855/1988

Given i Helsingfors den 7 oktober 1988

Förordning om fartygs fribord i inrikestrafik

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 8 § 2 mom. sjölagen av den 9 juni 1939 sådant det lyder i lag av den 26 maj 1967 (237/67):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Finska fartyg vilkas längd är minst 24 meter skall i inrikestrafik ha ett lastmärke och ett nationellt lastlinjecertifikat som anger hur djupt fartyget får lastas. Har fartyget ett internationellt lastmärke och lastlinjecertifikat eller ett östersjölastmärke och ett östersjölastlinjecertifikat, behövs ej särskilt inhemskt lastmärke eller nationellt lastlinjecertifikat.

Finska fartyg vilkas längd understiger 24 meter skall i inhemsk trafik vara så lastade att fartygen har ett sådant fribord som med hänsyn till farvattnets karaktär kan anses tryggt. För sådana fartyg kan vid behov lastmärke bestämmas och nationellt lastlinjecertifikat utfärdas.

Denna förordning tillämpas dock inte på

1) försvarsmaktens, gränsbevakningens eller sjöfartsväsendets fartyg, om de inte används i allmän trafik för transport av passagerare eller last,

2) sådana fiskefartyg om vilka stadgas särskilt,

3) hyresbåtar,

4) linstyrda och styrbara färjor som förmedlar trafik på allmänna vägar,

5) obemannade pråmar, förutom pråmar som är fast kopplade till ett skjutande fartyg,

6) fartyg vilkas längd är högst 15 meter, eller

7) nöjesfarkoster.

I oklara fall avgör sjöfartsstyrelsen om denna förordning skall tillämpas på ett fartyg.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses

1) med lastlinjekonventionen 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 52/68),

2) med internationellt lastmärke lastmärke i enlighet med lastlinjekonventionen,

3) med Östersjölastlinjeöverenskommelsen överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds regering om lastlinjer på Östersjön (FördrS 26/88),

4) med östersjölastmärke lastmärke i enlighet med Östersjölastlinjeöverenskommelsen,

5) med inrikestrafik trafik mellan finska hamnar; med inrikestrafik jämställs trafik från en finsk hamn till en annan via Saima kanal och därtill direkt anslutna vattenområden tillhörande Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund samt trafik via Saima kanal till Viborg,

6) med heldäckat fartyg ett fartyg vars däck sträcker sig över fartygets hela längd och bredd och vars alla öppningar till utrymmena under däck kan tillslutas vädertätt,

7) med öppet fartyg ett fartyg som inte är heldäckat,

8) med vädertät att vatten inte under några som helst väderleksförhållanden till sjöss kan tränga in i fartyget,

9) med fribordsdäck däck från vilket fribordet uträknas,

10) med fribord det lodräta avståndet, mätt midskepps, mellan övre kanten av däckslinjen och övre kanten av den tillämpliga lastlinjen, eller i ett öppet fartyg som inte har sidodäck, avståndet från bordläggningens övre kant till lastlinjens övre kant; med fribord för ett mindre än 24 meter långt heldäckat fartyg, för vilket lastmärke inte har bestämts, avses det lodräta avståndet från däcket till vattenlinjen och med fribord för motsvarande öppet fartyg utan sidodäck det lodräta avståndet från bordläggningens övre kant till vattenlinjen,

11) med effektiv överbyggnad en på fribordsdäck belägen däckad uppbyggnad som sträcker sig över fartygets hela bredd och som kan tillslutas vädertätt,

12) med förperpendikel perpendikeln genom skärningspunkten mellan förstävens förkant och den vattenlinje i vilken längden mäts.

Längden är lika med 96 procent av hela längden i vattenlinjen på 85 procent av minsta malldjupet eller också lika med längden från förstävens förkant till roderhjärtstockens mittpunkt i samma vattenlinje, om sistnämnda mått är större. I fråga om fartyg konstruerade med styrlastighet skall denna vattenlinje vara parallell med konstruktionsvattenlinjen.

Malldjupet är det lodräta avståndet från övre kanten av kölen till övre kanten av fribordsdäckets däcksbalk, mätt vid fartygssidan. I träfartyg och fartyg av trä på spant av stål mäts djupet från spunningens underkant. I fartyg med rundad övergång mellan sida och däck mäts malldjupet till den punkt, där däckets och bordläggningens mallinjer skär varandra. Om ett fribordsdäck är byggt med avsats och däckets höjda del är högre än den punkt vid vilken malldjupet skall bestämmas, skall malldjupet mätas till en referenslinje, som skall sträcka sig från däckets lägre del längs en linje parallell med den höjda delen.

3 §
Lastmärke och lastlinjecertifikat

Sjöfartsstyrelsen bestämmer placeringen av lastmärket och utfärdar nationellt lastlinjecertifikat.

Sjöfartsstyrelsen kan bemyndiga en klassificeringsanstalt att bestämma lastmärkets placering och att utfärda tillfälliga lastlinjecertifikat. För fartyget skall likväl senast inom tre månader efter utfärdandet av det tillfälliga lastlinjecertifikatet anskaffas ett av sjöfartsstyrelsen utfärdat lastlinjecertifikat.

4 §
Fartygsägarens skyldigheter

Anhållan om utmärkande av lastmärke skall göras hos sjöfartsstyrelsen eller hos en behörig klassificeringsanstalt.

Fartygets ägare skall lämna upplysningar som behövs för att bestämma lastmärkets placering och medverka vid besiktningen genom att ställa behövlig arbetshjälp till förfogande och genom att försätta fartyget och dess olika delar i sådant skick som besiktningen förutsätter.

Har efter utfärdandet av lastlinjecertifikat i fartyget utförts ändringar som kan inverka på fartygets fribord, får fartyget inte användas förrän dess ägare har gjort anmälan om ändringarna till sjöfartsstyrelsen eller en behörig klassificeringsanstalt och nytt fribord har fastställts för fartyget.

Förändras fartygets namn eller registerort, skall lastlinjecertifikatet förnyas.

5 §
Trafikområden

För bestämmande av lastmärke och fribord i inrikestrafik indelas Finlands vattenområden i följande trafikområden:

1) trafikområde I omfattar åar, älvar, kanaler, hamnar, sjöar samt sådana områden i den inre skärgården som inte direkt är utsatta för sjögång från det öppna havet liksom även korta, oskyddade farledsavsnitt i den inre skärgården,

2) trafikområde II omfattar den yttre skärgården och sådana skärgårdsområden som är direkt utsatta för sjögång från det öppna havet; bland annat farledsavsnittet Tuppura-Santio, Fagerö och Porkala fjärdar, Hangö västra fjärd, Gullkrona fjärd, Vidskärs- och Österskärsfjärdarna, Skiftet, Delet samt kustområdena i Bottenhavet och Bottenviken, och

3) trafikområde III omfattar öppna havsområden i inrikestrafik.

Lastlinjecertifikat och lastmärke utfärdas för ett eller flera trafikområden.

2 kap.

Märken

6 §
Däckslinjen

Däckslinjen skall vara en vågrät linje 300 millimeter lång och 25 millimeter bred. Den skall utmärkas midskepps på bägge sidor av fartyget och dess övre kant skall normalt gå genom den punkt där fribordsdäckets bordvarts utdragna övre yta skär bordläggningens yttre sida. Däckslinjen kan dock bestämmas med utgångspunkt från någon annan fast punkt på fartyget, på villkor att fribordet på motsvarande sätt korrigeras.

I ett öppet fartyg utan sidodäck skall däckslinjens övre kant sammanfalla med bordläggningens övre kant.

Om fartyget är försett med lastmärke enbart för inrikestrafik och fribordet som bestämmer detta är mindre än 50 millimeter, skall däckslinjens bredd vara 15 millimeter.

7 §
Lastmärke

Lastmärket skall bestå av en ring, 300 millimeter i yttre diameter och 25 millimeter bred. Den skärs av en vågrät linje, 450 millimeter lång och 25 millimeter bred, vars övre kant är i plan med ringens mittpunkt. Ringens mittpunkt skall vara placerad midskepps och på ett avstånd under däckslinjens övre kant, som är lika med det fastställda sommarfribordet för det vidsträcktaste trafikområdet.

Den övre hälften av ringen kan utelämnas, om fribordet är mindre än 150 millimeter eller om det av något annat skäl inte är praktiskt möjligt att utmärka den.

Om fartyget har internationellt lastmärke eller östersjölastmärke, märks ett särskilt inhemskt lastmärke inte ut.

8 §
Linjer i förening med lastmärket

De linjer, som utvisar det i enlighet med denna förordning fastställda fribordet, skall vara vågräta linjer 230 millimeter långa och 25 millimeter breda och de skall sträcka sig mot fören och bilda räta vinklar mot en lodrät linje 25 millimeter bred, markerad 300 millimeter för om ringens mittpunkt.

Om fartyget har internationellt lastmärke eller östersjölastmärke, skall den lodräta linjen markeras 100 millimeter för om de linjer som hänför sig till detta märke.

Följande linjer skall användas:

1) linje som betecknar fribord på öppet fartyg i trafikområde I och som märkts med I A,

2) linje som betecknar fribord på heldäckat fartyg i trafikområde I och som märkts med I T,

3) linje som betecknar fribord på heldäckat fartyg i trafikområde II och som märkts med II,

4) linje som betecknar sommarfribord på heldäckat fartyg i trafikområde III och som märkts med III K, samt

5) linje som betecknar vinterfribord på heldäckat fartyg i trafikområde III och som märkts med III T.

Om fartyget är försett enbart med inhemskt lastmärke och om endast ett fribord har bestämts, behövs ingen särskild lastlinje, men det vidsträcktaste tillåtna trafikområdet skall utmärkas bredvid lastmärket.

Om fartyget är försett med östersjölastmärke, behöver linjer som betecknar fribord i trafikområde III inte utmärkas.

9 §
Detaljbestämmelser för märkningen

Ringen, linjerna och bokstäverna skall vara varaktigt markerade på fartygets sidor med svetssträng eller genom svetsning av märken skurna ur plåt i bordläggningen, eller på annat motsvarande sätt. Märkena skall målas med vit eller gul färg på mörk botten eller med svart färg på ljus botten.

3 kap.

Konstruktionsbestämmelser

10 §
Allmänt

Fartyget skall vara så lastat att dess stabilitet är tillräcklig och att konstruktionerna inte utsätts för alltför stark påfrestning.

Fartyget skall uppfylla de stabilitetsbestämmelser som tillämpas på det och fartygets skrov skall vara tillräckligt starkt med hänsyn till farvattnets karaktär.

Sjöfartsstyrelsen kan medge lättnader från kraven i detta kapitel för fartyg vilkas längd understiger 24 meter, om kravet med beaktande av fartygets storlek är oskäligt eller om det med beaktande av trafikområdet är onödigt.

11 §
Konstruktionsfordringar på fartyg som används i trafikområde I

Fartyget kan vara heldäckat eller öppet.

Ett heldäckat fartyg skall uppfylla följande villkor:

1) de öppningar på fribordsdäck eller i de överbyggnader och däckshus som finns på detta däck och som leder till utrymmen under däck skall förses med vädertäta dörrar eller luckor,

2) en vädertät dörr eller lucka skall vara stadig, tillverkad av stål eller aluminium, vara försedd med tätning och kunna tillslutas med hjälp av starka spännanordningar; luckorna kan också tillslutas med träplankor eller lösa täckluckor, som skall göras vädertäta med presenningar och skalkning,

3) trösklarna och karmarna till dessa dörrar och luckor skall vara minst 250 millimeter höga,

4) ventilatorer och luftrör skall vara minst 380 millimeter höga,

5) brädgångarna skall ha länsportar vilkas yta skall vara minst 5 procent av brädgångens yta,

6) den nedre kanten av de fönsterventiler som finns nedanom fribordsdäck skall ligga minst 100 millimeter ovanom lastmärket och dessa fönsterventiler skall förses med blindluckor som kan tillslutas vattentätt, samt

7) om en fönsterventil är belägen nedanom fribordsdäck, får den inte vara av sådan typ att den kan öppnas.

Om vindens och sjögångens riktning och styrka på sådant oskyddat farledsavsnitt som enligt 5 § kan höra till trafikområde I det förutsätter, får farledsavsnittet i fråga trafikeras endast av heldäckade fartyg.

12 §
Konstruktionsfordringar på fartyg som används i trafikområde II

Fartyget skall vara heldäckat och det skall uppfylla kraven i reglerna 12-26 i lastlinjekonventionen, dock så att minimihöjderna för trösklar, karmar, ventilatorer och luftrör är 75 procent av motsvarande värden i lastlinjekonventionen.

Då luckornas hållfasthet beräknas, antas belastningen vara minst 10 kilonewton per kvadratmeter.

13 §
Konstruktionsfordringar på fartyg som används i trafikområde III

Fartyget skall vara heldäckat och det skall uppfylla kraven i reglerna 12-26 i lastlinjekonventionen.

14 §
Särskilda fall

Om fordringarna i 11-13 §§ inte på grund av ett fartygs exceptionella konstruktion kan tillämpas, eller om någon av dessa fordringar ger upphov till svårigheter vid användningen av fartyget, kan sjöfartsstyrelsen bestämma hur fartyget skall byggas för att motsvarande säkerhetsnivå skall uppnås.

15 §
Gamla fartyg

För fartyg som är i trafik eller som har börjat byggas innan denna förordning träder i kraft kan sjöfartsstyrelsen medge undantag från fordringarna i 11-13 §§ under förutsättning att motsvarande säkerhetsnivå uppnås.

4 kap.

Fribord på fartyg med en längd av minst 24 meter

16 §
Fribord på fartyg som används i trafikområde I

Minimifribordet för ett heldäckat fartyg skall utgöra minst 30 procent av lastlinjekonventionens sommarfribord i färskvatten, dock minst 25 millimeter.

Fribordet för ett öppet fartyg bestäms på följande sätt:

1) om fartyget är helt eller delvis utan däck, är fribordet minst 900 millimeter, och

2) om fartyget är däckat över hela sin längd och bredd och försett med luckkarmar, men går utan luckor, är fribordet minst:

300 + 0,15 (1000 - b) + 0,6 (750 - h) millimeter där

b = det vädertäta sidodäckets bredd i millimeter

h = luckkarmens höjd i millimeter

Ett öppet fartygs fribord skall alltid vara minst 25 millimeter och minst lika långt som motsvarande heldäckade fartygs fribord.

Fartyget får inte ha sådant trim att däckskanten på något som helst ställe hamnar under vattnet.

17 §
Fribord på fartyg som används i trafikområde II

Fartygets minimifribord skall vara 60 procent av lastlinjekonventionens sommarfribord i färskvatten. Fribordet skall vara minst 25 millimeter.

Vid förperpendikeln skall däckets höjd över den vattenlinje som motsvarar fribordet vara åtminstone lika med fribordet utökat med värdet 50 (L/3+10) millimeter, där L är lika med fartygets längd i meter.

Om boghöjden har åstadkommits med back, skall denna sträcka sig 0,07 L från förperpendikeln mot aktern och vara försedd med vädertätt ändskott.

18 §
Fribord på fartyg som används i trafikområde III

Fartygets fribord uträknas enligt reglerna 27-40 i lastlinjekonventionen med beaktande av de ändringar som nämns i regel 8 i Östersjölastlinjeöverenskommelsen. Från så uträknat saltvattensfribord subtraheras färskvattensavdraget, i enlighet med regel 40 punkt 7 i lastlinjekonventionen, multiplicerat med 0,4.

19 §
Särskilda fall

Sjöfartsstyrelsen kan för fartyg på noggrant bestämd rutt godkänna fribord som skiljer sig från stadgandena i 16-18 §§.

5 kap.

Fribord på fartyg med en längd som understiger 24 meter

20 §
Fribord på fartyg som används i trafikområdena I och II

Fribordet på ett heldäckat fartyg skall vara minst 200 millimeter. Höjden för brädgångens övre kant över vattenlinjen i fören skall vara minst 1 200 millimeter i trafikområde II.

Fribordet på ett öppet fartyg skall vara minst 900 millimeter.

21 §
Fribord på fartyg som används i trafikområde III

Fartygets fribord skall vara minst 200 millimeter. Däckshöjden över vattenlinjen i fören skall vara minst 1 200 millimeter och höjden för brädgångens överkant skall vara minst 1 800 millimeter över vattenlinjen.

22 §
Godkännande av mindre fribord

På ägarens begäran kan sjöfartsstyrelsen godkänna ett mindre fribord för fartyget än vad som stadgas i 20 och 21 §§. Härvid bestäms lastmärke samt utfärdas lastlinjecertifikat för fartyget. Fribordet uträknas enligt 16-18 §§.

6 kap.

Bestämmande av lastmärke

23 §
Besiktningar

För bestämmande av lastmärke och kontroll av att fartyget uppfyller fordringarna i 3 kap. skall en av sjöfartsstyrelsen utsedd besiktningsman utföra fartygsbesiktning. Samtidigt kontrolleras de mått och uppgifter som behövs för uträknandet av fribordet.

Efter att sjöfartsstyrelsen bestämt lastmärkets plats övervakar besiktningsmannen utmärkandet av lastmärket på fartygets sidor.

I samband med års- och periodiska besiktningar skall det undersökas om sådana ändringar som kan inverka på lastmärkets plats har utförts, och om tillslutningsanordningarna för öppningarna är i behörigt skick.

Om en av sjöfartsstyrelsen bemyndigad klassificeringsanstalt bestämmer lastmärkets placering, utför den också de besiktningar som nämns i denna paragraf.

7 kap.

Särskilda stadganden

24 §
Tillsyn

Sjöfarts-, polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna skall övervaka att denna förordning följs.

25 §
Straffstadgande

Den som bryter mot stadgandena i denna förordning skall dömas för fribordsförseelse till böter, om inte strängare straff stadgas för gärningen.

26 §
Avgifter

Om avgifter för bestämmande och utmärkande av fartygs lastlinjer stadgas särskilt.

27 §
Medgivande av undantag

Sjöfartsstyrelsen kan i enskilda fall på ansökan medge undantag från stadgandena i denna förordning, om den finner tillämpningen av dem oskälig eller onödig med beaktande av fartygets konstruktion, storlek, trafikområdet samt de förhållanden under vilka resan företas.

28 §
Närmare föreskrifter

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av sjöfartsstyrelsen.

29 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Fartyg som är i trafik eller som har börjat byggas innan denna förordning träder i kraft skall ha lastmärke och lastlinjecertifikat senast den 1 mars 1991. Om krav ställs på utförande av konstruktionsändringar i ett sådant fartyg, kan sjöfartsstyrelsen bevilja skäligt anstånd för utförandet av dessa ändringar, dock högst till den 1 mars 1992.

Helsingfors den 7 oktober 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.