856/1988

Given i Helsingfors den 7 oktober 1988

Förordning om Jyväskylä universitet

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 19 december 1980 om Jyväskylä universitet (899/80):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Jyväskylä universitets förvaltning sköts av styrelsen, rektor, förvaltningsämbetet, fakultetsråden, institutionsråden och direktionerna samt av fakulteternas dekaner och institutionernas föreståndare.

Om den övningsskola som hör till universitetet gäller, i den mån därom inte stadgas särskilt, vad som stadgas i denna förordning.

2 §

Medlem av ett kollegialt förvaltningsorgan som utövar universitetets beslutanderätt kan, med de undantag som framgår av 7 § 3 mom. lagen om Jyväskylä universitet (899/80), vara endast en myndig person som hör till universitetet och som är finsk medborgare eller tjänsteman i Finland.

Medlemmarna av universitetets förvaltningsråd handlar under tjänsteansvar.

3 §

Ingen kan mot sin vilja väljas eller förordnas till medlem av universitetets kollegiala förvaltningsorgan. Den som står i tjänsteförhållande till universitetet har dock inte rätt att undandra sig medlemskap, om ett tillräckligt antal medlemmar eller suppleanter inte annars erhålls till ett förvaltningsorgan.

En medlem av ett förvaltningsorgan får inte vägra ta emot uppdrag som tilldelas honom när förvaltningsorganet konstituerar sig.

4 §

Till universitetets personal anses höra

1) den som är ordinarie tjänsteman vid universitetet,

2) den som förordnats att sköta mer än hälften av de uppgifter som förutsätts för en tjänst,

3) docenter, som på det sätt som bestäms i instruktionen regelbundet undervisar vid universitetet, och övriga tillfälliga tjänstemän, av timlärarna dock endast de som är anställda i huvudsyssla,

4) den som i huvudsyssla är anställd i arbetsavtalsförhållande vid universitetet,

5) den som med universitetets samtycke i huvudsyssla bedriver forskningsarbete vid universitetet eller biträder därvid.

Såsom studerande anses den som har anmält sig som närvarande studerande vid universitetet och som har rätt att där avlägga examen. Vid val skall dock inte den som enligt 1 mom. hör till personalen anses vara studerande.

2 kap.

Styrelsen

5 §

Till styrelsen hör rektor, två prorektorer och fakulteternas dekaner. Utöver dessa utser de övriga lärarna och forskarna vid universitetet, med undantag de ordinarie och tjänstförrättande professorerna och biträdande professorerna, samt den övriga personalen genom val bland sig sex medlemmar och lika många suppleanter för tre läsår i sänder.

Delegationen för Jyväskylä universitets studentkår utser bland studerandena tre medlemmar och lika många suppleanter för tre läsår i sänder.

Suppleanter för dekanerna är prodekanerna.

Hör någon annan medlem av styrelsen än rektor, prorektor eller dekanus enligt 6 § lagen om Jyväskylä universitet och 4 § i denna förordning inte längre till universitetet, träder den i ordningsföljden första suppleanten i hans ställe för den återstående mandattiden. Finns det inte längre suppleanter, utses nya medlemmar och suppleanter i den ordning som nämns i 1 och 2 mom.

6 §

Styrelsen har till uppgift

1) att sköta universitetets allmänna förvaltning,

2) att framlägga förslag till lagar och förordningar som angår universitetet samt förslag till utvecklande av universitetet och att avge utlåtanden i dessa frågor,

3) att godkänna instruktioner, reglementen och ordningsstadgor för universitetet samt på framställning av respektive fakultetsråd examensstadgor enligt vad som stadgas särskilt,

4) att godkänna universitetets verksamhets- och ekonomiplan och övriga vittbärande planer samt att uppgöra förslag till budget för universitetet,

5) att utnämna biträdande professorer, lektorer, föreståndare respektive direktörer för och avdelningsföreståndare vid fristående inrättningar, rektor för normalskolan och byråchefer vid förvaltningsämbetet vid universitetet samt att anställa docenter vid universitetet,

6) att göra framställning om besättande av förvaltningsdirektörstjänsten,

7) att förordna medlemmar i direktionerna,

8) att besluta om universitetets institutioner samt om läroämnenas och vetenskapsområdenas fördelning på dem,

9) att besluta om mottagande av medel som har donerats eller testamenterats till universitetet, att meddela föreskrifter om skötseln och användningen av dylika medel, att utse revisorer att granska fondernas räkenskaper samt att fatta beslut om de åtgärder till vilka revisorernas utlåtande ger anledning,

10) att besluta om det antal studerande som årligen skall intas till universitetet och om de allmänna urvalskriterierna,

11) att avgöra de ärenden som ankommer på rektor eller förvaltningsämbetet och som rektor eller förvaltningsämbetet på grund av deras vittbärande art eller principiella vikt hänskjuter till styrelsen, samt

12) att handlägga och avgöra övriga ärenden som enligt gällande stadganden och bestämmelser ankommer på styrelsen.

Styrelsen kan hänskjuta ärenden som nämns i 1 mom. 2 och 9 punkten till förvaltningsämbetet för avgörande.

7 §

Styrelsen sammanträder när rektor eller, vid förhinder för honom, prorektor anser att det behövs eller när minst fyra övriga medlemmar av styrelsen skriftligen anhåller därom för behandling av ett angivet ärende.

Kallelse till styrelsens sammanträde skall sändas ut senast tre vardagar före sammanträdet. I kallelsen skall nämnas de ärenden som föreligger till behandling. I tvingande fall kan styrelsen genom enhälligt beslut av de närvarande medlemmarna till behandling uppta ett ärende som inte har nämnts i möteskallelsen.

Styrelsen är beslutför när sammanträdets ordförande och minst hälften av styrelsens övriga medlemmar är närvarande.

3 kap.

Rektor och förvaltningsämbetet

8 §

Rektor samt första och andra prorektor väljs för tre läsår i sänder av ett valkollegium som består av styrelsens och faktultetsrådens medlemmar samt de ordinarie professorerna och biträdande professorerna, förvaltningsdirektören, direktörerna respektive föreståndarna för de fristående inrättningarna och förvaltningsämbetets byråchefer.

Rektor och prorektor skall vara förtrogna med förvaltning samt med undervisning och forskning. Rektor skall dessutom vara ordinarie professor och prorektor ordinarie professor eller biträdande professor vid universitetet.

Den som har varit rektor under de tre senaste åren har rätt att vägra ta emot uppdraget som rektor eller prorektor. Anförs något annat skäl till vägran, prövar valkollegiet om den skall godkännas.

9 §

Val av rektor och prorektor förrättas, vartdera särskilt för sig, med slutna sedlar. Har ingen vid den första omröstningen erhållit absolut majoritet av rösterna, förrättas en ny omröstning mellan de två som erhållit de flesta rösterna. Faller rösterna lika, avgör lotten.

Ordförande vid valförrättningen är den till tjänsteåren äldsta professorn.

10 §

Rektor är universitetets förman samt leder och övervakar universitetets verksamhet.

Rektor för universitetets talan vid domstol och hos andra myndigheter samt företräder även annars universitetet.

Rektor har rätt att närvara vid universitetets samtliga förvaltningsorgans sammanträden och att yttra sig vid dem.

11 §

Rektor har dessutom till uppgift

1) att ta initiativ som syftar till att utveckla universitetet,

2) att övervaka att ordningen vid universitetet samt stadgandena och bestämmelserna om universitetet iakttas samt att undervisningen och institutionerna blir behörigen skötta och att personalen fullgör sina uppgifter,

3) att vara ordförande i universitetets styrelse,

4) att utveckla och leda universitetets internationella verksamhet,

5) att besluta om benämningar på tjänster och ändringar därav, om var en tjänst skall placeras och om överföring av den samt om tjänstens undervisningsområde och ändring därav, ifall inte annat stadgas,

6) att på framställning av respektive fakultetsråd besluta om kallelseförfarande,

7) att med beaktande av den godkända verksamhets- och ekonomiplanen fördela de anslag som beviljats universitetet ofördelade,

8) att uppgöra förslag till specialbudget,

9) att förordna ordförande och medlemmar i examensnämnderna,

10) att besluta om ordnande av promotioner,

11) att utdela docentstipendier, bidrag och understöd, om inte annat stadgas, samt

12) att handlägga och avgöra övriga ärenden som enligt gällande stadganden och bestämmelser skall behandlas och avgöras av rektor.

Om arbetsfördelningen mellan rektor och prorektorerna beslutar rektor.

Rektor skall ge styrelsen en redogörelse för de beslut som avses i 1 mom. 7 och 11 punkten.

12 §

Vid förhinder för rektor sköts hans uppgifter av första prorektor och vid förhinder även för denne av andra prorektor.

Rektor är befriad från de åligganden som hör till hans egentliga tjänst. Detsamma gäller prorektor när han sköter rektors uppgifter.

Undervisningsministeriet kan på grund av de förvaltningsuppgifter som ankommer på prorektor bevilja denne befrielse från högst hälften av undervisningsskyldigheten.

13 §

Chef för förvaltningsämbetet är förvaltningsdirektören.

Till förvaltningsämbetet hör den personal vid universitetet om vars placering annat inte har bestämts.

14 §

Förvaltningsämbetet har till uppgift

1) att övervaka att universitetets egendom och lokaler sköts och används på behörigt och ekonomiskt sätt samt att rum och material vid behov anvisas lärare och dem som bedriver forskning,

2) att bevilja tjänstledighet och besluta om skötseln av tjänster, om inte annat stadgas eller bestäms,

3) att se till att tjänsterna ledigförklaras,

4) att dra försorg om beredningen och föredragningen av de ärenden som skall behandlas av universitetets kollegiala förvaltningsorgan och ombesörja verkställigheten av besluten, om inte annat stadgas eller bestäms,

5) att bevilja ålderstillägg och andra motsvarande förmåner, om inte annat stadgas särskilt, samt att sköta övriga ärenden i anslutning till universitetets personalförvaltning,

6) att utnämna och anställa ordinarie och tillfälliga tjänstemän och personer i arbetsavtalsförhållande, om inte utnämningen eller anställningen ankommer på någon annan myndighet eller något annat förvaltningsorgan vid universitetet,

7) att sköta om publiceringen av universitetets undervisningsplaner,

8) att föra matrikel över de personer som hör till universitetet samt förteckning över studerandenas studieprestationer samt andra register, vilka enligt gällande bestämmelser skall föras vid universitetet eller annars har ansetts behövliga,

9) att sköta universitetets informationsverksamhet,

10) att sköta om universitetets räkenskapsföring samt övervaka att budgeten följs,

11) att besluta om avtal om vetenskapliga undersökningar och andra serviceuppgifter som har beställts av statliga och kommunala myndigheter samt av privatpersoner och sammanslutningar,

12) att sköta om universitetets upphandling, om inte annat stadgas eller bestäms, samt

13) att sköta, handlägga och avgöra andra ärenden som ankommer på universitetet och om vilka annat inte stadgas eller bestäms.

15 §

Förvaltningsdirektören har till uppgift

1) att vara rektors närmaste medhjälpare och att övervaka att universitetets förvaltningspersonal fullgör sina uppgifter, samt

2) att ta sådana initiativ till reformer av universitetets verksamhet, särskilt dess förvaltning, som han anser vara behövliga.

Förvaltningsdirektören avgör de ärenden som nämns i 14 §.

16 §

Rektor kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars skall avgöras av en tjänsteman vid förvaltningsämbetet.

Angående förvaltningsämbetets organisationsform och uppgifter meddelas närmare föreskrifter i en instruktion. Ett ärende vars avgörande ankommer på förvaltningsdirektören, kan genom en instruktion överföras på en tjänsteman vid förvaltningsämbetet för avgörande.

4 kap.

Fakulteterna

17 §

Förvaltningen av en fakultet sköts av fakultetsrådet och fakultetens dekanus.

Dekanus leder och övervakar fakultetens verksamhet.

Styrelsen beslutar om de grunder enligt vilka det avgörs till vilken fakultet någon hör.

18 §

Till ett fakultetsråd väljs för tre läsår i sänder i enlighet med styrelsens beslut åtta, tolv eller sexton medlemmar och lika många suppleanter.

Fakultetens ordinarie och tjänstförrättande professorer och biträdande professorer väljer bland sig hälften av fakultetsrådets medlemmar och suppleanter så, att från varje institution som hör till fakulteten minst en ordinarie eller tjänstförrättande professor eller biträdande professor blir medlem eller suppleant i rådet. Minst hälften av de på detta sätt valda medlemmarna skall vara ordinarie eller tjänstförrättande professorer.

Fakultetens övriga lärare och forskningspersonal, med undantag av de ordinarie och tjänstförrättande professorerna och biträdande professorerna, väljer en fjärdedel av medlemmarna och lika många suppleanter.

Delegationen för Jyväskylä universitets studentkår väljer en fjärdedel av medlemmarna och lika många suppleanter bland studerandena vid fakulteten.

19 §

Om en medlem eller suppleant som avses i 18 § 2 mom. enligt 6 § lagen om Jyväskylä universitet och 4 § i denna förordning inte längre hör till universitetet, väljs en ny medlem eller suppleant i hans ställe för den återstående mandatperioden med beaktande av vad som följer av 18 § 2 mom.

Om en medlem som avses i 18 § 3 eller 4 mom., enligt 6 § lagen om Jyväskylä universitet och 4 § i denna förordning inte längre hör till universitetet, träder den i ordningsföljden första suppleanten från respektive grupp i hans ställe för den återstående mandattiden. Om det inte längre finns suppleanter, väljs nya medlemmar och suppleanter i den ordning som anges i 18 § 3 och 4 mom.

20 §

Fakultetsrådet har till uppgift

1) att övervaka och utveckla undervisningen och forskningen vid fakulteten samt att ta initiativ och göra framställningar därom,

2) att behandla ärenden som rör det samarbete mellan olika fakulteter och institutioner som forskningen, examina, undervisningen och fakultetens övriga uppgiftsområden förutsätter,

3) att göra framställning och avge utlåtande om undervisningsområdet för tjänster eller om ändring därav och om uppskov med ledigförklaring,

4) att besluta om precisering av undervisningsområdet för en vakant tjänst,

5) att göra framställning om kallelseförfarande,

6) att utse sakkunniga som anlitas vid besättande av en professur eller biträdande professorstjänst och för anställning av en docent samt att avgöra kompetensen hos sökandena till tjänsten eller docenturen,

7) att upprätta tjänsteförslag för besättande av professurer eller biträdande professorstjänster och göra framställning om besättande av tjänsterna genom kallelse samt om anställning av docenter,

8) att utnämna överassistenter och assistenter vid fakulteten,

9) att anställa fakultetens timlärare,

10) att göra framställningar och avge utlåtanden om tjänstledigheter för fakultetens tjänstemän och om skötseln av fakultetens tjänster, om inte annat stadgas eller bestäms,

11) att utarbeta en verksamhets- och ekonomiplan som styr fakultetens och underlydande institutioners verksamhet, och utgående från denna för fakultetens del för styrelsen framlägga ett förslag i huvuddrag till verksamhets- och ekonomiplan och årsbudget för universitetet,

12) att besluta om detaljerade urvalskriterier och att välja studerandena till fakulteten,

13) att besluta om anordnande av gemensamma förhör för fakulteten,

14) att framlägga förslag till examensstadga samt att, med beaktande av förvaltningsämbetets anvisningar om tillämpningen av stadganden, bestämmelser och avtal som gäller lärarnas undervisnings- och övriga arbetsskyldighet, godkänna undervisningsplanerna för utbildningsprogram, påbyggnadsexamina och andra studier,

15) att förordna förhandsgranskare, granskare och opponenter för doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och andra motsvarande studieprestationer och att bedöma dessa studieprestationer samt de examensarbeten som hör till de fördjupade studierna på basis av granskarnas utlåtanden,

16) att utge betyg över examina och fristående studier vid fakulteten samt att bevilja graderna kandidat i humanistiska vetenskaper, kandidat i naturvetenskaper, magister och hedersdoktor, samt

17) att handlägga och avgöra övriga ärenden som enligt gällande stadganden eller bestämmelser skall handläggas och avgöras av fakultetsrådet.

Fakultetsrådet kan överföra sin beslutanderätt på dekanus i de ärenden som nämns i 1 mom. 9, 10, 12, 15, 16 och 17 punkten samt i andra särskilt nämnda ärenden, vilkas betydelse är ringa.

I instruktionen kan, om inte annat stadgas, bestämmas att fakultetsrådet eller dekanus beslutar i ärenden som nämns i 14 § 2 och 6 punkten och som gäller fakultetens personal.

21 §

Till dekanus och prodekanus utser fakultetsrådet inom sig genom val för rådets mandattid en ordinarie professor eller biträdande professor.

Om valet av dekanus gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 9 §.

22 §

Fakultetsrådet sammanträder när dekanus eller, vid förhinder för honom, prodekanus anser att det behövs eller när minst en fjärdedel av fakultetens medlemmar skriftligen anhåller därom för behandling av ett angivet ärende.

Kallelse till fakultetsrådets sammanträde skall sändas ut senast tre vardagar före sammanträdet. I kallelsen skall nämnas de ärenden som föreligger till behandling. I tvingande fall kan rådet genom enhälligt beslut av de närvarande medlemmarna till behandling uppta ett ärende som inte har nämnts i möteskallelsen.

Fakultetsrådet är beslutfört när sammanträdets ordförande och minst hälften av rådets övriga medlemmar är närvarande, om inte annat följer av 51 §.

23 §

Dekanus leder och övervakar fakultetens verksamhet samt avgör sådana på fakulteten ankommande ärenden vilkas avgörande enligt gällande stadganden eller bestämmelser inte ankommer på fakultetsrådet.

Dekanus har dessutom till uppgift

1) att se till att en detaljerad verksamhets- och ekonomiplan utarbetas, som styr fakultetens och underlydande institutioners verksamt,

2) att se till att den personal vid universitetet som hör till fakulteten behörigen sköter sina uppgifter,

3) att övervaka att de av universitetets lokaler samt den undervisnings- och forskningsmateriel som anvisats för fakultetens och institutionernas bruk används på ett behörigt sätt,

4) att fördela de anslag som tilldelats fakulteten ofördelade och övervaka användningen av fakultetens anslag samt att se till att budgeten följs,

5) att se till att de ärenden som ankommer på fakultetsrådet blir beredda, föredragna och verkställda i behörig ordning och i rätt tid,

6) att förordna granskare av examensarbeten som hör till de fördjupade studierna i grundexamen, samt

7) att vara ordförande för fakultetsrådet.

Dekanus skall ge fakultetsrådet en redogörelse för de beslut som avses i 2 mom. 4 punkten.

24 §

Angående fakulteten för pedagogiska vetenskaper gäller, utöver detta kapitel, vad som stadgas i lagen om lärarutbildning (844/71) och med stöd därav särskilt stadgas eller bestäms.

5 kap.

Institutionerna

25 §

Inom en fakultet kan finnas institutioner som omfattar ett eller flera läroämnen och vetenskapsområden. Styrelsen beslutar om uppdelningen på institutioner på framställning av fakultetsrådet.

En institutions förvaltning sköts av en institutionsföreståndare och ett institutionsråd. Om institutionens förvaltning, institutionens verksamhet och beslutsfattandet samt om valet av institutionsråd och föreståndare samt om deras uppgifter bestäms i en instruktion.

Rektor kan bevilja föreståndaren för lärarutbildningsinstitutionen befrielse från högst hälften av hans undervisningsskyldighet.

26 §

Till fakulteten för pedagogiska vetenskaper hör en övningsskola som omfattar låg- och högstadiet samt gymnasiet och varom gäller vad som stadgas om statens övningsskolor. Om övningsskolans ställning och förvaltning bestäms dessutom i en instruktion.

6 kap.

De fristående inrättningarna

27 §

Fristående inrättningar vid universitet är biblioteket, datorcentralen, fortbildningscentralen, universitetets språkcentral, museet samt pedagogiska forskningsanstalten, högskolornas språkcentral och miljöforskningscentralen.

Genom beslut av styrelsen kan inom ramen för budgeten även andra fristående inrättningar grundas vid universitetet.

28 §

Förvaltningen av en fristående inrättning sköts av en direktion samt av en föreståndare eller direktör eller en därtill förordnad ordinarie eller tjänstförrättande tjänsteman vid universitetet.

Överbibliotekarien är föreståndare för biblioteket.

Direktören för pedagogiska forskningsanstalten har professors titel.

29 §

Styrelsen förordnar till direktionen för en fristående inrättning för tre läsår i sänder en ordförande och högst tolv medlemmar och för var och en en personlig suppleant på det sätt som stadgas nedan i denna paragraf och närmare bestäms i en instruktion. Av direktionens medlemmar kan tre förordnas bland personer som inte hör till universitetet.

Tre av medlemmarna i direktionen för pedagogiska forskningsanstalten och deras suppleanter samt en av medlemmarna i direktionen för högskolornas språkcentral och hans suppleant förordnas på framställning av undervisningsministeriet.

Direktionen utser inom sig en ordförande.

30 §

Pedagogiska forskningscentralen har till uppgift

1) att bedriva grundforskning och tillämpad forskning som gäller fostran och undervisning samt att sörja för informationen inom området,

2) att bedriva uppdragsforskning som gäller fostran, undervisning och utbildningssystemet,

3) att ge och utveckla forskarutbildning tillsammans med universitetets fakulteter och andra högskolor, samt

4) att utföra riksomfattande högskolepedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete samt att sörja för informationen inom området.

31 §

Högskolornas språkcentral har till uppgift

1) att i samarbete med andra högskolor utveckla språkundervisningen,

2) att bedriva forsknings-, planerings- och försöksverksamhet som gäller språkundervisning,

3) att producera läromedel för språkundervisningen, samt

4) att bedriva informations-, service- och utbildningsverksamhet som gäller språkundervisningen.

32 §

Miljöforskningscentralen har till uppgift

1) att bedriva naturvetenskaplig miljöforskning, samt

2) att företa utredningar och planering som hänför sig till den naturvetenskapliga miljöforskningen.

33 §

Om uppgifterna för andra fristående inrättningar än de som nämns i 30-32 §§ bestäms i en instruktion.

34 §

Om förvaltningen, verksamheten och beslutsfattandet vid en fristående inrättning samt om direktionens och föreståndarens respektive direktörens uppgifter bestäms närmare i en instruktion.

I instruktionen kan, om inte annat stadgas, bestämmas att den fristående inrättningens direktion eller föreståndare respektive direktör beslutar om de ärenden som gäller inrättningens personal och som avses i 14 § 2 och 6 punkten.

7 kap.

Fonder

35 §

Om universitetets rätt att ta emot donations- och testamentsmedel och om användningen av dessa medel gäller vad som föreskrivs i statsrådets beslut angående allmänna bestämmelser om mottagande och användning av donations- och testamentsmedel i statens ämbetsverk och inrättningar (35/74).

8 kap.

Val av styrelse och fakultetsråd

36 §

De medlemmar av styrelsen som skall utses genom val samt medlemmarna av fakultetsråden, förutom de som representerar professorerna och de biträdande professorerna samt studerandena, utses genom direkta och hemliga val.

Angående val av de medlemmar i fakultetsråden som representerar professorerna och de biträdande professorerna bestäms, utöver vad 18 § stadgar, i valinstruktionen.

37 §

Valberättigade vid de val som avses i 36 § 1 mom. är vid val av styrelse annan personal vid universitetet än de ordinarie och tjänstförrättande professorerna och biträdande professorerna samt vid val av fakultetsråd andra lärare och annan forskningspersonal vid fakulteten än de ordinarie och tjänstförrättande professorerna och biträdande professorerna.

Den som är valberättigad får rösta på endast en kandidat.

38 §

För valet tillsätter styrelsen en valnämnd, som på det sätt som därom stadgas eller bestäms skall sköta de uppgifter som gäller valförrättningen.

Ordförande för valnämnden är förvaltningsdirektören och övriga medlemmar är två personer ur de persongrupper som avses i 37 §. Valnämnden utser inom sig en vice ordförande. Sekreterare är en tjänsteman vid universitetet, som förordnats därtill av förvaltningsämbetet.

39 §

Valnämnden uppgör en vallängd, i vilken antecknas dem som är valberättigade.

För envar valberättigad antecknas huruvida han är valbar.

40 §

Den som anser att det i vallängden finns något fel som påverkar valrätten eller valbarheten får inom en tid av sju dagar efter det vallängden offentliggjordes inlämna ett skriftligt rättelseyrkande till valnämnden.

Valnämnden skall inom sju dagar efter utgången av den tid som nämns i 1 mom. meddela beslut i saken. Därefter fastställer och offentliggör valnämnden den slutliga vallängden.

41 §

Den som är valberättigad har rätt att inom 14 dagar sedan den slutliga vallängden offentliggjordes uppställa kandidater för val av medlemmar och suppleanter till styrelsen och fakultetsråden.

Kandidater uppställs genom att valbara personers skriftliga samtycke, givet på en blankett för vilken formulär har fastställts av valnämnden, inlämnas till valnämnden. Kandidatlistorna är enmanslistor.

När tiden för uppställande av kandidater har utgått, offentliggör valnämnden omedelbart sammanställningen av kandidatlistorna.

42 §

Val av styrelsen och fakultetsråden ordnas samtidigt under en eller två på varandra följande vardagar. Då valförrättningen avslutats räknar valnämnden de avgivna rösterna.

43 §

För fastställandet av röstningsresultatet placeras kandidaterna i den ordning deras röstetal anger. Är röstetalen lika stora, avgörs kandidaternas inbördes ordningsföljd genom lottning. Valnämnden förklarar så många kandidater, räknade från namnseriens början, valda som skall väljas.

Såsom suppleanter för de medlemmar av styrelsen som skall utses genom val och för de medlemmar av fakultetsråden som representerar andra lärare och forskare än professorerna och de biträdande professorerna förklarar valnämnden av de första icke valda kandidaterna lika många som det finns valda medlemmar.

44 §

Närmare bestämmelser om valrätten, valbarheten och valen i övrigt utfärdas i en valinstruktion.

9 kap.

Beslutsfattande

45 §

Styrelsen, fakultetsråden, direktionerna, rektor, de tjänstemän som utövar förvaltningsämbetets beslutanderätt, dekanerna och föreståndarna respektive direktörerna för de fristående inrättningarna fattar beslut på föredragning. Föredraganden förordnas av förvaltningsämbetet. I övrigt bestäms om beslutsfattandet i en instruktion.

Föredragningsförfarande iakttas likväl inte vid avgörande av vetenskaplig kompetens och inte heller vid bedömning av undervisningsprov eller studieprestationer.

46 §

Över de ärenden som behandlas vid styrelsens, fakultetsrådens och direktionernas sammanträden upprättas föredragningslistor. I föredragningslistan antecknas i fråga om varje ärende det beslut som fattats och namnen på dem som deltagit i beslutet. Föredragningslistorna utgör förvaltningsorganets protokoll, som undertecknas av ordföranden samt föredraganden eller sammanträdets sekreterare.

Om föredragningsförfarande inte iakttas eller omröstning har ägt rum i saken eller föredraganden har anmält avvikande åsikt eller om ordföranden annars anser att det behövs, uppsätts ett särskilt protokoll. Avvikande åsikt som antecknats i protokollet skall undertecknas av den som framfört åsikten, och ordföranden skall konstatera att den överensstämmer med vad som anförts.

47 §

Expeditionerna i ärenden som har behandlats vid ett förvaltningsorgans sammanträde undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av föredraganden eller, om föredragningsförfarande inte iakttagits, av sammanträdets sekreterare.

Expeditionerna i ärenden som har avgjorts av rektor, förvaltningsämbetet och dekanus undertecknas av den som avgjort ärendet och kontrasigneras av föredraganden.

Remisser, meddelanden och därmed jämförbara handlingar undertecknas av föredraganden.

48 §

Vid styrelsens, fakultetsrådens och direktionernas sammanträden fattas beslut i andra ärenden än valärenden med enkel majoritet, om meningsskiljaktighet uppstår. Faller rösterna lika, blir den åsikt gällande som ordföranden biträtt.

I ärenden som gäller besättande av tjänster samt disciplinen bland studerandena förrättas omröstning dock på samma sätt som vid kollegial domstol.

49 §

Val förrättas som majoritetsval. Har ingen vid den första omröstningen erhållit absolut majoritet, förrättas ny omröstning mellan de två som erhållit de flesta rösterna. Faller rösterna lika, avgör lotten resultatet av valet.

Om flera skall väljas eller förordnas, iakttas proportionellt valsätt, ifall minst en femtedel av de närvarande begär det. Faller rösterna lika, avgör lotten resultatet av valet.

Om val av rektor och prorektor stadgas i 9 § och om val av dekanus i 21 §.

50 §

Avviker föredragandens åsikt från beslutet, har han rätt att få sin mening antecknad i protokollet, om ärendet har avgjorts vid ett sammanträde, och i expeditionens liggarexemplar, om ärendet har avgjorts vid annan föredragning. Den avvikande åsikten skall i det senare fallet undertecknas av föredraganden, och den som har avgjort ärendet skall konstatera att den överensstämmer med vad som har anförts.

En framställning till ett ministerium samt ett utlåtande till ett ministerium, högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen skall åtföljas av ett protokollsutdrag eller en kopia av expeditionens liggarexemplar, i fall omröstning har förrättats i saken eller föredraganden har anmält avvikande åsikt.

51 §

Vid avgörande av den vetenskapliga kompetensen hos sökande till en professur, en biträdande professorstjänst eller en docentur eller vid avgivande av utlåtande därom samt vid bedömning av studieprestationer får, förutom förvaltningsorganets ordförande eller vice ordförande, i beslutsfattandet delta endast sådana personer som innehar motsvarande vetenskapliga kompetens eller har fullgjort motsvarande studieprestation. Andra medlemmar av förvaltningsorganet har härvid dock rätt att yttra sig vid sammanträdet.

Förvaltningsorganet är beslutfört i ärenden som avses i 1 mom. när förutom sammanträdets ordförande minst fem medlemmar, som är berättigade att delta i beslutet, är närvarande.

Har förvaltningsorganet inte ett tillräckligt antal medlemmar som får delta i beslutsfattandet, förordnar styrelsen på förvaltningsorganets framställning ett behövligt antal adjungerade medlemmar. De adjungerade medlemmarnas mandattid är densamma som förvaltningsorganets, ifall de inte har valts för att behandla ett särskilt för sig bestämt ärende. Då det är fråga om att avgöra ett ärende som särskilt gäller ett visst läroämne, har huvudföreträdaren för läroämnet rätt att bli hörd i saken på det sätt som därom bestäms i en instruktion.

10 kap.

Utnämning av tjänstemän och anställning av annan personal

52 §

Om behörighetsvillkoren för tjänsterna stadgas särskilt.

53 §

Professorerna och förvaltningsdirektören utnämns av republikens president.

Biträdande professorer och andra ordinarie tjänstemän än de som nämns i 1 mom. utnämns av styrelsen, om högskoleexamen krävs för tjänsten, med undantag av överassistenter och assistenter, vilka utnämns av fakultetsrådet. Docenter anställs av styrelsen, och timlärare av fakultetsrådet eller av direktionen för en fristående inrättning.

Annan personal än den som avses i 1 och 2 mom. utnämns eller anställs av förvaltningsämbetet, om inte annat bestäms i instruktionen för fakulteten eller den fristående inrättningen.

54 §

Tjänsterna som överassistent, assistent och forskarassistent besätts för högst fem år i sänder på det sätt som bestäms i ett reglemente.

En lektorstjänst som är avsedd för en utlänning kan besättas för viss tid.

55 §

Om anställning av tjänstförrättande tjänstemän beslutar förvaltningsämbetet, om inte annat bestäms i instruktionen för fakulteten eller den fristående inrättningen. Styrelsen beslutar dock om anställning av en tjänstförrättande professor, biträdande professor och förvaltningsdirektör för längre tid än ett år.

56 §

De tjänster som skall besättas på ansökan ledigförklaras av förvaltningsämbetet.

En lektorstjänst som är avsedd för en utlänning kan besättas utan att den har ledigförklarats.

Behörighetsvillkoren för en tjänst, tjänstens undervisningsområde eller preciseringen därav eller arbetsuppgifterna för tjänsten får inte ändras sedan tjänsten har ledigförklarats.

57 §

Om skyldigheten att foga matrikelutdrag till en tjänsteansökan stadgas särskilt. Universitetet beslutar om annan utredning som skall fogas till ansökan.

58 §

En sökande till en professur och till en biträdande professorstjänst kan av det förvaltningsorgan som upprättar tjänsteförslag, på skriftlig anhållan som gjorts under ansökningstiden, beviljas en tilläggsfrist av högst tre månader för komplettering av sin behörighet.

Har den tilläggsfrist som avses ovan beviljats en av sökandena, får samtliga sökande räkna sig fristen till godo.

59 §

Sedan ansökningstiden för en professur eller en biträdande professorstjänst eller den tilläggsfrist som avses i 58 § har utgått, utser fakultetsrådet minst två sakkunniga inom området för den tjänst som skall besättas för att avge skriftliga utlåtanden om sökandenas vetenskapliga kompetens för tjänsten samt för att jämföra sökandena i detta avseende.

60 §

De sakkunniga som skall bedöma den vetenskapliga kompetensen skall utses opartiskt inom de vetenskapsgrenar som hör till tjänstens uppgiftsområde samt inom de vetenskapliga läroriktningar som sökandena representerar. De sakkunniga får inte till någon sökande stå i ett sådant förhållande som avses i 10 § 2 mom. lagen om förvaltningsförfarande (598/82) eller i sådant fast samarbetsförhållande eller stå i något tviste- eller annat förhållande som uppenbart äventyrar den sakkunniges opartiskhet.

61 §

För avgivande av sakkunnigutlåtanden skall utsättas en skälig tidsfrist som inte utan särskilda skäl får vara längre än tre månader.

Innan de sakkunniga utses kan fakultetsrådet besluta att de sakkunniga får rådgöra sinsemellan och att en sakkunnig får avge sitt utlåtande även tillsammans med en eller flera andra, som har utsetts till sakkunniga.

62 §

Innan tjänsteförslag upprättas, skall varje sökande till en professur eller biträdande professorstjänst inom en av fakultetens dekanus utsatt tid avlägga ett offentligt undervisningsprov för ådagaläggande av sin undervisningsförmåga.

Fakultetsrådet bedömer undervisningsproven och avgör för varje sökandes del om denne besitter tillräcklig undervisningsförmåga.

Fakultetsrådet kan befria en sökande från att avlägga undervisningsprov, om sökandens undervisningsförmåga har konstaterats tidigare.

63 §

När den tid som har utsatts för avgivande av utlåtanden har utgått eller samtliga sakkunnigutlåtanden har inkommit, skall fakultetsrådet för envar sökandes vidkommande avgöra om denne har tillräcklig vetenskaplig kompetens.

Därefter skall fakultetsrådet upprätta ett tjänsteförslag, i vilket de tre mest förtjänta sökande som konstaterats ha behörighet för tjänsten uppförs på förslag i den ordning de anses inneha skicklighet och förmåga för tjänsten. Vid meningsskiljaktighet förrättas omröstning särskilt för sig för varje förslagsrum.

Tjänsteförslaget skall utan dröjsmål offentligen anslås på universitetets anslagstavla och delges samtliga sökande.

64 §

Beslut om kallelseförfarande fattas av rektor på framställning av respektive fakultetsråd.

Sedan rektor har beslutat om kallelseförfarande, utser fakultetsrådet minst två sakkunniga att avge utlåtande om den vetenskapliga kompetensen hos den som föreslås bli kallad. Den tid inom vilken de sakkunniga skall avge utlåtande får härvid inte utan särskilda skäl vara längre än sex veckor. I övrigt skall iakttas vad som ovan stadgas om sakkunniga.

Om ådagaläggande av undervisningsförmåga gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 62 §.

65 §

Sedan de sakkunnigas utlåtanden har inkommit skall fakultetsrådet avgöra den vetenskapliga kompetensen hos den som föreslås bli kallad.

Finner fakultetsrådet att den som föreslås bli kallad har kompetens för tjänsten, skall rådet göra framställning om att kalla honom.

66 §

Vad 62 § stadgar om ådagaläggande av undervisningsförmåga iakttas i tillämpliga delar även vid besättande av lektorstjänster.

Om ådagaläggande av den undervisningsförmåga som krävs av en lektor vid övningsskolan stadgas särskilt.

12 kap.

Undervisning, examina och lärda grader

69 §

Universitetets läsår börjar den 1 augusti och avslutas den 31 juli.

Undervisning meddelas under de perioder som bestäms i undervisningsplanerna. Undervisning meddelas inte under tio dagar närmast före och tio dagar närmast efter nyårsdagen, inte heller under tre dagar närmast före och tre dagar närmast efter påskdagen. Om övningsskolan gäller vad som stadgas särskilt.

70 §

Fakultetsråden godkänner undervisningsplanerna på det sätt som stadgas särskilt. Undervisningsplanerna för följande läsår skall godkännas före utgången av maj månad.

När undervisningsplanerna uppgörs skall det tillses att studerandena kan bedriva studierna i ändamålsenlig ordning, utan avbrott och effektivt samt att för dem under tiden mellan den 1 juni och den 31 augusti reserveras en sammanhängande tid av minst en månad, då undervisning inte meddelas.

71 §

Den undervisning vid universitetet som meddelas i form av föreläsningar är offentlig.

72 §

Vid universitetet råder undervisnings- och forskningsfrihet. Lärarna skall dock följa godkända undervisningsplaner samt stadgandena och bestämmelserna om lärarnas uppgifter och om undervisningen vid universitetet.

73 §

Varje lärare anställer förhör i de läroämnen som hör till tjänsten på det sätt som bestäms i undervisningsplanen.

Vid förhinder för läraren förordnar dekanus en annan lärare i samma ämne eller en annan kompetent person att anställa förhör.

74 §

Studerandena har rätt att vid förhör och prov såväl i tal som skrift använda finska eller svenska. Angående rätten att använda något annat språk beslutar fakultetens dekanus.

Närmare föreskrifter om förhören meddelas i en instruktion.

75 §

Angående examina som avläggs vid fakulteterna gäller vad som stadgas i följande förordningar och bestäms med stöd av dem:

1) förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper (402/77),

2) förordningen om pedagogiska examina och studier (530/78),

3) förordningen om humanistiska examina (1080/78),

4) förordningen om anordnande av humanistiska grundexamina (741/79),

5) förordningen om naturvetenskapliga examina (1081/78),

6) förordningen om anordnande av naturvetenskaplig grundexamen (602/79),

7) förordningen om samhällsvetenskapliga examina (1082/78),

8) förordningen om anordnande av samhällsvetenskapliga grundexamina (601/79),

9) förordningen om gymnastik- och idrottsvetenskapliga examina (299/78),

10) förordningen om psykologiska examina (470/79), och

11) förordningen om vissa examina inom hälsovården (626/84).

76 §

Den som vid en fakultet har avlagt kandidat- eller ekonomexamen kan vid promotion eller utan promotion erhålla magisters grad.

Om beviljande av graden kandidat i humanistiska vetenskaper och kandidat i naturvetenskaper gäller vad som stadgas i förordningarna om humanistiska examina och naturvetenskapliga examina.

77 §

Till den som har avlagt doktorsexamen kan såsom yttre kännetecken på denna examen vid promotion överlämnas insignier, som har fastställts av fakultetsrådet. Insignierna kan överlämnas även utan promotion.

Fakulteten kan i samband med promotion eller även annars förläna hedersdoktorsgrad samt därtill hörande insignier till en finländare eller utlänning, som på grund av sin vetenskapliga eller konstnärliga verksamhet eller andra förtjänster, vilka vunnits vid främjande av vetenskap eller konst eller annan kulturell verksamhet, anses värdig denna hederbevisning.

78 §

Vid universitetet kan även bedrivas fristående studier som inte hör till examina.

Vid universitetet kan ordnas fortbildning och undervisning som ges i form av öppen högskoleundervisning.

79 §

Undervisningsministeriet bestämmer, om inte annat stadgas därom, efter att ha hört universitetet, de allmänna grunder enligt vilka fakultetsrådet i enskilda fall avgör på vilket sätt studier som fullgjorts vid en utländsk högskola räknas en studerande till godo.

Fakultetsrådet beslutar om tillgodoräknande av studier som fullgjorts vid en inhemsk högskola eller läroanstalt, om inte annat följer av de förordningar som nämns i 75 §.

Fakultetsrådet beslutar likaså om tillgodoräknande av studier som fullgjorts vid en utländsk högskola.

13 kap.

Studierätt och studerande

80 §

Till studerande vid universitetet kan för avläggande av andra examina än de som nämns i 3 mom. antas den som har avlagt finländsk studentexamen eller som annars har tillräckliga grundkunskaper för studierna.

Styrelsen bestämmer de grunder enligt vilka den som inte har avlagt finländsk studentexamen kan antas som studerande, om det inte stadgas särskilt om dessa grunder.

Angående de allmänna förutsättningarna för avläggande av licentiat- och doktorsexamen gäller vad som stadgas i de förordningar som nämns i 75 §.

81 §

Angående antalet studerande som årligen intas till universitetet och de allmänna grunderna för urvalet av dem beslutar styrelsen sedan statsrådet har fastställt planen för antalet nybörjarplatser och undervisningsministeriet har gett sin rekommendation om grunderna för urvalet.

Om intagning till lärarutbildningen gäller vad som stadgas särskilt.

82 §

Den som önskar bedriva studier för examen eller fullgöra fristående studier vid universitetet skall skriftligen ansöka om studierätt hos universitetet.

83 §

Valet av studerande verkställs av fakultetsrådet.

Undervisningsministeriet kan bestämma att valet av studerande skall verkställas på förslag av ett organ som tillsatts för gemensam intagning av studerande till flera högskolor.

84 §

Den som har antagits som studerande vid universitetet antecknas i universitetets matrikel över studerandena sedan han på behörigt sätt har anmält sig vid universitetet.

En studerande skall anmäla sig som närvarande eller frånvarande på det sätt som förvaltningsämbetet bestämmer.

85 §

En studerande som inte har anmält sig på det sätt som stadgas i 84 §, avförs från matrikeln över studerandena.

Önskar en studerande, som av den orsak som nämns i 1 mom. har avförts från matrikeln över studerandena, senare fortsätta studierna, skall han av förvaltningsämbetet anhålla om rätt att på nytt bli införd i matrikeln över studerandena.

86 §

Om valet av deltagare i fortbildning och öppen högskoleundervisning beslutar fortbildningscentralen på det sätt som bestäms i en instruktion.

Angående lärarnas fortbildning gäller dessutom vad som stadgas särskilt.

14 kap.

Rättssäkerheten för de studerande och disciplinen

87 §

I denna förordning avses med studieprestation en doktorsavhandling och en licentiatavhandling samt ett sådant skriftligt eller muntligt förhör eller ett föredrag eller någon annan sådan prestation som ingår i universitetets undervisningsplaner.

88 §

För granskningen av en doktorsavhandling och en licentiatavhandling förordnar fakultetsrådet på det sätt som i examensstadgan eller annars närmare bestäms förhandsgranskare, granskare och opponenter, som skall avge ett motiverat skriftligt utlåtande i saken.

89 §

En förhandsgranskare eller granskare av en doktorsavhandling eller en licentiatavhandling och en opponent får inte till den som avfattat avhandlingen stå i sådant förhållande som avses i 10 § 2 mom. lagen om förvaltningsförfarande eller ligga i sådan tvist eller stå i något annat förhållande som uppenbart äventyrar hans opartiskhet.

Står en medlem i ett förvaltningsorgan, som bedömer en doktors- eller licentiatavhandling, i ett sådant förhållande som avses i 1 mom. till den som avfattat avhandlingen, får han inte delta i ärendets behandling i förvaltningsorganet.

90 §

Innan en doktorsavhandling eller en licentiatavhandling bedöms skall den som avfattat avhandlingen beredas tillfälle att bemöta det utlåtande som har avgetts av en förhandsgranskare, granskare eller opponent.

91 §

En studerande har rätt att få veta hur bedömningsgrunderna har tillämpats på honom. Han skall beredas tillfälle att ta del av sina skriftliga eller på annat sätt bevarade studieprestationer när de har bedömts.

En studerande, som inte är nöjd med bedömningen av någon annan skriftlig studieprestation än en doktorsavhandling och licentiatavhandling, får muntligen eller skriftligen hos den lärare som utfört bedömningen och, i fråga om bedömningen av en avhandling som hör till de fördjupade studierna, skriftligen hos fakultetsrådet begära rättelse. Rättelse skall begäras inom 14 dagar från det studeranden fick tillfälle att ta del av de detaljerade resultaten av förhöret samt av tillämpningen av bedömningsgrunderna på honom. Den som inte är nöjd med rättelsebeslutet får söka ändring hos examensnämnden inom sju dagar från det han fick del av beslutet.

Skriftliga studieprestationer som avses i 2 mom. skall förvaras sex månader från det resultaten offentliggjordes. En studerande har rätt att på egen bekostnad få en kopia av sina prestationspapper.

92 §

Varje fakultet har en eller flera examensnämnder. En examensnämnd består av en av rektor förordnad ordförande, som skall vara en vid universitetet anställd lärare som har avlagt doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad, samt två av rektor förordnade andra medlemmar, av vilka den ena skall vara lärare vid universitetet.

För ordföranden och de övriga medlemmarna av examensnämnden förordnar rektor personliga suppleanter, vilka skall ha samma behörighet som de ordinarie medlemmarna.

Examensnämndens mandattid är tre läsår.

93 §

I en examensnämnd får endast de medlemmar som har fullgjort samma studieprestation eller en studieprestation på samma nivå som den som skall bedömas delta i behandlingen av ärenden som gäller bedömningen av en studieprestation. Angående jäv för medlemmarna av examensnämnden gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas i 89 §.

Kan ordföranden eller någon annan medlem enligt 1 mom. inte delta i behandlingen av ett ärende eller har han annars förhinder, träder suppleanten i hans ställe. Kan inte heller suppleanten delta i behandlingen av ärendet, kallar styrelsen en adjungerad medlem som innehar den behörighet som nämns i 1 mom.

Angående bedömningen av undervisningsförmåga i lärarutbildningen gäller vad som stadgas särskilt.

94 §

Den som är missnöjd med resultatet av urvalet av studerande kan hos fakultetsrådet skriftligen begära rättelse inom 14 dagar från det resultatet av valet offentliggjordes. När resultatet offentliggörs skall det meddelas på vilket sätt en inträdessökande kan få kännedom om hur de vid valet iakttagna grunderna har tillämpats på honom samt på vilket sätt rättelse i valet kan begäras.

Resultatet av urvalet får inte med anledning av ett rättelseyrkande ändras till nackdel för någon som har intagits som studerande vid universitetet.

95 §

En studerande som inom universitetet gjort sig skyldig till en förseelse som riktar sig mot undervisnings- eller forskningsverksamheten kan av dekanus bestraffas med anmärkning och av rektor tilldelas varning eller relegeras från universitetet för en tid av högst en månad. Är förseelsen av sådan art att på den enligt rektors bedömning kan följa strängare straff, skall rektor hänskjuta saken för behandling i styrelsen. Styrelsen kan relegera den skyldige från universitetet för viss tid, dock högst ett år.

96 §

Föredragningen av disciplinära ärenden som avses i 95 § ankommer på en av styrelsen till uppgiften förordnad, inom universitetets förvaltning verksam tjänsteman, som har avlagt juris kandidatexamen.

Före behandlingen av ett disciplinärt ärende skall den som saken gäller bevisligen underrättas om den förseelse för vilken han anklagas samt beredas tillfälle att bli hörd i saken.

97 §

Gör sig en studerande vid ett förhör skyldig till fusk, kan han omedelbart utvisas av den som övervakar förhöret. Om fusket avslöjas först efter förhöret, kan den lärare som bedömer studieprestationen underkänna studieprestationen.

15 kap.

Ändringssökande

98 §

I beslut av universitets förvaltningsorgan eller av valnämnden får ändring sökas genom besvär på det sätt som lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) stadgar om sökande av ändring i beslut av högre förvaltningsmyndigheter, om inte annat stadgas i denna förordning eller någon annanstans.

99 §

Besvär får inte anföras över beslut av universitetets förvaltningsorgan som gäller

1) bedömning av en studieprestation eller val av bedömare,

2) urval av studerande,

3) besättande av en professur genom kallelse,

4) anställning av tillfälliga tjänstemän,

5) bidrag, understöd eller stipendium, samt

6) anmärkning eller varning som tilldelas studerande.

Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. Särskilda besvär får inte anföras över beslut, varigenom avgörs om den som söker en tjänst har tillräcklig undervisningsförmåga eller vetenskaplig kompetens.

Valnämndens beslut skall, även i det fall att ändring har sökts, följas tills saken slutligt har avgjorts.

16 kap.

Särskilda stadganden

100 §

För brott i tjänsten åtalas universitetets rektor, prorektor, professorer och förvaltningsdirektör vid Vasa hovrätt.

101 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av undervisningsministeriet.

17 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

102 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 26 juni 1981 om Jyväskylä universitet (515/81) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

103 §

Universitetets styrelse och fakultetsråden väljs första gången i enlighet med denna förordning för en treårsperiod som börjar den 1 augusti 1990 samt rektor och prorektorerna för en treårsperiod som börjar den 1 augusti 1991. Tills de nämnda organen har valts och deras mandatperiod har börjat, fortsätter de organ som har valts i den ordning som anges i förordningen om Jyväskylä universitet (515/81).

Direktionerna för universitetets fristående inrättningar samt övriga förvaltningsorgan tillsätts i enlighet med denna förordning när deras pågående mandattid utgått.

104 §

Om besättandet av en tjänst eller behandlingen av ett annat ärende inte har slutförts när denna förordning träder i kraft, övergår behandlingen på det förvaltningsorgan på vilket ärendet ankommer enligt denna förordning.

Helsingfors den 7 oktober 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.