärsverkets två första verksamhetsår. Beslutet får inte fattas med retroaktiv verkan så att det skulle gälla tiden före beslutet. Ett beslut om uppskov som fattats under affärsverkets första verksamhetsmånad får likaväl gälla pensionsavgifter som skall betalas för nämnda månad. Statskontoret beslutar om uppskov med pensionsavgiften och om ändring av ett sådant beslut.

5 §

Om ett affärsverks pensionsavgifter kan statsrådet på ansökan av verket fatta ett särskilt beslut som avviker från detta beslut.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989. Närmare föreskrifter om tillämpningen av beslutet meddelas vid behov av finansministeriet.

Helsingfors den 13 oktober 1988

Finansminister
Erkki Liikanen

Understatssekreterare
Eino Keinänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.